Natur och miljö


Miljöpartiet vill skapa ett hållbart samhälle, där vår livsstil inte längre hotar arter eller ekosystem och därmed i förlängningen oss själva.

Att uppleva och njuta av naturen skapar dessutom livskvalitet för många människor. Tack vare vår fantastiska allemansrätt och det viktiga strandskyddet ger vår svenska natur upplevelser, kunskap och livskvalitet för allt fler. Naturupplevelser blir allt viktigare för folkhälsan och för den växande besöksnäringen.

Biologisk mångfald behövs bland annat för att vi ska kunna få mat, och för att vi ska ha stabila ekosystem. Men runt om i världen riskerar nu många arter och deras livsmiljöer att försvinna på grund av människans framfart. Forskare talar om att vi i detta nu håller på att förorsaka den sjätte massutrotningen av liv under vår planets historia.

Regionens miljöarbete

Region Västmanland har ett Miljöprogram som gäller 2018-2022 men granskningsrapporten som gjordes av Regionens revisorer 2019 påpekar att man behöver utveckla mätbara mål för miljöarbetet och öka styrningen inom miljö- och klimatarbetet. Det finns inte heller några tydliga miljömål som följs upp i Regionens årsberättelse. Vi  ser mycket allvarligt på detta och vi kommer därför att lägga stort fokus på att under nästa mandatperiod se till att dessa brister blir åtgärdade.

Kemikalier

Användningen av skadliga kemikalier ökar kraftigt i samhället. Många kemikalier ger allergier, är hormonstörande och cancerframkallande. De hotar människors hälsa och den biologiska mångfalden. De skadliga kemikalierna påverkar både vattnet, luften och marken. Region Västmanland behöver ta ett helhetsgrepp om kemikaliefrågan och ta fram en handlingsplan för hur skadliga kemikalier ska hanteras inom organisationen, hur exponeringen av skadliga ämnen ska minska och öka kunskapen bland anställda om kemikaliers påverkan.

Läkemedelsrester

Läkemedelsrester som förs ut i vattnet är ett stort problem då det har negativ påverkan på såväl fiskar, andra levande organismer och människor. Det är kommunerna som ansvarar för vattenreningsverken och i Västmanland finns idag inga reningsverk som har möjlighet att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Det pågår mycket forskning och det är viktigt att Region Västmanland i samverkan med kommunerna för en dialog och utvecklar metoder och verktyg för att minska farliga utsläpp.

Det finns också vissa åtgärder som Regionen kan göra på egen hand. Det kan exempelvis vara att införa egen rening på vissa särskilt utsatta avdelningar. Aktivt samarbeta med apotek och patienter för att lyfta vikten av att lämna in kasserade läkemedel. Ge stöd och återkommande utbildning för att läkare och apotek ska kunna välja de minst miljöbelastande läkemedlen.

Ett fortsatt arbete med att minska onödig användning av antibiotika är viktigt för att motverka antibiotikaresistens, som riskerar många människors liv och hälsa.

Plast- och engångsartiklar

Plastrester förstör allt mer i hav och natur. Djur och organismer runt om i världen dör som en direkt konsekvens av plaster. Region Västmanland ska vara ett föredöme, mängden plast- och engångsmaterial måste minska, den plast som används måste återvinnas och de engångsartiklar som måste användas ska tillverkas av återvunnet material eller fossilfritt material.

VI VILL

  • att Regionens miljöprogram har mätbara, tidsatta mål som regelbundet följs upp
  • öka resurser och stöd till förvaltningarna i deras miljö- och resursbesparingsarbete
  • ta fram en handlingsplan för att minska skadliga kemikalier i samhället
  • förstärka Regionens arbete med att minska utsläpp av läkemedelsrester i vattnet
  • fortsätta arbetet med att minska onödig användning av antibiotika
  • ta fram en handlingsplan för att minska plast- och engångsartiklar
  • ställa höga miljökrav vid upphandling.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter