Omvärlden

Regionen ska i alla sammanhang vara en aktiv samverkanspartner för en hållbar värld, där människor trivs och mår bra.

Regionernas framtid

Vår vardag finns sällan på en ort. Numera reser vi över kommungränserna flera gånger per vecka. Vi lever i klart större geografiskt område än vad våra föräldrar levde i och vi har behov av att tänka större än en kommun eller ett län. Gränserna som finns börjar kännas för små och omoderna. En region behöver anpassa sig till denna nya större geografi.

Vi ser positivt på att Region Västmanland har tagit över det regionalpolitiska utvecklingsansvaret från länsstyrelsen, och att dessa frågor nu därmed ligger på ett folkvalt fullmäktige. För många utvecklingsfrågor är dock Region Västmanland för litet. Även om samarbete över regiongränser alltid kommer att krävas, ser vi att det finns goda skäl både i frågor som rör hälso- och sjukvård och regional utveckling, som kollektivtrafik och arbetsmarknad, för att bilda större regioner än idag. Vi ser i första hand att Västmanland skulle bilda region tillsammans med 3–4 omgivande län.

Samverkan – Västmanland i Sverige, EU, världen

Ett länsövergripande arbete kräver samarbete. Arbetet att få Västmanlands tio kommuner att kraftsamla och lära av varandra kräver organiserat samarbete. En viktig del i regionaliseringsarbetet är storregionala organisationer såsom Mälardalsrådet och föreningen Bergslaget. Som medlem i EU påverkas vi också av hur EU är organiserat och EU:s sätt att tänka kring regioner. T.ex. baseras utdelning av EU-bidrag på regioner. Västmanland ska bli bättre på att söka och få EU-finansiering.

En del av Regionens verksamhet är helt beroende av andra aktörer för att det ska bli verklighet av verksamheten. Speciellt långsiktigt arbete med förebyggande åtgärder sker ofta utanför Regionens traditionella ramar. Några områden som kräver nära samverkan med kommunerna är kollektivtrafiken, beroendevården och arbetet med minskning av våld i nära relationer.

Region Västmanland bör initiera ett arbete om regional översiktsplanering där det diskuteras placering av infrastruktur för skolor, förskolor, idrott, för täta bostadsområden och industri ur ett regionalt och ur ett kommungemensamt perspektiv. Det som är bra för Västmanland är oftast bra för den enskilda kommunen och vice versa.

Att ha bra samarbete med kommunerna är avgörande för förebyggande hälsoarbete, för att kunna förbättra invånarnas psykiska hälsa och för att ha effektiv vård över organisationsgränser. Särskilt vad gäller äldre, barn och personer med funktionsnedsättning har Regionen och kommunerna många samarbetsområden.

Vi ser samarbete på regional nivå som mycket fruktsamt då små kommuner sällan har resurser för att ligga i framkant av utvecklingen. Genom samarbete kan de få tillgång till kompetens och projekt som för kommunernas verksamheter framåt snabbare än vad de skulle klara av själva. Samverkan med andra aktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är en del av såväl rehabilitering som av det förebyggande hälsoarbetet.

Samverkan över länsgränser är en förutsättning för att kunna ha tillgång till specialistvård i toppklass. Länsövergripande samarbete kan även ge fördelar för upphandlingar och för miljöarbete som når ett större geografiskt område.

Regionen ska i alla sammanhang vara en aktiv samverkanspartner för ett hållbart Västmanland, där människor trivs och mår bra.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter