Hållbara transporter och kollektivtrafik


Att smidigt kunna ta sig från en plats till en annan är en förutsättning för ett fungerande samhälle, inte minst på landsbygden.

Miljöpartiet tror på en breddad bild av transporter, och är öppna för nya lösningar för ökad mobilitet och tillgänglighet för individen. När investeringar ska göras är fyrstegsprincipen viktig, vilket innebär att vi i första hand ska tänka om, optimera det vi har och bygga om istället för att bygga nytt.

Transportsektorn står för en stor del av klimatutsläppen i länet, och för att nå nettonoll måste en snabb förändring ske. Ett sätt är att minska behovet av transporter. Miljöpartiets vision är att det som människor behöver ska finnas nära – såsom affärer, vårdcentraler och skolor – så att transporterna kan minska även på mindre orter. De som vill och kan jobba hemifrån ska få göra det. När transporter ändå måste ske ska det där det är möjligt vara tillgängligt, billigt och enkelt att ta sig fram på cykel, kollektivt eller genom samåkning.

Cyklism måste främjas i länet, och antalet säkra cykelvägar som möjliggör hög hastighet, både i små och stora orter och på landsbygden måste öka. Det är inte primärt en regionfråga, men där regionen har möjlighet att underlätta cykeltrafik ska det göras, exempelvis genom säkra cykelparkeringar i närheten av kollektivtrafik, och genom att möjliggöra att ta med cykeln på tåg och buss.

Biltrafik kommer fortsatt behövas som komplement till andra transportsätt, och det är viktigt att fossila bilar så snart som möjligt fasas ut till förmån för bilar som drivs förnyelsebart. För att möjliggöra det måste antalet laddstolpar samt biogas/HVO-mackar öka. Regionen ska ta sitt ansvar och säkra att ambulans, färdtjänst och sjuktransporter drivs på förnyelsebara bränslen. Vi ser även positivt på nyare lösningar som vätgas eller andra elektrobränslen där det ges möjlighet. Vi vill också att Regionen stödjer möjligheter till samåkning genom exempelvis utveckling av samåkningsappar.

Transporter med fartyg är ett underutnyttjat och många gånger klimateffektivt alternativ till transporter med lastbil. Regionen ska verka för en utveckling av hållbar fartygstrafik via våra hamnar i Västerås och Köping, och skapa förutsättningar för företag att ställa om till bättre transporter på järnväg eller sjön.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda. Priset att åka kollektivt ska vara lågt, och tillgängligheten hög. Även på mindre orter i länet ska det vara enkelt att arbetspendla och resa med kollektivtrafiken och det ska finnas bra biljettalternativ för både heltids- och deltidspendlare, liksom sällanresenärer. Ett sätt att skapa en högre tillgänglighet även på landsbygden är anropsstyrda busslinjer.

Resmönster sedan pandemin har ändrats. Pendlare jobbar oftare hemifrån vissa dagar, och nya, moderna system behövs för att tillgodose de behoven. Därför vill vi liksom flera andra stora regioner införa Flexbiljetter, det ska gå att köpa ett antal 24-timmars biljetter att använda flexibelt under en given tidsperiod, exempelvis 10 stycken på 30 dagar.

Järnvägsnätet behöver byggas ut för att klara en högre kapacitet och vara mer resilient för störningar. Sträckan Västerås- Stockholm är viktig för pendlare i regionen, och fler avgångar bör sättas in under pendlingstider för att underlätta för resenärerna. För att det ska vara möjligt behöver järnvägen byggas ut. Vi kommer även verka för att tågstopp ska läggas till på Finnslätten, mötesspår i Brattheden (Ramnäs), samt att ny järnväg mellan Stockholm och Oslo via Västerås blir verklighet.

Busstrafiken ska drivas på förnyelsebar energi som exempelvis biogas. Elbussar kan ha en roll, framförallt i tätorterna som har sämre ljudmiljö och luftkvalitet. Bussarna ska vara utrustade med eluttag och wifi för att möjliggöra arbete på bussen.

Region Västmanland behöver använda de möjligheterna som finns i kollektiva autonoma och elektriska fordon. Tekniken utvecklas snabbt, snart kan självkörande bilar och bussar vara normen. Regionen behöver ta ledartröjan för att ta vara på de möjligheter som det innebär.

Samarbetet med kommunerna behöver förbättras, vi ser att lokaltrafiken i Västerås behöver skatteväxlas så att hela ansvaret tillfaller Regionen för att möjliggöra ett samlat helhetsansvar för trafiksituationen inom och till Västerås kommun. Regionen ska även verka för gott och enkelt samarbete med andra regioner, och det ska gå att åka på tågen i länet med VL-kort.

VI VILL 

 • låta fyrstegsprincipen vara styrande i planering av infrastruktur, för att minska kostnader och miljöbelastning och öka tillgänglighet och mobilitet
 • verka för utbyggd järnväg, bl.a. att mötesspår byggs i Brattheden (Ramnäs), samt verka för dubbelspår på hela Mälarbanan och för att järnväg mellan Stockholm och Oslo, via Västerås, blir verklighet
 • ställa om regionens egna och upphandlade fordonsflotta till förnyelsebart, inklusive ambulans, färdtjänst och sjuktransporter
 • verka för fler laddstolpar och biogas/HVO-mackar i hela länet
 • införa Flexbiljetter i hela länet för smidigare och billigare deltidspendling, samt söka samarbeten för liknande lösningar inom Movingo-området
 • införa rabatter för studenter, pensionärer och sjukpensionärer
 • öka antalet buss- och tågavgångar, med särskilt fokus på pendlingstider och stråk där det finns potential att flytta trafik från bil till kollektivtrafik; utveckla anropsstyrda busslinjer i länet
 • göra det möjligt att ta med cyklar på kollektivtrafiken
 • öka kraftigt antalet arbetsgivare som erbjuder kollektivtrafikkort som anställningsförmån
 • göra det lättare att börja använda kollektivtrafik genom riktade kampanjer till potentiella resenärer
 • att Regionen ska verka för god samordning och underlätta byten mellan olika transportslag och underlätta möjligheterna till samåkning
 • ta vara på de möjligheter som självkörande fordon kan öppna.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter