Äldres hälsa

Äldres hälsa

Ålder är en diskrimineringsgrund som ska motarbetas.


Allt fler äldre lever ett aktivt och friskt liv långt upp i åldrarna, vilket gör dem till en viktig resurs i samhället. Alla människor har rätt till ett anständigt liv. Där ingår umgänge med vänner och familj samt tillgång till kultur och friluftsliv, daglig utevistelse och möjlighet att resa kollektivt till en rimlig kostnad. Kultur spelar en viktig roll för hälsa och välmående. För att kunna skilja naturligt åldrande från sjukliga tillstånd samt för att kunna bedriva förebyggande och stödjande vård- och omsorgsarbete krävs det kunskap. Därför vill vi bejaka möjligheten till äldrevårdcentraler med personal som har speciell kunskap om äldres hälsa och läkemedelsbiverkningar. Felaktig läkemedelsanvändning eller psykisk ohälsa kan hos äldre misstas för att vara en del av det naturliga åldrandet. Därför är läkemedelsgenomgångar, åtgärder för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre samt ökad delaktighet i vården för äldre centralt.  Det är av stor vikt att se till att regionen är en attraktiv arbetsgivare som kan anställa personal med rätt kompetens för vård av äldre. För att höja kompetensen behöver regionens medverkan i hemsjukvården öka. Det är också viktigt att lyssna till medarbetarnas erfarenheter av arbetet för att försäkra en god äldrevård.  Långsiktigt kan detta lösas genom att i fördelningen av resurser uppmuntra och stimulera vårdverksamheterna att öka andelen hembesök, vilket också leder till en tryggare situation för den enskilda patienten. En regiongemensam journalföring gör också omhändertagandet mer säkert.

 

Miljöpartiet vill:

 • att den som har behov av hälso- och sjukvård ska få det så nära och så snabbt som möjligt utan att märka av gränsdragningarna mellan regionen och kommunerna samt att vården utförs på rätt vårdnivå
 • att regionen ska kunna använda sig av väl beprövad komplementärmedicinsk vård och vårdgivare när evidensbaserade metoder inte gett resultat
 • att sjukvården ska arbeta systematiskt med att minska avfall och läckage av skadliga ämnen
 • att alternativa forskningsmetoder som inte innefattar djurförsök används
 • att ungdomsmottagningarna stärks så att alla ges tillgänglighet till en professionell rådgivning kring sociala frågor och till preventivmedel genom tjej- och killmottagningar
 • att tandvården ska utformas utifrån att de som har störst behov ska ges bäst förutsättningar för en god tandhälsa
 • att över-/underförskrivning av läkemedel i Västra Götaland ska motverkas
 • att försök med fixrum ska genomföras i Västra Götaland
 • att asylsökande, papperslösa och EU-migranter ska ha rätt till både akut och planerad vård
 • att etableringar av rehabilitering med helhetssyn ska prioriteras
 • att barn- och ungdomspsykiatrin ges ökade resurser
 • att det ges ökade resurser till förebyggande arbete riktade till barn och unga
 • att det ska finnas psykologer och annan beteendevetenskaplig personal på vårdcentralerna
 • att ett ökat fokus läggs på främjande och förebyggande arbete för att undvika psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
 • att teknik, logistik och fordon inom sjukvården ständigt minskar sin miljöbelastning
 • att regionen utreder remisstvång till akutsjukvården, samt ett utvidgat uppdrag för primärvården att ha jourmottagning dygnet runt
 • att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheterna
 • att alla som är inskrivna vid den psykiatriska slutenvården ska erbjudas samtalsbehandling av något slag
 • att tillgången till multimodal rehab ska stärkas i hela Västra Götaland
 • att regionen ska kunna tillåta att ta hjälp av djur i vården för till exempel smärtlindring hos patienter, där det finns evidens eller beprövad erfarenhet
 • att evidensbaserad psykologisk behandling via internet erbjuds inom regionen
 • att behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i ökad utsträckning erbjuds på vårdcentraler
 • att omställningsarbetet i sjukvården från sjukhus till primärvård fortsätter
 • att ett brett utbud av subventionerande preventivmedel erbjuds till unga
 • att arbetet stärks med att tillföra resurser till transvården
 • att kunskapshöjningar och förstärkt arbete med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska genomföras
 • att alla patienter ska ha möjlighet till en fast läkarkontakt
 • att regionen ska anta en nollvision för suicid
 • att det ges tidigt föräldrastöd för att förebygga spädbarns psykiska ohälsa
 • att förlossningsskador minskas genom att ha en bättre sammanbunden kedja för att minska risken för att dessa skador uppkommer, men även följa upp mödrars hälsa efter en förlossning och behandla eventuella skador
 • att digitaliseringens möjligheter tas till vara för att öka kvalitet och effektivitet för patienten
 • att amningskunskap lärs ut till mvc- och bvc-personal för att i sin tur utbilda föräldrarna

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter