Barn och ungas hälsa

Barn och ungas hälsa

Samhället har ansvar för att tillsammans med föräldrarna skapa förutsättningar för att barn- och ungdomars hälsa och uppväxtvillkor ska vara goda. Barnkonventionen ska följas i alla beslut som berör barn och unga.


För att förebygga hälsoproblem måste det läggas ökade resurser på förebyggande insatser, vilka ger större nytta ju tidigare i livet de ges. Tidiga insatser leder till minskat lidande för de yngre och minskade kostnader för samhället. Vid livets början och genom småbarnsåren har mödra- och barnhälsovården en viktig roll i stödet av föräldraskapet och genom att följa barnens utveckling och hälsa. Om en kvinna väljer att bli förälder ska hon kunna känna trygghet med den vård hon möter under sin graviditet och förlossning. Förlossningsskador är fortfarande i viss mån tabu att prata om och det finns ibland dålig kunskap om detta, vilket kan orsaka onödigt lidande för både kvinnan och hennes familj. Vi vill därför göra särskilda satsningar för att denna vårdkedja följs upp och säkras. Men även i de fall där en skada finns, att denna snabbt åtgärdas. 

Familjecentralerna i Västra Götalandsregionen behöver bli fler. Där samverkar kommun och region kring barnfamiljen och erbjuder verksamheter såsom hälsovård, föräldrakurser, öppen förskola, råd och stöd. För utsatta familjer behövs särskilt föräldrastöd, exempelvis i form av spädbarnsgrupper. För skolbarnen är en väl utbyggd skolhälsovård en bra grund, liksom bra tillgänglighet för både killar och tjejer till ungdomsmottagningarna. Men det räcker inte. Vården måste utveckla kompetensen att se barn med psykisk ohälsa, med otrygga uppväxtvillkor eller som har utsatts för våld och övergrepp. Dessa barn måste erbjudas rätt stöd och vård. Ett sätt kan vara att bilda särskilda team kring unga på vårdcentralerna med barnkunnig psykolog, läkare, sjuksköterska och kurator. Barn och ungdomspsykiatrin ska vid första besöket alltid erbjuda barnet eller ungdomen ett enskilt samtal. Former för hur samarbetet mellan skolhälsovården och barn och ungdomspsykiatrin kan utvecklas ska arbetas fram. En fungerande samverkan mellan elevhälsan och psykiatrin är också en viktig nyckel för att upptäcka och ge stöd i psykisk ohälsa. Barnhabiliteringen har stor kunskap om barn med särskilda behov och möjlighet att ge stöd genom olika professioner. Kommunernas och regionens samverkan kring ungdomar med både psykisk och social problematik, behöver förstärkas. Ingen ska behöva hamna mellan stolarna. Politikerna ska bidra genom att ge bättre och tydligare uppdrag till vården.

Miljöpartiet vill:

  • att ungdomsmottagningarna stärks så att alla ges tillgänglighet till en professionell rådgivning kring sociala frågor och till preventivmedel genom tjej- och killmottagningar
  • att barn- och ungdomspsykiatrin ges ökade resurser
  • att det ges ökade resurser till förebyggande arbete riktade till barn och unga
  • att ökat fokus läggs på främjande och förebyggande arbete för att undvika psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  • att behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i ökad utsträckning erbjuds på vårdcentraler
  • att ett brett utbud av subventionerande preventivmedel erbjuds till unga
  • att det ges tidigt föräldrastöd för att förebygga spädbarns psykiska ohälsa

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter