Biologisk mångfald

Heja biologisk mångfald!

Människan är beroende av den biologiska mångfalden och ekosystem i balans för vår överlevnad. Med vår livsstil, tar vi allt mer plats på jorden på andra arters bekostnad. En rik biologisk mångfald behöver bevaras, stärkas och återställas.

Vi föreslår ett framtagande av en biologisk mångfaldsplan som verktyg för bättre förståelse och påverkan vid byggen, infrastrukturprojekt och generellt bättre regional utveckling.

Vi vill värna om ett hållbart jordbruk, skydda produktiv åkermark och gynna ekologiskt jordbruk. Vi vill se god djurhållning för en landsbygd full av liv som i sin tur möjliggör ökad regional självförsörjning.

Vi står för ett långsiktigt hållbart fiske, ökat skydd av hav, kuster, sjöar och vattendrag, samt rädda havet och vatten från gifter och övergödning. Vi ska verka för en cirkulär användning av vatten. Våra dricksvattentäkter ska säkras från föroreningar.

Inom skogsbruket vill vi begränsa kalhyggen till storlek och antal. Vi vill öka andelen hyggesfritt skogsbruk. På detta sätt kan vi bruka skogen samtidigt som den finns kvar både för den biologiska mångfalden och friluftslivet. Ett hållbart skogsbruk bibehåller de ekosystemtjänster som skogen står för. Vi arbetar för att den här utvecklingen i regionen genom att sätta ett samhällsekonomiskt värde på skogens ekosystemtjänster. Vi ska även verka för återskapande av naturliga kolsänkor.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter