Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Genom kloka politiska beslut underlättar vi för människor att välja miljö- och klimatsmart.
Regionens stöd till näringslivsutveckling, infrastrukturplanering, fördelning av EU-stöd och ägaransvar för kollektivtrafiken måste fortsätta styras till miljösmarta lösningar. Sambanden mellan miljöstrategiska satsningar och ekonomisk utveckling är starka och det är nödvändigt att vi tänker långsiktigt. En långsiktighet som gynnar framtidens näringsliv, ett näringsliv som behöver vara både grönare och bredare för att klara framtidens hållbarhetsutmaningar. Utsläppen av växthusgaser måste minska och FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter ska ligga till grund för politiska beslut. Utvecklingen inom regionen kan därför inte fokusera på ekonomisk tillväxt, utan behöver vara inriktad på minskad resursförbrukning och en tillväxt av ekologiska, sociala, kulturella och mänskliga resurser. De växande klyftorna är ett tydligt tecken på att utvecklingen inte är socialt hållbar. För många är ett meningsfullt arbete med trygga anställningsförhållanden en av de viktigaste faktorerna för ett gott liv.

 

Miljöpartiet vill:

 • att regionen ska prioritera utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet, även utav de mindre banorna, och att fyra spår mellan Göteborg och Alingsås, ny järnvägsförbindelse Göteborg och Borås med vidare sträckning mot Stockholm och förbindelser mot Oslo och Öresundsregionen påskyndas
 • att en strategi för ökat entreprenörskap med fokus på hållbarhet och gröna näringar ska utarbetas
 • att produktion, tillgång till och användandet av fossilfria bränslen ska stimuleras i hela regionen
 • att cykelvägar ska ges hög prioritet i regionens arbete med infrastrukturplaner
 • att regionen ställer miljömässiga, sociala och djuretiska krav vid upphandling
 • att andelen ekologisk mat ska öka med målet 100 %
 • att resurser ges till kollektivtrafikforskning
 • att regionen ska arbeta aktivt för att minska bilåkandet inom regionen
 • att de västsvenska naturreservaten underhålls, så att den biologiska mångfalden säkras
 • att samverkan mellan stad och land ökar genom bland annat utvecklat tätortsnära jordbruk och strategier för energiförsörjning och minskat beroende av importerade livsmedel, som istället kan produceras lokalt.
 • att det sker en kraftfull satsning på gröna jobb och småföretagande
 • att att inga nya motorvägar byggs utan istället satsa på 2+1 vägar och det finmaskiga vägnätet
 • att nya slussar byggs i Göta Älv
 • att regionen har fler kärnor
 • att naturbruksgymnasierna använder metoder för hyggesfritt skogsbruk
 • att trängselskatten ska utvecklas och fortsätta finansiera kollektivtrafik när västsvenska paketet står färdigt
 • att regionen samarbetar med näringslivet kring hållbart resande med förnybara bränslen, biogas och elektrifiering

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter