Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

En omställning av hälso- och sjukvården


Miljöpartiet ser positivt på att hälso- och sjukvården har utvecklats till mer personcentrerad vård där patienten står i centrum. Vi anser att den personcentrerade vården behöver vidareutvecklas och breddas till alla områden inom hälso- och sjukvården. För oss betyder det att hälso- och sjukvården måste se att det är människor, inte diagnoser, som söker vård.

Vi vill att alla ska ha lika rätt till vård oavsett kön, ekonomiska förutsättningar, sexuell identitet, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. Med respekt för alla människors lika värde är det en självklarhet att ingen ska behöva avstå vård i Västra Götaland. Detta gäller också asylsökande och papperslösa. Utvecklingen idag leder till att fler människor får förmånen att leva längre. Det ställer krav på vården och samordningen mellan olika vårdformer, exempelvis mellan primär- och akutvård och äldreomsorg. Människor med kända sjukdomar ska tas in direkt till avdelning när de kommer istället för att behöva ligga och vänta på akutmottagningarna. Våra sjukhusmiljöer ska omges av friska och stimulerande miljöer som är trevliga och tillgängliga att besöka vid sjukhusvistelse eller besök. Vårdcentralerna eller primärvården är för de allra flesta den viktigaste kontakten med vården. För att omställningen av vården ska lyckas är det viktigt att vårdcentralerna på sikt får en större andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. Sjukhusen behöver ges uppdrag att medverka i vården utanför sjukhusen. Genom att satsa på primärvården ökar vi tillgängligheten till vård för det stora flertalet i regionen. I linje med vårdcentralernas uppdrag att jobba förebyggande vill vi utveckla regionens vårdcentraler till hälsocentraler.

Under den senaste mandatperioden har vi tillsammans med alla partier i Västra Götalandsregionen kommit överens om en omställning av hälso- och sjukvården. Det är ett arbete som vi värderar högt och som vi vill fortsätta att utveckla. Omställningen av vården innebär att den vård som patienten är i behov av ofta ska finnas nära medan den specialiserade vård som patienten behöver sällan ska koncentreras för att öka tillgängligheten och erbjuda hög medicinsk kvalitet. Genom den tekniska utvecklingen kommer patienter att kunna behandla sig själva i ökad utsträckning i framtiden. Det ger ökad makt att påverka hur den egna vården utformas. Det är för oss också självklart att individen ges möjlighet att få vårdas i hemmet.

 

Miljöpartiet vill:

 • att den som har behov av hälso- och sjukvård ska få det så nära och så snabbt som möjligt utan att märka av gränsdragningarna mellan regionen och kommunerna samt att vården utförs på rätt vårdnivå
 • att regionen ska kunna använda sig av väl beprövad komplementärmedicinsk vård och vårdgivare när evidensbaserade metoder inte gett resultat
 • att sjukvården ska arbeta systematiskt med att minska avfall och läckage av skadliga ämnen
 • att alternativa forskningsmetoder som inte innefattar djurförsök används
 • att ungdomsmottagningarna stärks så att alla ges tillgänglighet till en professionell rådgivning kring sociala frågor och till preventivmedel genom tjej- och killmottagningar
 • att tandvården ska utformas utifrån att de som har störst behov ska ges bäst förutsättningar för en god tandhälsa
 • att över-/underförskrivning av läkemedel i Västra Götaland ska motverkas
 • att försök med fixrum ska genomföras i Västra Götaland
 • att asylsökande, papperslösa och EU-migranter ska ha rätt till både akut och planerad vård
 • att etableringar av rehabilitering med helhetssyn ska prioriteras
 • att barn- och ungdomspsykiatrin ges ökade resurser
 • att det ges ökade resurser till förebyggande arbete riktade till barn och unga
 • att det ska finnas psykologer och annan beteendevetenskaplig personal på vårdcentralerna
 • att ett ökat fokus läggs på främjande och förebyggande arbete för att undvika psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
 • att teknik, logistik och fordon inom sjukvården ständigt minskar sin miljöbelastning
 • att regionen utreder remisstvång till akutsjukvården, samt ett utvidgat uppdrag för primärvården att ha jourmottagning dygnet runt
 • att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheterna
 • att alla som är inskrivna vid den psykiatriska slutenvården ska erbjudas samtalsbehandling av något slag
 • att tillgången till multimodal rehab ska stärkas i hela Västra Götaland
 • att regionen ska kunna tillåta att ta hjälp av djur i vården för till exempel smärtlindring hos patienter, där det finns evidens eller beprövad erfarenhet
 • att evidensbaserad psykologisk behandling via internet erbjuds inom regionen
 • att behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i ökad utsträckning erbjuds på vårdcentraler
 • att omställningsarbetet i sjukvården från sjukhus till primärvård fortsätter
 • att ett brett utbud av subventionerande preventivmedel erbjuds till unga
 • att arbetet stärks med att tillföra resurser till transvården
 • att kunskapshöjningar och förstärkt arbete med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska genomföras
 • att alla patienter ska ha möjlighet till en fast läkarkontakt
 • att regionen ska anta en nollvision för suicid
 • att det ges tidigt föräldrastöd för att förebygga spädbarns psykiska ohälsa
 • att förlossningsskador minskas genom att ha en bättre sammanbunden kedja för att minska risken för att dessa skador uppkommer, men även följa upp mödrars hälsa efter en förlossning och behandla eventuella skador
 • att digitaliseringens möjligheter tas till vara för att öka kvalitet och effektivitet för patienten
 • att amningskunskap lärs ut till mvc- och bvc-personal för att i sin tur utbilda föräldrarna

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter