Infrastruktur

Infrastruktur

Västra Götalandsregionen är en industriregion med betydelse för hela landet och det är helt avgörande att regionen har en robust och hållbar infrastruktur.


Vi vill att regionen ska gå före och visa hur det går att kombinera industri och hållbarhet. För detta krävs en väl utbyggd infrastruktur med utökade pendeltågsstråk, god lokaltrafik och utökade förbindelser till Oslo, Stockholm och Öresundsregionen.  

En grön infrastrukturpolitik är att välja bort ohållbara infrastruktur- och trafikprojekt för att möjliggöra byggandet av hållbara trafiksystem. Miljöpartiet vill att regionen med kraft står upp för att beslut om infrastrukturinvesteringar ska vara hållbara. Det innebär att ohållbara satsningar på expansion av vägnätet prioriteras bort för att ge ekonomiskt utrymme för järnväg, trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder, gång- och cykelvägar och investeringar i sjöfart. Slussarna i Trollhättan måste renoveras. Regionen har i strategin för en fossiloberoende region 2030 slagits fast mål om en 80-procentig minskning av koldioxidutsläppen jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt har det konstaterats att målen inte kommer nås om nuvarande inriktning består. Detta anser vi i Miljöpartiet är oacceptabelt.

För att hushålla med begränsade resurser och för att föra över miljöfarliga godstransporter från vägarna samt utveckla kollektivresandet är det klokt att investera i underhåll och upprustning av befintliga järnvägar och industrispår. Det är också viktigt att satsa på det finmaskiga vägnätet såsom att tjälsäkra de mindre vägarna. Skärgårdstrafiken är nödvändig för såväl boende i skärgården som besökande. Den spårburna trafiken som är mest energieffektiv bör utvecklas. Vi vill att regionen tar ett ansvar för att utveckla kombinationslösningar för logistik mellan järnväg, väg och sjöfart.

Cykel är ett miljövänligt och folkhälsofrämjande transportmedel inom såväl tätort som på landsbygd. Att cykeln nu äntligen får plockas med utan kostnad på regionens tåg är en stor framgång. Längre cykelstråk är dessutom viktigt för arbetspendling och besöksnäringens utveckling. Så kallade supercykelvägar, cykelvägar som ger möjlighet för höga hastigheter, bör byggas. Vi vill göra det lättare att cykla genom att förbättra informationen om cykelvägar.

När det gäller järnvägen krävs lösningar som fungerar för gods-, pendel- och fjärrtrafik. Idag konkurrerar dessa om utrymmet på spåren och de olika hastigheterna ger ett otillförlitligt tågsystem. Miljöpartiet vill ha en modern tåginfrastruktur där lokal, regional, nationell och internationell tågtrafik ges goda förutsättningar att fungera samlat. Vi vill bygga bättre järnväg mot Oslo, Öresundsregionen och Stockholm. På kort sikt handlar det om fler spår och ökad kapacitet. På lång sikt vill vi ha höga hastigheter på tågen mellan de största städerna så att Västra Götaland är fortsatt konkurrensmässigt i ett internationellt perspektiv och för att kunna minska flygresorna.

Vi vill att regionens mål ska vara att genomföra Västtågsutredningen förslag med ca 15 nya tågstopp fram till 2035. För att detta ska vara möjligt är det avgörande att satsa på våra mindre banor. Vi vill se satsningar på till exempel Alingsåspendeln, Kinnekullebanan, Bohusbanan, Alependeln, Älvsborgs-Viskadalsbanan och Kust-till-kust-banan. Miljöpartiet vill även värna de undertrafikerade och/eller nedläggningshotade banorna, men där krävs även en stark samverkan med kommunerna längs banorna. 

Mycket av pendeltågstrafiken rör sig idag in mot Göteborg och vi ser fram emot när Västlänken står klar, då den starkt kommer underlätta för pendeltågen och möjliggöra en fortsatt utbyggnad.  

 

Miljöpartiet vill:

 • att regionen ska prioritera utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet, även utav de mindre banorna, och att fyra spår mellan Göteborg och Alingsås, ny järnvägsförbindelse Göteborg och Borås med vidare sträckning mot Stockholm och förbindelser mot Oslo och Öresundsregionen påskyndas
 • att en strategi för ökat entreprenörskap med fokus på hållbarhet och gröna näringar ska utarbetas
 • att produktion, tillgång till och användandet av fossilfria bränslen ska stimuleras i hela regionen
 • att cykelvägar ska ges hög prioritet i regionens arbete med infrastrukturplaner
 • att regionen ställer miljömässiga, sociala och djuretiska krav vid upphandling
 • att andelen ekologisk mat ska öka med målet 100 %
 • att resurser ges till kollektivtrafikforskning
 • att regionen ska arbeta aktivt för att minska bilåkandet inom regionen
 • att de västsvenska naturreservaten underhålls, så att den biologiska mångfalden säkras
 • att samverkan mellan stad och land ökar genom bland annat utvecklat tätortsnära jordbruk och strategier för energiförsörjning och minskat beroende av importerade livsmedel, som istället kan produceras lokalt.
 • att det sker en kraftfull satsning på gröna jobb och småföretagande
 • att inga nya motorvägar byggs utan istället satsa på 2+1 vägar och det finmaskiga vägnätet
 • att nya slussar byggs i Göta Älv
 • att region har fler kärnor
 • att naturbruksgymnasierna använder metoder för hyggesfritt skogsbruk
 • att trängselskatten ska utvecklas och fortsätta finansiera kollektivtrafik när västsvenska paketet står färdigt
 • att regionen samarbetar med näringslivet kring hållbart resande med förnybara bränslen, biogas och elektrifiering

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter