Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Miljöpartiet vill verka för ett ökat hållbart resande. Gång, cykel och kollektivtrafik är här det centrala för oss, gärna i kombination.


Hållbart resande för samhällsnyttan
Miljöpartiet ser det hållbara resandet som en viktig del i arbetet för bättre miljö, jämställdhet, folkhälsa och trafiksäkerhet. Att fler ställer bilen gynnar både samhälle och individ. Därför är det politikens uppgift att göra det enkelt och bekvämt att resa hållbart och tillgängligt för alla. Den som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt ska gynnas. Kvinnor, låginkomsttagare, ungdomar och äldre är mer beroende av kollektivtrafiken. Att politiken prioriterar kollektivtrafiken blir därför även en fråga om att minska sociala klyftor. Många människor i Västra Götaland har inte tillgång till bil och är därför särskilt beroende av en fungerande kollektivtrafik. Då måste en kunna lita på trafiken och att politiken ser till att priserna hålls på en låg nivå. Biljettsystemet ska utformas för att göra det enkelt att resa och samverkan mellan olika aktörer måste bli bättre när det gäller biljetter och tidtabeller. Det är också viktigt att ha ett samarbete med våra grannregioner kring trafik- och biljettgiltighet över regionens gränser. Det hållbara resandet är inne i en mycket spännande utveckling och det är möjligt att privatbilens dagar är räknade, helt enkelt för att den blir förbisprungen av den tekniska utvecklingen. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen följer med i utvecklingen och tillvaratar nya innovationer från bland trafikoperatörer, företag och föreningar. 

 

Fördubbling
Miljöpartiet är det parti som vill och vågar välja bort vägsatsningar som ökar person- och lastbilstrafik. Idag reser fler än någonsin kollektivt och det ställer krav på att hålla en hög utbyggnadstakt. Istället för vägsatsningar väljer vi att satsa på till exempel nya bussar och tåg, busskörfält, trafiksäkerhetsåtgärder, järnvägsspår och kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet ska vara styrande för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland och vi arbetar vidare för en fördubbling av resandet till 2025 samt en ökad marknadsandel. 

 

Hög attraktivitet
Turtäthet, restid, pris och pålitlighet är avgörande faktorer för att människor ska välja att åka kollektivt. Fritidsresorna har ökat och det räcker inte att bara ha turer morgon och eftermiddag under måndag till fredag. Vi behöver trafik även sommar, kväll och helg för att fler ska resa kollektivt.

Det behövs fler och bättre pendelparkeringar för dem som cyklar eller åker bil en del av sträckan och kollektivtrafik resten. Det är viktigt att utveckla anslutningsmöljligheterna. För orter med väldigt få resande ska konceptet med anropsstyrd trafik, där en anmäler sin resa i förväg, utvecklas. För områden med få resenärer behöver vi nya, effektiva och flexibla lösningar. Det är av stor vikt att det finns en helhetssyn på resenärens hela resa, från dörr till dörr, och planering därefter. Vi vill se ett bra basutbud på landsbygden, samtidigt som vi storsatsar i de områden där många människor reser.

Vi vill göra det möjligt att hyrcyklar ska kunna ingå i månadskortet, liksom att det ska vara självklart med hyrcyklar som anslutning på stationerna. Funktionella och attraktiva cykelparkeringar är viktigt.

 

Minskad miljöpåverkan
Kollektivtrafiken är en viktig aktör i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. I våra upphandlingar ska vi fortsätta ställa krav på fossilfria bränslen och ökad energieffektivitet. Det är så vi bidrar till den tekniska utvecklingen och utformar ett hållbart och fossilfritt transportsamhälle. Vi måste även ställa etiska och sociala krav i upphandlingen.

 

Pröva nya finansieringskällor för utbyggd kollektivtrafik
Att bo eller ha sin verksamhet i kollektivtrafiknära lägen är attraktivt. Det öppnar för nya finansieringsmöjligheter via exploateringsavtal, fastighetsavgifter och värdeåterföring. Vi vill därför ha en tydligare samverkan kring övergripande regionplanering. Trängselskatter ska också kunna beslutas regionalt och medlen användas för drift av kollektivtrafik.

 

Stadstrafik
Regionens större stadsområden, Göteborg-Mölndal-Partille, Borås, Skövde och Uddevalla-Trollhättan-Vänersborg, har alla stora utmaningar i sin stadstrafik. Här finns stora behov av en snabbare och mer effektiv trafik. Trängseln av bilar är påtaglig och fler måste åka kollektivt, gå eller cykla. Här har elbussar en viktig roll. Det handlar även om att knyta ihop olika stadsdelar med nya snabba tvärlänkar. I Göteborgsområdet ska en stadsbana vara stommen och bussar i egna körfält komplettera där spår saknas. För att åstadkomma en tystare miljö och mindre utsläpp ser vi gärna fler elbussar i stadstrafiken och linbanor mellan områden som idag har stora barriärer mellan sig.

 

Miljöpartiet vill:

 • att ett bra basutbud erbjuds i hela Västra Götaland och att turutbudet ökar
 • att biljettpriserna ska hållas låga, konkurrenskraftiga och enhetliga
 • att biljettsystemet ska utformas för att göra det enkelt att resa
 • att regionen tillför mer pengar för att förstärka kollektivtrafiken
 • att kollektivtrafiken ska vara fossilfri senast år 2025 och elektrifieringen av stadsbussarna ska snabbas på
 • att vi når målet med fördubblingen av kollektivtrafiken till 2025 i Västra Götaland
 • att de tyngre spårvägslinjerna i Göteborg och Mölndal uppgraderas till stadsbana
 • att nya finansieringsformer prövas
 • att det ska bli enklare att kombinera cykel och kollektivtrafik
 • att det ska bli lättare att resa med kollektiva färdmedel till kulturaktiviteter, kulturinstitutioner och besöksmål i regionen
 • att fritidskortet gäller upp till 26 år
 • att det öppnas fler pendeltågsstopp i linje med Västtågstutredningen
 • att de regionala banornas framtid säkerställs
 • att det ska finnas god tillgång till internet längs de regionala pendlingsstråken
 • att regionen görs rundare genom att se över möjligheten att underlätta pendling på tvärförbindelser, som exempelvis på Älvsborgsbanan
 • att det ska bli enklare att resa över kommun- och länsgränser
 • att kollektivtrafiken i Göteborg kompletteras med linbanor
 • ett sommarkort införs, som gäller i hela regionen till ett lågt pris

Nyheter på Kollektivtrafik

Västra Götaland, 7 september 2014

Kollektivt resande gynnar regionens utveckling

Västra Götaland, 6 september 2014

MP vill införa studentrabatt i kollektivtrafiken

Västra Götaland, 8 maj 2014

Mer pengar till kollektivtrafik och sjukvård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter