Mångfald

Alla människor har rätt att göra sin röst hörd och behandlas rättvist, utan att diskrimineras.


Dagens mångfald är morgondagens styrka. Regionen behöver bli bättre på att ge anpassad service åt minoritetsgrupper genom bland annat god fysisk tillgänglighet och tillgång till information på flera språk. Tillgång till professionell tolkning är en nödvändighet inom sjukvård och myndighetsutövning.

All form av diskriminering är oacceptabel och utgör ett hot mot våra demokratiska grundprinciper. Alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning eller ålder. Dessa frågor ska bevakas och vi ska värna alla invånare i Västra Götalands rättigheter. Regionen är idag indelad i fyra sjukvårdsområden, där vi i dag har 200 vårdcentraler varav ingen är HBTQ+ certifierad. Ett annat utvecklingsområde är att ombesörja regionens skyldigheter och åtaganden gentemot de nationella minoriteterna.

 

Miljöpartiet vill:

 • att invånare som söker kontakt med Västra Götalandsregionen ska kunna få information på fler språk än talad och skriven svenska
 • att auktoriserad tolk finns att tillgå vid kontakter med hälso- och sjukvården
 • att regionens personal fortsatt utbildas i mänskliga rättigheter, lika rätt och mångfald, samt hedersproblematik, genus och HBTQ+-frågor
 • att regionens vårdcentraler ska vara HBTQ+- diplomerade
 • att Lundströmmottagningen, som är regionens utredningsenhet för den könsbekräftande vården, ska nå vårdgarantin för besök och utredning på samma vis som alla andra vårdavdelningar
 • att kirurgin inom transvården ska förbättras och patientinflytandet öka
 • att det material som regionen tillhandahåller inom föräldrautbildning ska genomsyras av ett genusperspektiv
 • att det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet ges ökade resurser
 • att jämställdhetseffekter belyses i varje politiskt beslutsunderlag
 • att varje politiskt underlag ska innehålla en barnanalys
 • att regionens plan om mänskliga rättigheter ska genomsyra alla regionala verksamheter

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter