Personalpolitik

Personalpolitik

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare med över 50 000 anställda, de flesta inom vårdsektorn. Personalen är regionens viktigaste resurs och det är avgörande att regionen är en attraktiv arbetsgivare, både för den nyutexaminerade som den erfarna medarbetaren med bara några år kvar i yrkeslivet.


Arbetsmiljö

Det är viktigt att personalen är delaktig i organisationsförändringar och känner att de kan påverka sin arbetssituation. För att regionen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och behålla och rekrytera kompetent personal är arbetsmiljön, framförallt den psykosociala, en avgörande framtidsfråga. Förändringar ska genomföras med inflytande från personalen och takten ska möjliggöra verklig delaktighet på alla nivåer, de anställda ska också ges tid att anpassa sig mellan förändringarna. Hierarkier behöver brytas ned och delaktighet, ansvar och befogenheter tydligare och i utökad omfattning föras ut till de enskilda arbetsplatserna. Regionens ledare ska ha en inkluderande syn på sitt ledarskap och kompetensutveckling, vilket ska vara en självklarhet. Arbetsmiljöfrågorna ska ha hög prioritet och varje verksamhet ska ha genomtänkta arbetsmiljöplaner, med fokus på främjande och förebyggande insatser. Den anställdes rätt till fritid ska respekteras genom en väl genomtänkt personalpolitik. Det är även viktigt att regionen tar ett övergripande ansvar för att utbilda chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Miljöpartiet är mycket positiva till att lyfta alla medarbetare inom regionens hälso- och sjukvård och vill att man utvecklar olika modeller inom begreppen Rätt använd kompetens, som innebär olika former av arbetsväxling.

 

Lönearbetstiden
Många människor upplever bristen på tid som ett av sin vardags största problem. Dagens system där människor blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra mår dåligt av arbetslöshet är ett resursslöseri. Därför har vi det långsiktiga målet att alla ska få en normalarbetstid på 35 timmar i veckan med förhoppningen att undvika stress och sjukskrivningar. Vi vill ta bort delade turer och fortsätta arbeta fram olika arbetstidsförkortningsmodeller. Personalfrämjande åtgärder som företagshälsovården är en viktig del av folkhälso- och personalfrämjande arbete. Många verksamheter har fått ökad arbetsbelastning och stressnivån är hög. Ett hälsofrämjande arbetssätt ska finnas i alla regionens verksamheter. En konkret åtgärd är att erbjuda friskvård på arbetstid för de anställda.

 

Kompetens

Regionen har blivit bättre på att tillvarata medarbetarnas kompetens, till exempel den kompetens som finns hos de med utländsk utbildning och erfarenhet. Mer finns att göra, bland annat att säkerställa kompetensen hos nyexaminerade studenter inom hälso- och sjukvård genom att erbjuda en kvalitativ handledning. Vi behöver dels fortsätta erbjuda människor en snabb kompletterande utbildning, dels hitta nya vägar att tillvarata de arbetssökandes faktiska kompetens. När en person söker arbete bör flerspråkighet och kunskap om flera kulturer ses som en merit. Kompetens handlar också om att se individers kunskap oavsett yttre egenskaper. Miljöpartiet har medverkat till att införa betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Detta arbete ska fortsätta och stärkas. För Miljöpartiet är det självklart med lika lön för lika arbete.

 

Miljöpartiet vill:

 • att det långsiktiga målet är att sänka normalarbetstiden till 35 timmar, de grupper som främst är i behov av arbetsreducerad tid ska prioriteras i övergången
 • att regionens anställda ska ha rätt till både heltid och deltid
 • att regionen arbetar fram olika arbetstidsförkortningsmodeller
 • att kompetensförsörjningen säkras och övertidsarbete undviks
 • attregionen utvecklar modeller som underlättar för äldre att arbeta kvar eller återkomma
 • att flerspråkighet ska ses som en merit vid anställning
 • att regionens alla anställda erbjuds friskvård under arbetstid
 • att en särskild satsning görs för att nå jämställda och jämlika löner
 • att stafettläkarsystemet avvecklas
 • att personalens meddelarfrihet stärks
 • att kvinnors möjligheter att bli chefer och ledare ska stärkas
 • att chefs- och ledarskapsprogrammet bättre tillvaratar anställda med flerkulturell bakgrund
 • att det ges ökade möjligheter för människor med funktionsnedsättning att få anställning i regionens verksamheter
 • att personalen i regionens verksamheter är delaktiga och har inflytande över sin arbetssituation
 • att tolkarnas arbetssituation ses över
 • att regionen arbetar för att olika yrken ska få rätt förutsättningar för att använda och utveckla sin specifika yrkeskompetens
 • att regionen ska arbeta för att förenkla intern rörlighet av personal inom den egna organisationen

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter