Grön hållbar hälsa och vård

Grön hållbar hälsa och vård

Vården ska hålla hög kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad.


Patientens självbestämmande, valfrihet och delaktighet är grundläggande inom all hälso- och sjukvård. Den nära vården ska vara tillgänglig för boende i hela Dalarna. Tillgänglig och patientsäker vård ska vara grunden även för specialiserad vård som behövs mer sällan.

Dalarna ska ha en hälsofrämjande, jämlik, jämställd och modern hälso- och sjukvård. Miljöpartiet vill satsa på mer förebyggande hälsovård. Vi vill erbjuda alternativ till läkemedel, som motion på recept och andra former av terapi. Läkemedelsgenomgångar ska göras kontinuerligt för att minska risken för felbehandlingar, med speciellt fokus på äldre. Det är en viktig åtgärd för att öka förutsättningarna för större patientsäkerhet.

Vårdcentralen ska vara den första fysiska ingången till vården. Miljöpartiet vill att kompetensen gällande hela människan ska utvecklas inom primärvården och det ska finnas olika specialister, till exempel psykologer och dietister, tillgängliga på vårdcentralerna.

För att säkra förlossningsvården i Dalarna och höja kvaliteten måste landstinget/regionen ha en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och eftervård. Vi arbetar för att BB i Mora kan öppna under förutsättning att förlossning och eftervård kan ske på ett medicinskt säkert sätt.

Tillräckliga resurser ska ges till barn- och ungdomspsykiatrin. Ett ökat fokus ska läggas på att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Det ska finnas beredskap att hantera alla former av trauma, både fysisk och psykisk. Fontänhus är en dagverksamhet där människor med psykisk ohälsa träffas och driver projekt tillsammans. Miljöpartiet vill  att Fontänhus ska startas i Dalarna, i samarbete med länets kommuner.

Nollvisionen om suicid (självmord) ska genomföras i landstinget. Det är viktigt att landstinget är drivande i arbetet kring suicid. Det krävs också en ökad samverkan med andra landsting/regioner. Miljöpartiet ser ett behov av ökade resurser till regional kunskapsspridning och ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar med suicid. Det ska finnas HBTQ-utbildad personal på länets alla vårdcentraler.

Vi ska främja E-hälsa som bidrar till att vården blir mer tillgänglig och bättre anpassad efter individens behov. Hemsjukvården ska utvecklas genom förbättrat samarbete mellan kommunerna och landstinget. Vi vill ha en trygg och utvecklad vård för äldre genom satsningar på geriatrik och multisjuka. Vi vill arbeta förebyggande när det gäller fall-, och halkolyckor.

Fler familjecentraler ska öppnas i samarbete med kommuner. Där kan mödra- och barnavårdscentralerna bidra till flera vårdverksamheter under samma tak. En väl utbyggd skolhälsovård och en bra tillgänglighet till ungdomsmottagningarna skapar god trygghet för våra barn och ungdomar. Vårdens bemötande och kunskap om våldsutsatta kvinnor ska utvecklas. Våldsutövare ska ges möjligheter att genomgå särskild behandling.

Vi strävar efter ett samhälle fritt från narkotika och dopingmedel, samt minskat bruk av alkohol och tobak. Vi vill öka kunskapen om all slags missbruksproblematik. Landstinget måste förbättra sin strategi för hur alkohol- och drogrelaterade problem ska hanteras. Alla har rätt att få sjukvård och drogfrihet kan inte vara ett krav för att få vård. Miljöpartiet verkar för att sprututbytesprogram ska startas i Dalarna för att minska smittspridningen.

Vårdgarantin ska uppfyllas utan att vården av kroniskt sjuka prioriteras ned. Region Dalarnas och SKL:s satsning på samordning av vård och omsorg mellan kommuner och landsting ska fortsätta och utvecklas.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 17 april 2024

Grön ungdom: EU-valet närmar sig med stormsteg

Västmanland, 17 april 2024

Dags för EU-val!

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter