Miljö och klimat

Miljö och klimat

Vi har alla möjligheter att leva inom naturens ramar. Det är vårt ansvar att ta vara på möjligheterna!


Vårt län, Dalarna, har rika tillgångar, inte minst i form av vacker och omväxlande natur. Den övervägande delen är täckt av skog. Skogen inrymmer många värden. Traditionellt är skogen en källa till träråvara, men andra värden får allt större betydelse. Skogsbruket behöver anpassas så att artrikedom, rekreationsvärden och landskapsbild gynnas. Andra brukningsmetoder måste ersätta de klimatskadliga kalhyggena.  

Förvandlingen av naturlig, varierad och artrik skog till ensartad och artfattig plantageskog, resultatet av ett halvsekellångt kalhyggesbruk, måste vändas. Dalarnas gammelskogar måste skyddas nu, medan de finns kvar. För att hejda förlusten av biologisk mångfald är det också angeläget att återställa och restaurera naturvärden i redan påverkad skog.

Rovdjuren tillhör naturligt den svenska faunan. I Dalarna finns björn och bräckliga bestånd av varg, lo och järv. Rovdjuren är en tillgång för länet och landet. Forskning visar på rovdjurens stora ekologiska betydelse. Givetvis ska djurhållare få den hjälp de behöver för att skydda sina djur.

Djur och natur är värdefulla inte minst för den växande besöksnäringen. Hållbar ekoturism är en framtidsbransch! En av Dalarnas konkurrensfördelar är allemansrätten som vi värnar om. Samma sak gäller tillgången till stränder genom strandskyddet. Strandskyddet är betydelsefullt både för dalfolk, besökare, växter och djur.

Dalarna ska minska avfallet. Det avfall som blir kvar ska ses som en resurs. Matavfall ska i högre grad användas till biogasproduktion. Plaster och särskilt mikroplaster ska fasas ut till förmån för biobaserade material. Andelen avfall som källsorteras ska öka. Vi verkar för kretsloppsanpassade lösningar vid återvinning av avfall. Målet är ett kretsloppssamhälle med en konsumtion som är anpassad till en globalt rättvis och uthållig nivå.

Gruvverksamhet är sedan århundraden en viktig del av Dalarnas näringsliv. Den ska bygga på långsiktig hushållning med ökad återvinning av mineraltillgångar och avfall. Miljöhänsyn ska väga tyngre än kortsiktiga exploaterings intressen. Gas- och oljeutvinning samt prospektering och brytning av uran ska inte tillåtas.

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar. Miljöpartiet de gröna bedriver lokalt, regionalt, nationellt och internationellt ett aktivt arbete mot global uppvärmning. Vi ska ersätta fossil energi med förnybar energi såsom sol- och vindkraft. Vi ska dessutom använda energin effektivare samt sträva efter en minskning av förbrukningen genom enkla och hållbara lösningar. Vi ska enbart använda oss av en rättvis del av jordens resurser. Vårt mål är att Dalarnas användning av fossil energi ska minska med 75 procent mellan år 2015 och år 2030.

Tusentals kemikalier används och sprids i vårt samhälle. Många är skadliga för allt som lever. Barn är extra känsliga för många miljögifter. Miljöer som barn vistas i ska vara giftfria. Aktuella rapporter visar på katastrofal minskning av pollinerande insekter. Kommuner och landsting ska därför intensifiera arbetet med att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga och tillämpa försiktighetsprincipen.

Byggandet av passivhus och lågenergihus har börjat ta fart i Dalarna. Tempot måste ökas! Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att uppnå våra miljömål och möjligheterna att ställa skarpa krav ska utnyttjas bättre.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Region Stockholm, 28 mars 2024

20 000 extra vårdbesök till BUP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter