Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program, 2022-

Äldre en resurs
Idag lever många allt längre och fler äldre är friska allt längre. Detta innebär en stor samhällsresurs. I yrkeslivet, politiken, frivilligsektorn, det privata och i föreningslivet gör många äldre viktiga och ovärderliga insatser. Därför är det viktigt att vår kommun tar vara på äldres kunskaper och erfarenheter, och att den som vill, kan och orkar ska ha möjlighet att jobba längre än till 67 år.

Förebyggande
God hälsa, psykiskt välbefinnande och trygghet är grundförutsättningarna för det goda åldrandet. För att detta ska vara möjligt måste arbetet med folkhälsan ha ett ännu större fokus på förebyggande metoder och insatser. För att bland annat förebygga depression och psykisk ohälsa till följd av ensamhet vill Miljöpartiet:

 • Ha aktiveringsledare som kan erbjuda sociala och fysiska aktiviteter på såväl särskilda boenden som för dem som bor kvar hemma. En aktiveringsledare kan också informera/utbilda hur den äldre kan skydda sig mot brott och bedrägerier.
 • Ge mer stöd till frivilligorganisationer som är en värdefull resurs i omsorgen för våra äldre.
 • Att äldre som behöver får trygg hjälp efter behov, tex. ska flyttstöd finnas för dem som behöver flytta till ett anpassat boende
 • Rabatterat kulturutbud för att minska ensamheten.

Boendeformer
Miljöpartiet vill:

 • Att äldre får fortsätta bestämma över sitt boende och hur man vill leva sitt liv
 • Att fler anpassade boendeformer byggs, som trygghets- och seniorboenden, med rimliga hyror och möjlighet till social samvaro. Vi vill även uppmuntra privata bostadsbolag att bygga olika boendeformer.

Trygg äldreomsorg med hög kvalité
Eksjö kommun ska ha en äldreomsorg med hög kvalitet där de äldre känner sig trygga och får den vård och omsorg de behöver, och där personalen har tid för den äldre.

En attraktiv äldreomsorg där chefer och personal stannar skapar kontinuitet och trygghet för de äldre. En stabil och välmående organisation minskar korttidsfrånvaro och skapar hög kontinuitet och kvalitet. Miljöpartiet vill:

 • Ha kompetent personal som ges förutsättningar att ha tid för den äldre.
 • Ha en äldreomsorg med hög kvalitet och kontinuitet där chefer och undersköterskor stannar
 • Att de äldre ska ha tillgång till ett stort utbud av aktiviteter med aktiveringsledare samt tillgång till sociala samlingsplatser. För att minska ofrivillig ensamhet och förebygga psykisk ohälsa ska detta erbjudas till såväl dem som bor på särskilda boenden som dem som bor kvar hemma.
 • Våra särskilda boenden ska vara rustade med innergårdar som både skapar trygghet/säkerhet och en känsla av frihet för de boende med kognitiv svikt.
 • För att nå en jämlik hälsa måste äldres behov tas på allvar för hur vi styr och utformar kommunens insatser.

Hälsofrämjande mat
God och näringsrik mat har många hälsofrämjande effekter både fysiska och psykiska. Miljöpartiet vill:

 • Att kommunens äldreomsorg ska erbjuda klimatsmart, näringsrik och god mat.
 • Att maten som erbjuds ska vara fri från gifter – alltså ekologisk.
 • Att matsedeln ska anpassas efter säsong så att man kan erbjuda närodlad mat som samtidigt minskar klimatavtrycket.

Digitalisering
En ökad digital delaktighet för äldre innebär ofta en ökad livskvalitet. Det behövs satsningar som möjliggör för alla äldre att ta del av digitaliseringens fördelar. De äldres kunskaper i att hantera vardagsaktiviteter som bank- och myndighetsärenden, nätverkande och inköp behöver öka. Miljöpartiet vill:

 • Att den som är inom äldreomsorgens regi och inte längre kan ta sig till affären ska erbjudas digital handel. Digital handel är en värdefull möjlighet att känna mer kontroll och delaktighet.
 • Det digitala utanförskapet ska minska genom samarbeten mellan aktiveringsledare och organisationer såsom studieförbund, folkhögskolor eller ideella organisationer.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter