Trygghet

Trygghet

Vi vill:

  • Utöka Trygga unga-satsningen (13-20 år) till att omfatta även Trygga Barn (0-12 år).
  • Stärka och vidga samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid och ge sociala insatsgrupper medel att kunna nå unga i en tidigare ålder än idag.
  • Etablera ett Fryshus i Eskilstuna för att barn och unga ska ges ett alternativ till en kriminell livsstil, som ett komplement till kommunal verksamhet.
  • Öka andelen behöriga och erfarna lärare på skolorna med de tuffaste utmaningarna,jobba för en stärkt elevhälsa och bredda metoden Mentors in Violence Prevention till såväl grundskolan som till fler gymnasieskolor
  • Satsa koncentrerat och långsiktigt på ett riktat förebyggande arbete genom tidiga insatser för barn med många riskfaktorer, inspirerat av danska “de aktive drenge” som handlar om att med kommunal verksamhet och sociala insatser punktmarkera ungdomar i riskzonen för kriminalitet.
  • I samverkan med regionen sprida och utveckla projekt i utsatta områden i linje med “Rinkebymodellen”, där BVC och socialtjänsten, samt personal från förskolan möter föräldrar i upprepade hembesök över lång tid.
  • Etablera stadsdelskontor i samtliga stadsdelar med start i de utsatta områdena för en långsiktig, trygg miljö.
  • Göra det lätt för människor som vill lämna ett missbruk att få hjälp utifrån sina behov, bland annat genom öppet intag till behandlingshem.

Den organiserade brottsligheten ska stoppas. Människor ska kunna känna sig trygga oavsett var de bor. För de mest allvarliga och akuta problemen, som organiserad brottslighet behövs polisiära insatser. Grovt kriminella ska omedelbart gripas och ställas inför rätta. Men för att skapa ett tryggt Eskilstuna på långsikt är det förebyggande arbetet helt avgörande, det håller även polisen med om. En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att minska marginalisering och utsatthet i samhället. Brottsförebyggande insatser ska baseras på forskning och erfarenhet. Resurser ska satsas på sådant som faktiskt funkar.

Pågående gängkonflikter och ett stort antal skottlossningar har präglat Eskilstuna under de senaste åren. Frågan hur vi skapar ett tryggt Eskilstuna, både nu och framåt är viktigare än någonsin. För oss i Miljöpartiet är det förebyggande arbetet när det gäller trygghet avgörande.

Tidiga och förebyggande åtgärder kan motverka den negativa utvecklingen vad gäller barn och ungdomar som lever i socialt utsatta situationer, vilket på sikt kan innebära att färre insatser behövs i form av vård och behandling av våld och missbruk. De aktörer som möter barn tidigt i livet ska ha kunskap om riskfaktorer och samverka för att tidigt ge familjer stöd. Ju tidigare vi kan nå fram till de barn, unga och familjer som behöver vårt stöd, desto bättre.

Vi anser att det måste finnas vuxennärvaro där barn och ungdomar vistas och att barn och ungas livsvillkor är för viktiga för att de ska lappas och lagas i efterhand. Vi behöver se till att alla de miljöer där barn vistas är trygga och bra miljöer. När vi möter barn och unga som redan uppvisar tecken på otrygghet behöver vi kunna fånga upp dem med kraftfulla insatser. För att kunna göra det behöver alla som möter barn och unga samverka i hög grad med samordnade insatser, för att motverka att socialtjänst, skola, fritids polis eller en förening sitter med olika pusselbitar rörande samma barn/ungdom. Dessa instanser behöver samverka för att skapa främjande miljöer för barn och unga.

I Eskilstuna pågår sedan några år satsningen Trygga Unga, för unga i åldern 13-20 år, något Miljöpartiet stödjer. Vi behöver säkerställa att de miljöer där barn vistas är trygga miljöer. När vi möter barn och unga som uppvisar tecken på otrygghet behöver vi som samhälle kunna fånga upp dem med rätt insatser. Dagens läge med ett eskalerande våld, bl a genom skottlossningar, visar dock att det som gjorts hittills är alldeles för lite. Fortfarande saknas viktiga pusselbitar och ett helhetstänk i arbetet med att öka tryggheten. För att lyckas med det brottsförebyggande arbetet behöver vi bredda vårt arbete och även få med Trygga Barn (0-12 år), förskolan, satsa mer på skolan, civilsamhället, en meningsfull fritid och på riktat stöd och insatser för att minska marginalisering och utsatthet i samhället.

Vi vill också öka tryggheten för både barn, unga och pedagoger i Eskilstuna genom att inleda förhandlingar för en etablering av Fryshuset i Eskilstuna. Fryshuset har en lång och gedigen erfarenhet av att fungera som en mötesplats för ungdomar som annars har nära till att välja en kriminell och osäker inriktning på sitt liv, genom att istället erbjuda öppenhet och aktiviteter och kan fungera som ett bra komplement till kommunala verksamheter.

Såväl skolan som förskolan utgör enorma skyddsfaktorer som motverkar riskfaktorer när det gäller ungas kriminalitet. Att stärka elevhälsan och flytta stödet närmare eleverna är väsentligt.  Som en del av det våldsförebyggande arbetet vill vi i skolan också se en breddning av metoden Mentors in Violence Prevention, en metod som vilar på genusteoretisk grund och syftar till att vända den traditionellt passive åskådaren till en förebyggande aktör.

I utsatta områden riskerar ungdomar att dras in i kriminalitet, skolresultaten är låga, arbetslösheten hög och folkhälsan dålig med flera sjukdomar, som inte behandlas adekvat. Vi vill arbeta med upprepade hembesök i samarbete med regionen, där även förskolan inkluderas och möta såväl nyanlända som nyfödda barn.

Vi behöver stärka arbetet med att förebygga nyrekryteringen till kriminella miljöer. I Danmark har antalet gängkriminella minskat med en tredjedel på tio år, enligt den danska Rikspolisens lista på individer. Den organiserade brottsligheten har i Danmark mötts med hårda straff och stora polisiära befogenheter. Men forskare pekar på att det snarare är ett metodiskt förebyggande arbete som gett effekt på statistiken.

Vidare menar vi att det är avgörande att skapa positiva mötesplatser i offentliga miljöer, där samhället finns med och ser till att skapa välkomnande och inbjudande arenor. Samhället vinner också när en kriminell person byter livsstil. Vi ska erbjuda stöd och skydd till den som vill lämna en kriminell livsstil – avhopparverksamheten ska stärkas genom att bredda målgruppen och vi behöver ytterligare samverkan med och stöd till civilsamhället som finns inom detta område.

Narkotika är en drivmotor bakom mycket kriminalitet. Av omsorg om både de människor som direkt drabbas av narkotikans skadeverkningar och de som indirekt drabbas av den kriminalitet som drogerna göder krävs därför ett aktivt narkotikaförebyggande arbete, i kombination med stöd till människor för att ta sig ur ett missbruk.

Nyheter på ämnesordet

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter