سیاستی برای یک آیندۀ دلخواه 

سیاستی برای یک آیندۀ دلخواه 

یوله‌ بوری بایستی پیشگام تحول سبز باشد. این تحول سبز ایجادگر امکانات برای انسان‌ها و شرکت‌ها در کل ولایت (استان)، هم شهر و هم ده است.

هوشمندانه و بدون صدمه زدن به محیط‌ زیست سفر کن!

سفر و حمل و نقل پایدار برای تحول هوشمندانۀ اقلیم و منابع کارآمد برای جامعه بسیار مهم و تعیین کننده است.

مواد سوخت غیر فسیلی در سراسر یوله‌بوری –

حمل و نقل عمومی قابل اعتماد، با تورهای مکرر و پیوسته –

ایجاد شرایط و امکانات بهتری برای استفاده تعداد بیشتر از بایسکل (دوچرخه) –

استفاده جمعی از وسیله نقلیه (موتر) و بایسکل‌ (دوچرخه) های کرایه‌یی به عنوان وسایل حمل و نقل عمومی –

کم کردن نیاز به سفر و حمل و نقل- تقویت و پیشرفت دادن خدمات در کل ولایت (استان) –

 

تنوع زیستی

حزب محیط زیست (سبزها) در یوله‌ بوری می‌خواهد یک جامعۀ پایدار ایجاد نماید، جامعه‌یی که در آن شیوۀ زندگی ما بعد از این دیگر تهدیدی برای گونه‌ها و اکوسیستم نباشد.

کمک به افزایش بخش مواد غذایی ارگانیک و تولید محلی –

ممنوعیت شکار ماهی توسط کشتی از کف دریا (تریلر) و ماهی‌گیری بیش از حد –

تقویت حفاظت از ساحل و حفاظت از حق دسترسی عامه –

فعالیت در جهت یک آیندۀ عاری از سموم –

حمایت از تنوع جنگل‌داری –

 

باور (اعتماد) به آینده

اطفال و جوانان حق داشتن یک آینده‌یی با شرایط زنده‌گی خوب را دارند! هر کاری باید صورت گیرد تا تهدیدهای اقلیمی محدود گردند! یک جامعۀ که همه در آن برابر هستند و برابری میان زن و مرد در آن وجود دارد این امکان را برای همه فراهم می‌آورد تا جزو این تحول باشند.

نگرانی اطفال و جوانان را باید جدی گرفت –

تقویت حمایت از اطفال و جوانان مبتلا به ناراحتی های روانی –

ایجاد یک جامعۀ عاری از نورم‌های عقب‌گرا و تنگ‌نظرانه –

پائین آوردن حق رأی تا سن 16سالگی –

افزایش همکاری (تعاون) پیرامون اطفال و جوانان –

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter