سیاستی برای یک آیندۀ دلخواه 

سیاستی برای یک آیندۀ دلخواه 

یوله‌ بوری بایستی پیشگام تحول سبز باشد. این تحول سبز ایجادگر امکانات برای انسان‌ها و شرکت‌ها در کل ولایت (استان)، هم شهر و هم ده است.

هوشمندانه و بدون صدمه زدن به محیط‌ زیست سفر کن!

سفر و حمل و نقل پایدار برای تحول هوشمندانۀ اقلیم و منابع کارآمد برای جامعه بسیار مهم و تعیین کننده است.

مواد سوخت غیر فسیلی در سراسر یوله‌بوری –

حمل و نقل عمومی قابل اعتماد، با تورهای مکرر و پیوسته –

ایجاد شرایط و امکانات بهتری برای استفاده تعداد بیشتر از بایسکل (دوچرخه) –

استفاده جمعی از وسیله نقلیه (موتر) و بایسکل‌ (دوچرخه) های کرایه‌یی به عنوان وسایل حمل و نقل عمومی –

کم کردن نیاز به سفر و حمل و نقل- تقویت و پیشرفت دادن خدمات در کل ولایت (استان) –

 

تنوع زیستی

حزب محیط زیست (سبزها) در یوله‌ بوری می‌خواهد یک جامعۀ پایدار ایجاد نماید، جامعه‌یی که در آن شیوۀ زندگی ما بعد از این دیگر تهدیدی برای گونه‌ها و اکوسیستم نباشد.

کمک به افزایش بخش مواد غذایی ارگانیک و تولید محلی –

ممنوعیت شکار ماهی توسط کشتی از کف دریا (تریلر) و ماهی‌گیری بیش از حد –

تقویت حفاظت از ساحل و حفاظت از حق دسترسی عامه –

فعالیت در جهت یک آیندۀ عاری از سموم –

حمایت از تنوع جنگل‌داری –

 

باور (اعتماد) به آینده

اطفال و جوانان حق داشتن یک آینده‌یی با شرایط زنده‌گی خوب را دارند! هر کاری باید صورت گیرد تا تهدیدهای اقلیمی محدود گردند! یک جامعۀ که همه در آن برابر هستند و برابری میان زن و مرد در آن وجود دارد این امکان را برای همه فراهم می‌آورد تا جزو این تحول باشند.

نگرانی اطفال و جوانان را باید جدی گرفت –

تقویت حمایت از اطفال و جوانان مبتلا به ناراحتی های روانی –

ایجاد یک جامعۀ عاری از نورم‌های عقب‌گرا و تنگ‌نظرانه –

پائین آوردن حق رأی تا سن 16سالگی –

افزایش همکاری (تعاون) پیرامون اطفال و جوانان –

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter