การเมืองเพื่ออนาคตที่รอคอย

การเมืองเพื่ออนาคตที่รอคอย

เเยฟว์เละบอร์ย จะเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงสีเขียว สร้างโอกาสให้กับผู้คนและบริษัททั่วเทศมณฑล ทั้งในเมือง และ ในชนบท

การเดินทางที่ชาญฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศ!
การเดินทางและการคมนาคมที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเปลี่ยนไปสู่สังคมที่ชาญฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศ และ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เชื้อเพลิงที่ปลอดฟอสซิลทั่วทั้งเเยฟว์เละบอร์ย
 • ระบบขนส่งมวลชนที่ไว้วางใจได้, มีเที่ยวการเดินทางที่บ่อยขึ้น
 • โอกาสในการปั่นจักรยานที่ดีขึ้นสาหรับผู้คนจานวนมากขึ้น
 • การใช้รถยนต์ร่วมกันและการมีจักรยานให้เช่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งมวลชน
 • ลดความจาเป็นในการเดินทางและขนส่ง – เสริมสร้างและพัฒนา การให้บริการทั่วมณฑล

ความหลากหลายทางชีวภาพ
พรรคเพื่อสิ่งแวดล้อมเเยฟว์เละบอร์ย ต้องการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งวิถีชีวิตของเราจะไม่คุกคามสิ่งมีชีวิตหรือระบบนิเวศอีกต่อไป

 • ส่งเสริมให้มีการเพิ่มสัดส่วนของอาหารออร์แกนิก และ อาหารที่ปลูกในท้องถิ่น
 • หยุดการลากอวนเพื่อจับปลาหน้าดิน และ การจับปลาจานวนมากเกินไป
 • เสริมสร้างการปกป้องชายหาด และ ปกป้องสิทธิการเข้าถึงธรรมชาติ
 • ทางานเพื่ออนาคตที่ไร้สารพิษ
 • สนับสนุนความหลากหลายของการป่าไม้

ความเชื่อในอนาคต
เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะมีอนาคตกับสภาพความเป็นอยู่ที่ดี! ต้องทาทุกอย่างเพื่อขจัดภัยคุกคามสภาพภูมิอากาศ! สังคมที่เท่าเทียมและเสมอภาค ทาให้ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้

 • ใส่ใจกับความกังวลใจของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง
 • เสริมสร้างการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีอาการป่วยทางจิต
 • สร้างสังคมที่ปราศจากบรรทัดฐานที่แคบและล้าหลัง
 • ลดอายุผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงเหลือ 16 ปี
 • เพิ่มความร่วมมือทางด้านเด็กและเยาวชน

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter