การเมืองเพื่ออนาคตที่รอคอย

การเมืองเพื่ออนาคตที่รอคอย

เเยฟว์เละบอร์ย จะเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงสีเขียว สร้างโอกาสให้กับผู้คนและบริษัททั่วเทศมณฑล ทั้งในเมือง และ ในชนบท

การเดินทางที่ชาญฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศ!
การเดินทางและการคมนาคมที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเปลี่ยนไปสู่สังคมที่ชาญฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศ และ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เชื้อเพลิงที่ปลอดฟอสซิลทั่วทั้งเเยฟว์เละบอร์ย
 • ระบบขนส่งมวลชนที่ไว้วางใจได้, มีเที่ยวการเดินทางที่บ่อยขึ้น
 • โอกาสในการปั่นจักรยานที่ดีขึ้นสาหรับผู้คนจานวนมากขึ้น
 • การใช้รถยนต์ร่วมกันและการมีจักรยานให้เช่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งมวลชน
 • ลดความจาเป็นในการเดินทางและขนส่ง – เสริมสร้างและพัฒนา การให้บริการทั่วมณฑล

ความหลากหลายทางชีวภาพ
พรรคเพื่อสิ่งแวดล้อมเเยฟว์เละบอร์ย ต้องการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งวิถีชีวิตของเราจะไม่คุกคามสิ่งมีชีวิตหรือระบบนิเวศอีกต่อไป

 • ส่งเสริมให้มีการเพิ่มสัดส่วนของอาหารออร์แกนิก และ อาหารที่ปลูกในท้องถิ่น
 • หยุดการลากอวนเพื่อจับปลาหน้าดิน และ การจับปลาจานวนมากเกินไป
 • เสริมสร้างการปกป้องชายหาด และ ปกป้องสิทธิการเข้าถึงธรรมชาติ
 • ทางานเพื่ออนาคตที่ไร้สารพิษ
 • สนับสนุนความหลากหลายของการป่าไม้

ความเชื่อในอนาคต
เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะมีอนาคตกับสภาพความเป็นอยู่ที่ดี! ต้องทาทุกอย่างเพื่อขจัดภัยคุกคามสภาพภูมิอากาศ! สังคมที่เท่าเทียมและเสมอภาค ทาให้ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้

 • ใส่ใจกับความกังวลใจของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง
 • เสริมสร้างการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีอาการป่วยทางจิต
 • สร้างสังคมที่ปราศจากบรรทัดฐานที่แคบและล้าหลัง
 • ลดอายุผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงเหลือ 16 ปี
 • เพิ่มความร่วมมือทางด้านเด็กและเยาวชน

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter