Gnesta

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet i Gnesta. Vi arbetar för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

Facebook | Blogg | Lokalt partiprogram

Våra prioriteringar

Mat i skola och äldreomsorg.

God mat är en viktig del av välbefinnande och hälsa. Maten för våra barn, ungdomar och äldre ska vara vällagad, näringsriktig och serveras i en trevlig miljö.

Skola och förskola.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, god utbildning, och meningsfull fritid. Ett positivt arbetsklimat, ändamålsenliga lokaler och en omväxlande utemiljö är förutsättningar för lärande och utveckling.

Jämställdhet och likabehandling.

I Gnesta kommun ska alla kunna leva ett gott liv och vara delaktiga. Oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi kommer att arbeta för en inkluderande kommun.

Kollektivtrafik.

Vi arbetar för utökad pendeltågs-, regionaltågs- och busstrafik. Avgångarna för pendeltågen behöver bli fler och bytestider i Södertälje hamn behöver bli kortare. Bussarnas linjesträckning och turtäthet ska bearbetas vidare, för att bättre anpassas till tågtider och resenärernas behov. För regionaltågen ska vi arbeta för att turtätheten ska upprätthållas och att restiderna ska kortas.

Miljöpartiet de gröna Gnesta

Kontakt