Valmanifest 2022

Valmanifest 2022

Valmanifest för Miljöpartiet de gröna i Höör för mandatperioden 2022 – 2026

Höör är en fantastisk plats att bo på! Vacker natur, ett aktivt förenings- och kulturliv och nära till hela Skåne. Vi vill fortsätta leva och utvecklas i Höör och göra vår fina kommun hållbar – även för kommande generationer.

Höörs kommun, och resten av Sverige, står inför många utmaningar. Vi tror att det finns lika många lösningar och att vi behöver arbeta tillsammans för att lösa dem. Medborgare, politiker, näringsliv och civilsamhälle.

Vår politik baseras på tre solidariteter:

– solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 

– solidaritet med kommande generationer 

– solidaritet med världens alla människor

Miljöpartiet vill arbeta för ett Höör som bygger på solidaritet för natur, människor och djur. Vi vill att alla barn och elever har tillgång till bra förskolor och skolor. Vi vill minska onödig konsumtion, återvinna och återanvända mer och säkra att vi inte lever över jordens resurser.

Framtidens gröna kommun innebär balans mellan ekosystem och mänsklig aktivitet i form av långsiktigt livskraftiga skogar, rena hav och välmående växt- och djurliv. Där människan ser sig själv som en del av ekosystemet och tar ansvar för det. Vår vision är en politik som möjliggör välfärd och välmående för både människor, djur och miljö.

Vi anser att alla politiska nivåer måste ta ansvar för att minska klimatutsläppen. Hur vi väljer de kommande åren avgör framtiden för våra barn och barnbarn. Vi vill se en modern klimatpolitik och ett samhälle där vi tar hand om varandra. Vi vill bygga en kommun som baseras på jämställdhet, medmänsklighet och framtidstro.

Detta är Miljöpartiet de gröna i Höörs valmanifest. Här beskriver vi vilket Höör vi vill ha och vilka politiska förslag vi vill driva under kommande mandatperiod. Vi utgår från sex teman: Klimat och miljö, Barn och unga, Vård och omsorg, Folkhälsa och kultur, Gröna företag samt Attraktiv kommun.

1. Klimat och miljö

Om Sverige ska klara sitt bidrag till att hålla uppvärmningen under 1,5 grader måste de inhemska utsläppen minska med minst 12–15 procent per år och vara nära noll senast år 2035.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar måste vi gå från dagens 9 ton CO2 per person och år ner till 1 ton. Det är en gigantisk utmaning! Höör behöver ta sitt ansvar. Vi lever också i en art- och miljökris där den biologiska mångfalden, som är av yttersta vikt för vårt ekosystem, är hotad och behöver skyddas. Exempelvis behöver vi återställa gamla hagmarker och våtmarksområden.

Ett samlat engagemang och ett gemensamt arbete mellan medborgare, politiker, civilsamhälle och näringsliv kan ge kraft att både underlätta klimatomställningen och skapa framtidstro.  Vi ser landsbygden och vår kommun som en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle, med ökad lokal matproduktion, ökad lokal sysselsättning och ökad produktion av biobränslen. Klimat- och miljöarbetet är också kopplat till vår trygghet i vardagen, som exempelvis de livsnödvändiga vattenfrågorna, transporter och fiber.

Det är viktigt att minska vår energianvändning och effektivisera användningen. Vi behöver samtidigt anpassa oss för ett förändrat klimat och utveckla våra transporter. Ett väl utbyggt cykelvägnät är både bra för klimatet, folkhälsan och privatekonomin. Vi behöver klimatplanera bostadsbyggandet och övergå till en mer cirkulär ekonomi. Ett verktyg är att ställa relevanta miljökrav vid entreprenadupphandling.

Den kommunala maten i förskola, skola och äldreomsorg har stor betydelse för både klimat och hälsa och bör vara närproducerad och ekologisk. Klimatsmart mat innebär bland annat att andelen vegetarisk kost blir större.

Vi vill minska mängden fossil plast. Det kan ske genom att ta bort vissa plastprodukter, att via innovativa lösningar skapa ersättning av plast tillverkad av förnybara källor eller att använda återvunnen plast.

Nedan presenteras våra prioriterade förslag inför nästa mandatperiod under rubrikerna klimat, miljö och natur, transporter och bostäder.

Klimatet – vi vill:

 • ha höga krav på energieffektiva lösningar vid nybyggnation och ta fram ett nytt program för energieffektivisering i kommunal verksamhet.
 • ta fram en koldioxidbudget för hela den geografiska kommunen som visar var utsläppen finns och ta fram förslag till åtgärder för att minska utsläppen.  Målet är att Höörs kommun ska ha nära noll utsläpp av koldioxid 2035.
 • snabba på omställningen till en cirkulär ekonomi inom kommunens verksamheter, såsom nya cirkulära flöden för IT-produkter och plast.
 • arbeta målmedvetet för att minska fossil plast i kommunal verksamhet.
 • utveckla den kommunala energirådgivningen.
 • verka för att Höörs kommun på sikt kan bli en kommun som bidrar till energiproduktionen utöver att vara självförsörjande, en s.k. plusenergi kommun.
 • ha solceller på alla lämpliga kommunala fastigheter och ställ krav på solceller vid nybyggnation samt solfångare där det är lämpligt.
 • underlätta för biogasproduktion och användning.
 • ta fram en ny klimatanpassningsstrategi för att motverka och förbereda oss för extremväder, som torka och kraftig nederbörd.
 • utveckla samverkan med lokala odlare, såsom i Reko-ringen, och öka mängden klimatsmart, ekologisk och närproducerad mat till förskola, skola och äldreomsorg.
 • i betydligt högre grad använda MERAB för återbruk av produkter. Vi vill stimulera till mer återvinning och att kompostera själva genom att bland annat avskaffa tvåfackskärl, samt sänka avgiften för egen kompostering.
 • undersöka möjligheten att starta s.k. pyrolysteknik vid reningsverket, där avvattnat rötslam omvandlas till näringsrik biokol och värme för uppvärmning.
 • underlätta för en effektiv och väl avvägd utbyggnad av vindkraften.

Miljö och natur – vi vill: 

 • undersöka möjligheten till fler naturreservat för att skydda värdefull natur. Skyddsvärda områden är exempelvis våtmarker, särskilt värdefull åkermark och vulkanrester.
 • säkerställa tillgången till närnatur för rekreation och biologisk mångfald, bland annat genom anpassad skötsel av kommunal mark.
 • trygga både nya vattenledningsnät och göra reinvesteringar i gamla ledningar samt säkra vattenförsörjning.
 • verka för alternativa miljövänliga lösningar till egen vattenrening för fastigheter som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde.
 • utveckla nya lösningar för ett cirkulärt användande av vatten, anlägga nya våtmarker och ta fram ett nytt vattenpolitiskt program, inklusive dagvattenpolicy.
 • utveckla tillgänglighetsanpassade badplatser och vandringsleder, både för barn och vuxna samt ta fram en ny friluftsplan.

Transporter – vi vill: 

 • erbjuda gratis kollektivtrafik för personer som är 70 år och äldre.
 • fortsätta förbättra turtäthet och pålitlighet för både lokal busstrafik och järnvägsförbindelser.
 • att godstrafik leds på andra vägar än på väg 23 genom Höör och Gamla Bo med hjälp av annan infrastruktur, såsom järnväg eller fartyg.
 • utveckla cykelvägnätet med säkra cykelvägar, både inom Höörs tätort och mellan kommunens övriga tätorter.
 • att ridvägar skiljs från vanliga bilvägar.

Bostäder – vi vill: 

 • utgå från en mobilitetsnorm istället för en parkeringsnorm när nya bostäder byggs. Kommunen bör övergå till att föreslå alternativa transportmöjligheter som cykel, bilpool eller buss istället för att fokusera på biltransport med egen bil.
 • förtäta och bygg stationsnära för klimatsmart och resurseffektivt boende.
 • fler hyresrätter med rimlig prissättning.
 • att hållbara byggmetoder prioriteras, till exempel att bygga hus i trä.
 • Kommunen ska ta fram principer för hållbart byggande som alla kommunala byggprojekt ska följa.

2.    Barn och unga

För oss är det viktigt att grupper och miljöer i skola och förskola anpassas utifrån barnens förutsättningar och att stöd till elever med särskilda behov sätts in så tidigt som möjligt. Det är också avgörande med en god personaltäthet och goda arbetsvillkor för vår pedagogiska personal. I en modern skola behöver lärare få stöd från andra yrkesgrupper, t.ex. med administration och elevhälsa men också när det gäller läsfrämjande och medie- och informationskunnighet. Därför menar vi att alla skolelever under mandatperioden ska erbjudas tillgång till skolbibliotek bemannade av fackutbildade bibliotekarier. Vi vill stärka elevhälsan för att fånga upp tecken på psykisk ohälsa bland våra unga och förbättra samverkan mellan skola och socialtjänst.

Vi vill stärka lärarnas fortbildning när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Naturmiljöer bör prioriteras framför traditionella lekredskap och naturligt markmaterial föredras framför gummiasfalt, konstgräs och asfalt. Barnens utemiljö ska prioriteras framför parkeringsplatser. En översyn av kommunens lokalanvändning kan frigöra medel som kan ge fler pedagoger i verksamheterna. Höör har länge haft en hög andel barn och elever i fristående idéburna förskolor och skolor vilket har skapat en mångfald av pedagogiska alternativ. Detta är positivt både för barn och föräldrar som kan välja en verksamhet som passar deras behov, men också någonting som lockar nya invånare till kommunen.

Vi vill: 

 • sätta in stöd till elever med särskilda behov tidigt och stärka skolans förutsättningar att vara en skola för alla. Även de speciellt begåvade barnen ska få stöd att utvecklas.
 • öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek i förskolan.
 • återinföra fältassistenter för ökad trygghet och stärka samverkan mellan socialtjänst och skola.
 • erbjuda bättre möjlighet till barnomsorg på obekväma arbetstider och hålla nattis öppet även under storhelger och sommarledighet.

3.    Vård och omsorg

Framtidens äldreomsorg kan komma att se annorlunda ut då befolkningen blir äldre och skillnaderna i hälsa kan komma att öka. Samtidigt ger den tekniska och medicinska utvecklingen stora möjligheter att möta dessa utmaningar. Vård och omsorg måste organiseras på ett mer resurseffektivt sätt samtidigt som individens behov och valfrihet värnas. Äldre ska tryggt kunna bo kvar hemma så länge en väl fungerande hemvård kan täcka behoven av vård och omsorg och den mat som serveras till våra äldre ska vara god och näringsriktig, samtidigt som den är ekologisk, klimatsmart och om möjligt närproducerad.

Ett varierat utbud av kommunala seniorbostäder med möjlighet till socialt umgänge ska kunna erbjudas våra äldre. Kollektiva boendelösningar med samverkan tillsammans med till exempel förskolan har många fördelar. Det ökar tryggheten och bygger gemenskap mellan generationerna. Kommunen bör också kunna erbjuda fler platser för äldre på särskilda boenden i kommunen.

Vi ser på vård och omsorg ur medborgarens perspektiv såväl som de anställdas. De anställda är vårdens viktigaste resurs. En kunskapsstyrd och säker omvårdnad sänker även kostnaderna på sikt.

I barnkonventionens anda, och för att barnets perspektiv ska tas till vara i alla ärenden, vill vi att en familjecentral etableras i Höör och att mödravården skall finnas tillgänglig i Höör, vilket den nu inte gör.

Vi vill: 

 • att Höörs kommun verkar för att en familjecentral etableras i kommunen.
 • att Höörs kommun verkar för en äldremottagning med återkommande specialister.
 • att Höörs kommun verkar för att mödravård finns tillgänglig i kommunen.
 • erbjuda stöd och utveckling till äldreomsorgens personal.
 • främja fortsatt teknisk utveckling för både god och effektiv vård och omsorg.

4.  Folkhälsa och kultur

Det är viktigt att alla på ett likvärdigt sätt ges möjlighet att delta i kulturella aktiviteter. Kommunen ska värna det rika kulturliv och utbud av fritidsaktiviteter som finns i Höörs kommun och verka för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Den förebyggande hälsovården och friskvården är viktig och Höör ska vara en inkluderande kommun där diskriminering motverkas. Vi behöver fortsätta utvecklingen för ett inkluderande samhälle.

En viktig del av livskvaliteten i Höör är en trygg boendemiljö. För att bidra till denna vill vi att gator, torg och bostadsområden planeras på ett sätt som lockar människor att vara ute.

Vi vill: 

 • att Magasinet bevaras och utvecklas, med möjlighet till kultur och möten.
 • att våra barn och unga i högre grad får del av kommunens lokala kulturutbud.
 • att stödet till biblioteken bör öka så att de kan erbjuda bättre service.
 • stödja kulturlivet genom bland annat biblioteket och kulturhuset Anders.
 • utveckla fler platser som inbjuder till spontanidrott, fler cykel- och promenadstråk samt hälsofrämjande insatser för kommunanställda genom resepolicy och friskvårdsbidrag.
 • ha inbjudande och barnvänliga miljöer med grönska, offentlig konst och småskalig näringsverksamhet som skapar offentliga rum för alla.
 • uppmuntra nattvandrare och liknande ideella krafter.

5.    Gröna företag

Det lokala näringslivet är viktigt för att skapa både sysselsättning, service och välfärd till oss alla. Näringslivet är också en viktig aktör i klimatomställningen där vi ser att lokala företag gynnar både klimatet och den lokala utvecklingen.

Vi värnar särskilt om små företag och vi vill stärka dessa. Vi vill att det i högre grad ska bli möjligt att försörja sig som småskalig jordbrukare och småföretagare. Bland annat vill vi ha mer närproducerad och ekologisk mat i skola och äldreomsorg vilket skulle innebära, förutom bättre mat och större biologisk mångfald, fler småföretagare och arbetstillfällen i kommunen.

Vi vill: 

 • värna små företag och stärka dessa. Vi vill att det i högre grad ska bli möjligt att försörja sig som småskalig jordbrukare och småföretagare.
 • ställa högre krav på att upphandla lokalt producerade varor och tjänster i kommunal verksamhet, vilket också gynnar det lokala företagandet.
 • verka för att alla invånare i Höörs kommun ska ha tillgång till fiber eller snabbt bredband.
 • att kommunens goda möjligheter till friluftsliv och naturnära upplevelser ska tas tillvara i nära samarbete med bland annat ekoturismföretag.
 • att Höörs kommun tar ansvar för kommande generationer och människor i andra länder och blir en ”Fairtrade city”- kommun.
 • verka för en turistbyrå och tillgänglig besöksinformation nära järnvägsstationen.

6. Attraktiv kommun

För att kunna ge våra kommuninvånare bra service är det nödvändigt att anställda inom kommunen har bra arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling. Vi behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera ny personal i en tid med stora rekryteringsbehov. Vi ser jämställdhet som en självklarhet, med exempelvis lika lön för lika arbete. Mångfald är ett viktigt värde både för väl fungerande arbetsplatser och för att spegla befolkningens sammansättning. Vi är glada över att frågan om HBTQ+ tagits på allvar genom antagandet av HBTQ-planen och de omfattande utbildningar som genomförts tidigare år.

Vi vill skapa nya möjligheter för idéburna organisationer att samverka med kommunen, exempelvis genom att köpa in vissa tjänster från idéburna organisationer. Detta genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) där offentliga och idéburna aktörer använder ett mer ömsesidigt och formaliserat arbetssätt än tidigare.

Vi vill att politiker och medborgare kan mötas för dialog på nya sätt och att fler unga kan få inflytande över politiken. Vi ser förtroendevalda som en viktig länk till lokalsamhället och vi vill ha kvar nuvarande antal ledamöter i kommunfullmäktige.

Vi vill: 

 • skapa fler arenor för dialog mellan medborgare och politik.
  införa möjlighet för alla medborgare att lägga förslag genom e-petitioner.
 • att den kommunala verksamheten präglas av social innovation och nytänkande, både kring produkter och arbetssätt.
 • utreda möjligheten att erbjuda anställda med barn och anställda som närmar sig pensionsålder att gå ner i arbetstid med ett mindre löneavdrag och med bibehållen pensionsavsättning.
 • skapa möjlighet till idéburet offentligt partnerskap (IOP) där offentliga och idéburna aktörer samverkar.
 • öka medvetenheten kring HBTQ+ via nya utbildningar för kommunanställda.

Våra prioriterade frågor 

 • ta fram en koldioxidbudget för hela den geografiska kommunen som visar var utsläppen finns och ta fram förslag till åtgärder för att minska utsläppen.  Målet är att Höörs kommun ska ha nära noll utsläpp av koldioxid 2035.
 • utveckla samverkan med lokala odlare, såsom i Reko-ringen, och öka mängden klimatsmart, ekologisk och närproducerad mat till förskola, skola och äldreomsorg.
 • sätta in stöd till elever med särskilda behov tidigt och stärka skolans förutsättningar att vara en skola för alla. Även de speciellt begåvade barnen ska få stöd att utvecklas.
 • att Höörs kommun verkar för att mödravård finns tillgänglig i kommunen.
 • skapa fler arenor för dialog mellan medborgare och politiker.
Miljöpartiet de Gröna Höör

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter