Valmanifest

Miljöpartiet de gröna Höörs valmanifest 2018-2022.

Miljöpartiet vill

  • Höörs kommun ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030.
  • God personaltäthet och bra arbetsvillkor för pedagogiska personal. Spara inte på skolan.
  • Fler kommunala seniorbostäder med möjlighet till socialt umgänge ska kunna erbjudas våra pensionärer.
  • En generös flyktingpolitik med ett gott mottagande av nya invånare.

Valmanifest Miljöpartiet de gröna Höör 2018

Läs på enkel svenska här: Lättläst valmanifest

Vår politik baseras på tre solidariteter:

- solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 

- solidaritet med kommande generationer 

- solidaritet med världens alla människor

Detta är Miljöpartiet de gröna i Höörs valmanifest. Det innehåller beskrivningar om vilket Höör vi vill ha, och vilka politiska förslag som vi vill driva under kommande mandatperiod. Vi utgår från fem för oss helt avgörande tema: Klimat och miljö, Barn och unga, Vård och omsorg, Livskvalitet, folkhälsa och kultur samt Gröna företag.

Höörs kommun, och resten av Sverige, står inför många utmaningar. Vi tror att det finns lika många lösningar. Miljöpartiet vill arbeta för ett Höör som bygger på solidaritet för människor, djur och natur. Vi vill att alla barn och elever har tillgång till bra förskolor och skolor. Vi vill ha ett smartare och grönare samhälle. Vi vill minska onödig konsumtion, återvinna och återanvända mer och säkra att vi inte lever över jordens resurser. 

Vi anser att alla politiska nivåer måste ta ansvar för att minska klimatutsläppen. Hur vi väljer de kommande åren avgör framtiden för våra barn och barnbarn. Ska vi ha en modern klimatpolitik eller blunda och hoppas att någon annan gör jobbet? Ska vi ta hand om varandra eller låta var och en klara sig själv? Ska vi bo i ett Höör där klyftorna ökar, eller i en kommun som bygger på jämställdhet, medmänsklighet och framtidstro? 

Miljöpartiet vill ha ert stöd. Nu. Klimatet kan inte vänta. 

 

1.    Klimat och miljö

 

Höörs kommun har under den senaste mandatperioden tagit flera viktiga steg för att bli en hållbar och klimatsmart kommun. Men klimat- och hållbarhetsarbetet måste fortsätta och intensifieras. Vi kommer att verka för att Höörs kommun ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030. Vårt mål är att kommunens fordonsflotta blivit helt fossilbränslefri till 2020.

Klimatsmarta transporter måste underlättas. Därför är fler järnvägsspår och bättre underhåll av järnvägen mellan Lund och Hässleholm oerhört viktigt. Det ska vara möjligt att ställa bilen och åka kollektivt. Vi vill att allmänheten ska kunna åka med skolskjutsen in till Höör och därmed öka turtätheten. Vi vill även att pensionärer får åka gratis inom Höörs kommun. Vi vill göra Höör attraktivare som pendlingsort genom att verka för fler avgångar mot Malmö och Hässleholm. Även nätter och helger ska man kunna åka kollektivtrafik till och från Höör.

Ett väl utbyggt cykelvägnät är både bra för klimatet, folkhälsan och plånboken. Oskyddade trafikanters säkerhet ska värderas högst och föräldrar ska alltid känna att det är tryggt för alla 12-åringar att cykla till skolan. Ridvägar som är skilda från vanliga bilvägar bidrar också till ett säkrare fritidsliv

Istället för att utgå från en parkeringsnorm när nya bostäder byggs vill vi utgå från en mobilitetsnorm. Det betyder bland annat att vid stadsplanering bör kommunen övergå till att titta på möjligheten till alternativa transportmöjligheter som cykel, bilpool eller buss istället för att fokusera på biltransport med egen bil.

Den tunga trafiken på väg 23 genom Höör och förbi Gamla Bo är ett problem för såväl invånare som miljön. Vi vill därför att godstrafik leds på andra vägar och gärna med hjälp av annan infrastruktur, såsom järnväg eller fartyg.

Satsningar på solenergi och biogas är nödvändiga om vi ska kunna gå över till hållbar energiförsörjning. Vi vill också underlätta för en effektiv och väl avvägd utbyggnad av vindkraften. I Höörs kommun är det nu möjligt att tanka biogas, en möjlighet vi menar att kommunen ska använda för att skyndsamt göra den kommunala fordonsflottan fossilfri. I kombination med till exempel elcyklar tror vi att kommunen kan ha kommit långt mot målet att vara fossilbränslefri år 2020. Vi vill även på olika sätt stimulera småskalig energiproduktion. Vi vill underlätta för alternativa initiativ med mindre byråkrati. I kommunen finns många outforskade möjligheter för ny användning av restprodukter som kan omvandlas till energiresurser som biogas. 

All el i Höörs kommun och dess bolags inrättningar ska vara märkt ”bra miljöval” vilket innebär el från sol, vind och vatten. I all upphandling både av varor och tjänster ska krav ställas på att så lite energi som möjligt förbrukas, och överhuvudtaget ska all kommunal upphandling göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Offentlig sektor står för en stor del av alla inköp i samhället och ska gå före med tydliga hållbarhetskrav. 

Vi vill arbeta för fler naturreservat och skyddade naturområden, t.ex. när det gäller våra våtmarker. Strandskyddet måste respekteras och ska följas. Kommunen ska anlägga fler handikappanpassade naturslingor. 

Den nya översiktsplanen för Höörs kommun, som Miljöpartiet varit med om att arbeta fram, är ett viktigt steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle där klimat och miljö är överordnade mål. Målsättningen att förtäta och bygga stationsnära menar vi är både klimatsmart, resurseffektivt och bra för markhushållning. Samtidigt ska Höörs unika kvaliteter, med god tillgång till tätortsnära natur, värnas och utvecklas. Även i centrala Höör bör det finnas flera naturliga grönområden.

Människors bostäder är viktiga. Vi satsar på fler hyresrätter med rimlig prissättning. Vi vill stimulera hållbara alternativ, såsom ekobyar och lågenergihus, vid allt byggande. Hållbara byggmetoder, till exempel att bygga hus i trä, ska prioriteras. Kommunen ska ta fram principer för hållbart byggande som alla kommunala byggprojekt ska följa. De byggnader som vi bygger i dag blir en del av ett klimatsmart och miljövänligt Höör under många år framöver. 

 

2.    Barn och unga

 

Ett Höör som är bra för barnen är ett Höör som är bra för alla. 

För oss är det viktigt att den verksamhet som bedrivs på våra förskolor och skolor håller en hög kvalitet. Det är viktigt att grupper i skola och förskola anpassas så att barnen blir sedda och att verksamhetens kvalitet är hög. Det är helt avgörande att stöd till elever med särskilda behov sätts in så tidigt som möjligt. Vi anser också att de skolor och elever som har störst behov ska få mer resurser. Det är dessutom viktigt med en god personaltäthet och goda arbetsvillkor för vår pedagogiska personal. I en modern skola behöver lärare få stöd från andra yrkesgrupper, t.ex. med administration men också när det gäller läsfrämjande och medie- och informationskunnighet. Därför menar vi att alla skolelever under mandatperioden ska erbjudas tillgång till skolbibliotek bemannade av fackutbildade bibliotekarier, i linje med den antagna biblioteksplanen. 

Vi är av den uppfattningen att en bra utomhusmiljö, till exempel gröna skolgårdar istället för asfalterade skolgårdar, ger möjlighet till stimulerande aktiviteter och skulle minska förekomsten av mobbning och vandalism. Naturmiljöer bör prioriteras framför traditionella lekredskap. Naturligt markmaterial föredras framför till exempel gummiasfalt, konstgräs och asfalt. Utemiljö ska prioriteras framför parkering.

För att öka tryggheten i skolan vill vi arbeta för ett ökat stöd till lärarna. De är närmast eleverna och vi anser att lärare med rätt resurser är vägen till en tryggare skolmiljö med bättre studiero. En stark elevhälsa som kan fånga upp tecken på stress och annan psykisk ohälsa bland våra unga är en viktig del i detta arbete. Vi vill öka lärarnas fortbildning när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.

Frihet vid val av skola är viktigt, och föräldrarnas val av skola ska tillgodoses. Vi vill värna mångfalden av skolor, pedagogik och utbildningsinriktningar. Höör har länge haft en hög andel barn och elever i fristående förskolor och skolor vilket har skapat en mångfald av pedagogiska alternativ. Detta är positivt både för barn och föräldrar som kan välja en verksamhet som passar deras behov, men också någonting som lockar nya invånare till kommunen. Därför bör kommunen underlätta både för nya fristående skolor och förskolor, och fristående verksamheter som vill bygga ut, genom att hitta nya möjligheter att erbjuda borgensåtagande. När kommunen står inför en kraftfull utbyggnad av förskola och skola menar vi att fristående alternativ ska ges goda möjligheter att bidra. 

Det är viktigt för oss att den mat som serveras på våra förskolor och skolor är klimatsmart, ekologisk och närproducerad. Detta skulle innebära bättre mat, större biologisk mångfald och fler småföretagare och arbetstillfällen i kommunen. Klimatsmart mat betyder bland annat att andelen vegetarisk kost blir större i den kommunala kostverksamheten. Det är bra för klimatet, människorna och djuren. Vegetarisk mat är dessutom generellt billigare vilket bidrar till att hög kvalitet kan erbjudas utan att kostnaderna ökar. Då vi har ett ansvar gentemot kommande generationer och människor i andra länder vill vi att Höör blir en ”Fairtrade city”-kommun. 

 

3.    Vård och omsorg

 

Äldre ska tryggt kunna bo kvar hemma så länge en väl fungerande hemvård kan täcka behoven av vård och omsorg. Fler kommunala seniorbostäder med möjlighet till socialt umgänge ska kunna erbjudas våra pensionärer. Kollektiva boendelösningar med samverkan ihop med till exempel förskolan har många fördelar. Det ökar tryggheten och bygger gemenskap mellan generationerna. Kommunen bör också kunna erbjuda fler platser för äldre på äldreboenden i kommunen. Den mat som serveras på våra äldreboenden ska vara ekologisk, klimatsmart och närproducerad. 

Vi ser på vård och omsorg ur medborgarens perspektiv och vi vill värna individens valfrihet. En kunskapsstyrd och säker omvårdnad sänker kostnaderna på sikt. Framtidens äldreomsorg ser annorlunda ut. Fler kommer att leva allt längre, befolkningen blir äldre och skillnaderna i hälsa ökar. Samtidigt ger den tekniska utvecklingen stora möjligheter att möta dessa utmaningar. Vård och omsorg måste effektiviseras och organiseras på ett mer resurseffektivt sätt, samtidigt som individens behov och valfrihet värnas. Framtidens vård och äldreomsorg kommer att kräva prioriteringar och tuffa beslut. Miljöpartiet är redo att ta det ansvaret.

 

4.   Livskvalitet, folkhälsa och kultur

 

Barnens perspektiv ska styra vid alla politiska beslut. Barns inflytande och medskapande har ett självklart utrymme i samhället.

Vi vill öka den lokala demokratin genom att införa möjlighet för alla medborgare att lägga förslag genom e-petitioner. Detta innebär ett stärkt medborgarinflytande.

För att kunna ge våra kommuninvånare en bra service är det nödvändigt att de anställda inom kommunen har bra arbetsvillkor samt möjlighet och tid till kompetensutveckling. Vi vill utreda möjligheten att erbjuda anställda med barn och anställda som närmar sig pensionsålder att gå ner i arbetstid med ett mindre löneavdrag och med bibehållen pensionsavsättning. Detta förslag, som kallas 80/90/100, har införts i andra kommuner med gott resultat. Vi menar att detta kan ge fler arbetstillfällen i kommunen, bättre arbetsmiljö och en rimligare livssituation för många av våra anställda. 

Den förebyggande hälsovården och friskvården är viktig. Kommunen ska därför aktivt stödja folkhälsoarbetet. 

Höör ska arbeta mot diskriminering i alla former och att rekryteringar inom kommunen ska motsvara befolkningens sammansättning. Vi ser jämställdhet som en självklarhet och vill ha lika lön för lika arbete oavsett kön.

Vi är stolta över att leva i en kommun som tar ledarskap i HBTQ-frågan genom antagandet av HBTQ-planen och de omfattande utbildningar man genomfört tidigare år. För oss är detta ett måste och en självklarhet där vi inte slutar, utan fortsätter utvecklingen för ett inkluderande samhälle.

Kommunen ska driva en generös flyktingpolitik och erbjuda ett gott mottagande av våra nya invånare. Höörs kommun ska bli ännu bättre på att tillvarata civilsamhällets engagemang, samtidigt som kommunens arbete med utbildning och arbetsmarknadspolitik utvecklas. 

Kommunen ska värna om det rika kulturliv och utbud av fritidsaktiviteter som finns i Höörs kommun. Alla ska ges möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, både som utövare och publik. 

För oss är det särskilt viktigt att eleverna på våra skolor får del av det kulturutbud som finns. 

Föreningar och lokala kulturutövare ska ges större möjligheter att erbjuda kulturella aktiviteter bland barn och unga. 

Stödet till biblioteken bör öka så att de kan erbjuda bättre service och ett större medieutbud. Vi vill också stödja barnkultur inom biblioteket och kulturhuset Anders. Dessutom vill vi främja att ett kultur- och besökscentrum öppnas i Höör, för att tillvarata de kulturskatter som finns inom kommunen och stärka den viktiga besöksnäringen. Den gamla kvarnbyggnaden på Västra stationsområdet (som är ett kulturminne i sig självt) är en möjlighet till en sådan satsning. 

För att bidra till en trygg boendemiljö vill vi att gator, torg och bostadsområden planeras på ett sätt som lockar människor att vara ute. Genom inbjudande och barnvänliga miljöer med grönska, offentlig konst och småskalig näringsverksamhet skapas offentliga rum för alla. Nattvandrare och liknande ideella krafter ska uppmuntras.  

 

5.    Gröna företag

 

Vi värnar om små företag och vill stärka dessa med forum för grön omställning. Det ska också vara möjligt att försörja sig som småskalig jordbrukare och företagare. Genom att vara tydlig i sin satsning på miljön kan Höörs kommun locka till sig både mer miljökompetens och nya gröna företag. På så vis gynnas både miljö och företagsamhet.

Kommunen ska erbjuda företagare ett gott bemötande, service och rådgivning. Vi vill utreda möjligheten att stödja gröna företag genom bland annat lägre avgifter. I kommunal verksamhet bör lokalt producerade varor och tjänster användas när det är möjligt. För boende och arbete i hela kommunen spelar fiberutbyggnaden en central roll. 

Höörs besöksnäring har en stor roll i vårt samhälle. Kommunens goda möjligheter till friluftsliv, naturnära upplevelser och destinationsutveckling ska tas tillvara i nära samarbete med bland annat ekoturismföretag. Kommunen bör aktivt bidra till att göra det möjligt för särskilt barnfamiljer att delta i naturnära aktiviteter och utflyktsmål. 

 

Rösta grönt. Nu. Höör kan inte vänta.

Miljöpartiet de Gröna Höör

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: