Stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling, för människan och miljön

Bostadsbristen har många ansikten: barn som växer upp i en flyttkarusell, äldre hemlösa, ensamkommande som bor trångt i tillfälliga baracker, de 67 000 unga i regionen som ofrivilligt bor kvar hemma, och många, många fler. Detta är såklart en utmaning, men i rådande klimatkris är det också en möjlighet. Nu när Järfälla och hela regionen växer har vi ett unikt tillfälle att bygga det samhälle som klimatutmaningen kräver av oss.

Den utvecklingen kräver omsorg både om dem som bor och arbetar här nu men också om kommande generationer. Vi vill minska klimatutsläppen från byggnation och bygga mer i trä, ett material som både klimatet och människor mår bra av. Vi vill också att de hus som byggs ska vara av hög kvalitet och med stor variation i färg och form. Som ett led i det vill vi ge bättre förutsättningar för små och medelstora byggföretag att få bygga i Järfälla.

När vi bygger ska vi göra det i kollektivtrafiknära lägen, något som underlättar för människor att göra klimatsmarta och hållbara val i sin vardag. I största möjliga mån ska vi bygga på redan hårdgjord mark, intill befintliga vägar. Inte genom att stadsbebyggelse sprider sig in i regionens grönområden. I alltför stor utsträckning i dag är vår kommun planerat utifrån bilen som norm, och promenad- och cykeltrafik som eftertanke.

Den prioriteringen vill vi vända på, exempelvis genom att Barkarby handelsplats får en mer stadsmässig karaktär, med gång-, cykel- och kollektivtrafik som utgångspunkt. I väntan på den utvecklingen vill vi satsa hårt på bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående- och cyklar på handelsplatsen samt i Barkarbystaden i övrigt.

Genom att bygga på ett genomtänkt sätt med blandade boendeformer, hyresrätter och bostadsrätter, kan vi också minska boendesegregationen och öka mångfalden. Från Miljöpartiets sida skulle vi gärna se ännu fler former av boenden, exempelvis så kallade kollektivhus.

Barnens plats i staden är en självklar del av ett hållbart och grönt stadsbyggande. I dag skjutsas många barn till skolan. Förutom ökade utsläpp från biltrafiken leder det också till ökad risk för trafikolyckor vid skolorna. Vi tror att många barn växer och utvecklas av att kunna gå till skolan på egen hand. Men för att det ska vara möjligt krävs att trafiksäkerheten kring skolorna höjs. Från Miljöpartiets sida vill vi verka för säkra skolvägar och bilfria zoner vid låg- och mellanstadieskolor.

En förutsättning för en levande och hållbar stad där människor trivs är också tillgång till spontanidrott, lokaler för kultur, skolor, butiker och restauranger. Det är särskilt viktigt att vid nybyggnationer inte bara göra plats för bostäder och kontor utan också just verksamheter av olika slag såväl som kommunal service.

När Järfälla växer tillkommer det ny konstnärlig utsmyckning i enlighet med 1 procents-normen. Det är ett fantastiskt mål, men vi vill utvidga det så att nya konstnärliga inslag i stadsbilden inte behöver ske just inom själva byggprojektet utan kan användas till att berika andra offentliga platser i kommunen.

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Bygga bort bostadsbristen med blandade upplåtelseformer i varierande storlekar på gång- och cykelavstånd från kollektivtrafiken.
 • Återuppta de byggprojekt som Alliansen la ner i centrala Jakobsberg, och se över planerade projekt i bilberoende lägen.
 • Utveckla trafikleder till stadsboulevarder med bostäder, stadsliv och en trygg miljö för alla sorts trafikanter, till att börja med den delen av Viksjöleden som går genom centrala Jakobsberg.
 • Alla byggnader och planområden ska genomsyras av klimathänsyn och ekologisk hållbarhet.
 • Minska klimatutsläppen från byggnation.
 • Öka andelen flerbostadshus som byggs med trästomme.
 • Kunna ge bostadsgaranti för unga: alla unga i Järfällas bostadskö ska erbjudas ett lägenhetskontrakt innan de fyllt 26 år.
 • Öka andelen sociala lägenheter som erbjuds grupper som står långt från bostadsmarknaden, och samverka med andra kommuner om att utbyta bostäder.
 • Att det kommunala bostadsbolaget ska bygga 300 lägenheter per år i nära dialog med de boende tills bostadskön kortats ner.
 • Rusta upp allmännyttans bostäder och utemiljöer med hög miljöprofil och till hyresnivåer som fungerar för de boende.
 • Bygga studentbostäder, bostadsrätter och andelsägarlägenheter i områden med många hyresrätter, samt bygga hyresrätter i områden där sådana är en bristvara idag.
 • Ansluta Järfälla till Stockholms stads Stockholmshus eller liknande projekt för att pressa ner hyror med standardiserade hus för nyproduktion med ett varierande utbud av utseende för anpassning till närmiljön.
 • Ge bättre förutsättningar för små och medelstora byggföretag att bygga i Järfälla.
 • Öka mångfalden i byggandet genom skapa möjligheter att dela upplåtelseform inom ett kvarter, ha fler arkitekter per kvarter eller genom att fördela tomter med mindre byggrätter än ett kvarter.
 • Underlätta för kollektivhus där människor går samman för att planera, bygga och bo i ett hus som utformas efter deras egna idéer om sitt boende.
 • Planera för en blandad stad med stadslivsstråk nära kollektivtrafiken med exempelvis lokaler i gatuplanet, sittmöjligheter, plats för uteserveringar, torg och parker längs vägen.
 • Planera för en arkitektur av hög kvalitet med variation i färg och form och tydliga gränser mellan offentligt och privat.
 • Fortsätta arbetet med sommargågator och pop up-parker i olika delar av kommunen.
 • Börja planera för att Barkarby handelsplats ska få en mer stadsmässig karaktär med kollektivtrafik, gång och cykel som utgångspunkt. I väntan på den utvecklingen, satsa hårt på framkomlighet för gående och cyklar i området.
 • Förbättra framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter vid byggavstängningar.
 • Däcka över trafikleder där så är möjligt när Järfälla byggs ut.
 • Satsa på en större stadspark med hög kvalitet och tillgänglighet i varje kommundel.
 • Anlägga minst en fickpark i varje kommundelscentrum, en plats där du kan komma bort från stressen en stund med sittplatser, blomsterprakt och till exempel en fontän.
 • Anlägga gångstråk och övergångsställen som ökar tillgängligheten till parker och naturområden och knyter ihop dem med kommundelscentrum och bostäder.
 • Stärka skötsel och ekosystemtjänster i kommunens parker och grönområden, nyttor som naturen ger oss i form av att ta hand om stora regnmängder, dämpa buller, rena luft, bidra med svalka och bidra till folkhälsa och välmående.
 • Öppna upp för boende att ha kolonilotter och stadsodling på allmän mark.
 • Kartlägga och värna tysta naturområden med särskilt höga upplevelsevärden.
 • Värna och tillgängliggöra kulturhistoriska byggnader och historiska värden i landskapet.
 • Värna målet om att 1-procent av budgeten för byggprojekt ska gå till konstnärlig utsmyckning, och utvidga det så att utsmyckningen inte behöver ske just inom själva byggprojektet utan kan även användas till att berika andra offentliga platser i kommunen.
 • Öppna upp för fler muralmålningar på kommunens fastigheter.
 • Planera för rymliga förskolegårdar och skolgårdar med högt lekvärde och närhet till natur, och värna skolskogar.
 • Bryta segregationen genom att jobba för att alla kommunens delar ska präglas av blandade upplåtelseformer, så att folk från olika socioekonomiska bakgrunder kan mötas.
 • Utveckla dialogen vid byggande med närboende och andra aktörer, till exempel med tidiga dialoger före planuppdrag.
 • Att Järfälla kommun ska vara ledande i arbetet med återanvändning och återvinning vid planering av nya stadsdelar
 • Verka för att Järfälla får kvartersnära mini-återvinningscentraler i varje kommundel.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter