Valmanifest 2022 Kramfors

Valmanifest för MP Kramfors 2022

Kramfors behöver ett parti som driver gröna frågor. Miljöpartiet har den bästa miljöpolitiken enligt oberoende utvärderingar.
Vi arbetar för ett mer jämlikt och jämställt samhälle
För oss i Miljöpartiet är solidaritet ett centralt begrepp.
Vår ideologi grundar sig på

 • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • Solidaritet med kommande generationer
 • Solidaritet med världens alla människor

Klimatomställningen – vår vardag för överskådlig framtid

I stort sett alla politiska partier och expertmyndigheter är överens om att vi måste avveckla användningen av fossila bränslen (kol, olja, gas) så fort det är möjligt. Klimatomställningen berör oss alla. Därför ska alla beslut i kommunen fattas med hänsyn taget till effekterna på koldioxidutsläpp på kort och lång sikt. Centrala begrepp är återvinning och hållbarhet.
En hållbarhetsplan ska vara övergripande styrdokument med tydliga, konkreta mål för varje år.
Kommunen ska ha en koldioxidbudget med årlig uppföljning.

I Miljöpartiet anser vi också att det här är viktigt:

En trygg vardag

Därför vill vi

 • förbjuda farliga kemikalier i produkter som säljs
 • att förskolor ska vara miljödiplomerade och giftfria
 • att man i kommunens verksamhet så långt möjligt använder ekologiska och närproducerade råvaror och produkter

En skola för alla

Därför ska

 • kulturskolan fortsatt vara avgiftsfri och för alla elever
 • personal ska ha kompetens i frågor om jämställdhet och integration
 • skolan ska vara avgiftsfri i alla avseenden

Integration

De människor som fått en fristad i vår kommun som flyktingar från krig, politisk förföljelse eller svält ska vi ta hand om på ett bra sätt.
Det innebär bland annat

 • språkundervisning i svenska
 • hjälp till arbete eller annan meningsfull sysselsättning
 • att vi alla medverkar till att nyanlända kan delta i sociala, kulturella aktiviteter och föreningsverksamhet

De äldre utgör en viktig och ökande andel av befolkningen

Miljöpartiet vill

 • motverka åldersdiskriminering
 • stötta aktiviteter för social gemenskap
 • stödja bildande av trygghetsboende
 • se till att allas erfarenheter, kunskaper och förmågor tas till vara hela livet

Vård och omsorg är central för tryggheten

Därför vill Miljöpartiet

 • att vårdtagare i största möjliga utsträckning ska ha en och samma personal
 • att personalen ska erbjudas trygga anställningar
 • att beslut om vård ska tas i samråd med vårdtagare och/eller anhöriga
 • det medicinska omhändertagande i hemmet ska ha hög kvalitet och ske i nära samarbete mellan kommun och region.
 • fungerande rutiner för pandemisituationer skall finnas

Aktiv miljökommun

Kramfors ska vara en attraktiv kommun att bo i.
Vi vill

 • att det ska vara lätt och billigt att åka kollektivt
 • gynna uppsättning av solceller och egen odling i tätortsmiljöer
 • att andelen skyddad natur ökar och görs mer tillgänglig för besökare, för ökade möjligheter till naturupplevelser och friskvårdsaktiviteter
 • fortsatt säga nej till fiskodling i öppna kassar

Aktivt medborgarinflytande

Ofta upplevs politiker och politiska beslut som något som sker ovanför vanliga människors huvuden. Vi vill bryta den känslan och öka medborgarnas inflytande och kunskaper om politiska beslut.
Ladda ner:
Valmanifest2022Kramfors

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter