Skola och utbildning – fördjupning

Skola och utbildning

Skolan lägger grunden för resten av livet, ett liv präglat av livslångt lärande. Alla barn har rätt till en bra utbildning och det är viktigt att skolan kompenserar för ojämlikheter som följer av elevers olika förutsättningar och hemförhållanden. Skolan ska ta vara på och utveckla barns lust att lära.

Mindre barngrupper för en god arbetsmiljö

Arbetsmiljön i skolan är viktig för såväl elever som lärare och andra som arbetar i skolan. De senaste åren har antalet anställda i skolan i Lund minskat på grund av styrets nedskärningar. Miljöpartiet tycker det är allvarligt och vill vända trenden så att antalet vuxna per barn ökar. Små barngrupper är särskilt viktigt för de små barnen i förskolan.

Kommunen behöver bli en bättre arbetsgivare både för att locka nya lärare till kommunen och att befintliga lärare stannar genom att förbättra till exempel arbetsmiljön och löneläget. Skollokalerna är av stor betydelse för arbetsmiljön för såväl elever som lärare. Det är viktigt att det löpande underhållet inte halkar efter.

Tillit till lärarna

Skolans verksamhet ska vila på en tillit till lärarna, inte detaljstyrning. Miljöpartiet vill speciellt att Lunds kommun inte lägger på lärarna en administrativ börda som går utöver det lagstadgade. Det är viktigt att lärarna ges utrymme till kompetensutveckling och att den utformas utifrån lokalt uttryckta och individuella behov. Digitala verktyg används allt mer i skolan och kan om de används rätt vara bra metoder både för att utveckla undervisningen och för att minska den administrativa bördan för lärarna. Samtidigt får detta inte tränga ut elevers tillgång till de läromedel som lärarna anses behövs för undervisningen.

Studiemiljön i skolan är viktig, samtidigt menar Arbetsmiljöverket att 9 av 10 skolor slarvar med arbetsmiljön. Vi vill systematisera arbetet genom regelbundna studiemiljöundersökningar vars resultat görs offentliga för att ge föräldrar, elever och väljare bättre möjligheter att kräva förbättring från skolledningen och politiker.

Utvecklande och jämlik skola

Varje elev ska utvecklas i skolan och få en utmaning utifrån sin förmåga, oavsett om hen har lätt eller svårt för att lära. Lunds kommun måste arbeta mer för att utjämna skillnaderna mellan skolor så att alla elever ges en likvärdig utbildning.

Genuspedagogik, en pedagogik som syftar till att barnen ska ges samma förutsättningar oavsett kön, ska vara ett naturligt inslag i kommunens alla förskolor och skolor. Skolorna måste aktivt arbeta för att val av utbildning och yrke inte förhindras av traditionella könsstereotyper.

Kompetensen i skolan om hedersrelaterat våld behöver öka och via samverkan med organisationer som Tjejjouren och RFSU kan kompetensen öka bland elever såväl som lärare.

Pedagogisk mångfald

Olika barn har olika behov och förutsättningar för lärande. Därför behövs en mångfald av metoder och pedagogiska modeller. Friskolor kan till viss del komplettera det kommunala pedagogiska utbudet, men vi ser positivt på en profilering även inom den kommunala skolan. Vid planering av nya bostadsområden är det viktigt att kommunala skolor och förskolor tas med och ges prioritet.

Kommunen behöver införa ett obligatoriskt skolval för att minska den ojämlikheten som skolvalet orsakar.

En hållbar barnomsorg beaktar att alla barn är olika. Därför är det viktigt att det finns många olika former av barnomsorg, med kommunala och enskilda förskolor, föräldrakooperativ och öppna förskolor. Barnomsorg på obekväm arbetstid behöver byggas ut i Lunds kommun.

Giftfri skola och gröna skolgårdar

Barn omges precis som vuxna av kemikalier, vilka kan ha okänd påverkan eller vara skadliga för hälsan. Barn, särskilt i förskoleålder, är mer känsliga och utsatta än vuxna då deras biologiska utveckling, beteende och upptäckarlust gör dem mer exponerade för kemikalier.

Arbetet med giftfri skola i Lund behöver fortsätta. Det handlar om att köpa in hälsosamma och miljövänliga livsmedel, produkter som leksaker och elektronik samt miljövänligt material vid byggnation och renovering. Gummigranulatet som skolorna använder ska successivt bytas ut till alternativ som är bättre för miljön och läckage och spridning från planerna ska förhindras.

Miljöpartiet vill skapa förutsättningar för elever, framförallt förskolebarnen, att vara utomhus så mycket som möjligt. De ska ha möjlighet att vara ute i en grön miljö. Därför värnar vi arbetet med Gröna skolgårdar i Lund. Vi vill att fler förskolor erbjuder utesov och utflykter för barnen.

Vikten av läsning och språk

Läsning är helt centralt för att klara undervisningen. MP vill att kommunen satsar för att se till att alla barn som går ut lågstadiet kan läsa på den nivå som krävs genom att till exempel stimulera lusten att läsa redan i förskolan, satsa på skolbibliotek med utbildad personal och se till att de med behov av särskilt stöd enkelt kan ta del av denna.

Modersmålsundervisningen behöver stärkas. Modersmålet har stor betydelse för barns och elevers språk samt personlighets-­ och tankeutveckling. Forskning visar att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleålder och att då kunna erbjuda ett bra modersmålsstöd redan i förskolan är mycket viktigt.

Hållbar skola

Skolan har en viktig uppgift i att lära barn och unga vikten av hållbarhet och hållbar utveckling, såväl ekonomisk som ekologisk och social. För oss är det en självklarhet att alla Lunds skolor ska tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Naturskolan är ett viktigt inslag för en hållbar skola som borde vara en integrerad del i undervisning på alla skolor i kommunen.

Vi vill införa bilfria zoner runt skolorna i Lund. Dessa ökar säkerheten för barnen, främjar vardagsmotion och minskar klimatpåverkan när bilkörning ersätts med fossilfria transporter.

Trygg och hälsosam skola

Ingen ska vara rädd för att gå till skolan. Skolan har en viktig uppgift att tydligt agera mot alla former av kränkningar och agera när kränkningar och mobbning upptäcks. Vi vill erbjuda skolor att i åk 4-6 testa och utvärdera tvålärarskap där det alltid finns två lärare i varje klassrum. Tvålärarskap har fördelarna att vara utvecklande för lärarna, skapa en lugnare miljö för lärare och elever, möjliggöra effektivare arbete i klassrummet och en minskad arbetsbelastning. Hoppet mellan åk 3 och åk 4 är stort i ökade krav på elever samtidigt som antalet lärare i klassrummet minskar. I dagens skola behövs fler lärare i klassrummet för att både främja måluppfyllelse och motverka otrygghet.

Tillgången till förebyggande elevhälsovård måste förbättras och all personal bör ha ett elevhälsoperspektiv för att snabbt kunna fånga upp och åtgärda elevernas hälsoproblem. Allt fler elever drabbas av fysiska och psykiska besvär av stress och elevhälsan behöver arbeta mer med att stödja sina elever att hantera detta. För att säkerställa detta behöver även privata skolor rapportera till kommunen om hur de organiserar sin elevhälsa.

För att nå de maxtak om 300 elever per kurator och 500 elever per skolpsykolog som rekommenderas av respektive fackförbund behöver fler anställas inom elevhälsan. Vi vill att elevhälsan ska få förutsättningar att vara tillgängliga för eleverna och att arbeta förebyggande ute i klassrummen samt genomföra pilotprojekt där de allmänna hälsokontrollerna som genomförs i grund- och gymnasieskolan kompletteras med psykiska hälsokontroller.

Människor lär sig bättre, förstår bättre och är gladare om de får möjlighet till fysisk aktivitet och hälsosam mat. Skolan ska stimulera barnen att röra sig mer under och mellan lektionerna. Ur klimat-­ och hälsosynpunkt bör skolorna servera mer vegetariskt och ekologiskt precis som det står i Lunds kommuns kostpolicy. Arbetet med att minska matsvinnet i skolan ska fortsätta. Skolan ska stimulera eleverna att göra hälsosamma val.

Gymnasieskolans yrkesprogram och livslångt lärande

Trots att flera branscher har stora behov av anställda som gått gymnasiets yrkesprogram väljer många bort yrkesutbildningar. För att öka attraktiviteten vill vi göra högskolebehörighet till norm (med möjlighet att välja bort den för de som vill) och säkerställa att det fungerar schemamässigt för dem som väljer att läsa in sin högskolebehörighet.

Att klara av grund- och gymnasieskolan är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och Komvux spelar en viktig roll för att fler ska få sin gymnasieexamen. Lunds kommun behöver också arbeta med att validera vuxnas kunskaper så att de erfarenheter och utbildningar som personer har med sig från andra länder kan komma till nytta i Lund. Kommunen behöver ta ett stort ansvar för att erbjuda PRAO-platser inom sin egen organisation för att stärka både elevernas kunskap om arbetsmarknaden och Lunds kommun som arbetsgivare.

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter