Skola för det livslånga lärandet

Skolan lägger grunden för resten av livet, ett liv av livslångt lärande. Alla barn har rätt till en bra utbildning och det är viktigt att skolan kompenserar för ojämlikheter som följer av hemförhållanden. Skolan ska ta vara på och utveckla barns lust att lära.

Mindre barngrupper för en god arbetsmiljö

Arbetsmiljön i skolan är viktig för såväl elever som lärare och andra som arbetar i skolan. De senaste åren har antalet anställda i skolan i Lund ökat. Miljöpartiet vill se en fortsättning på den utvecklingen. Högre lärartäthet och fler anställda av andra yrkeskategorier förbättrar lärarnas arbetsmiljö. Samtidigt ger det varje elev tid med sin lärare, något vi anser krävs för hög kvalitet i undervisningen. Små barngrupper är särskilt viktigt för de små barnen i förskolan.

Skollokalerna är av stor betydelse för arbetsmiljön för såväl elever som lärare. Det är viktigt att det löpande underhållet inte halkar efter.

Tillit till lärarna

Skolans verksamhet ska vila på en tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet och inte detaljstyras av politiker eller tjänstemän. Miljöpartiet vill speciellt att Lunds kommun inte lägger på lärarna en administrativ börda som går utöver det lagstadgade. Det är viktigt att lärarna ges utrymme till kompetensutveckling och att den utformas utifrån lokalt uttryckta och individuella behov.

Digitala verktyg används allt mer i skolan och kan vara bra metoder både för att utveckla undervisningen och för att minska den administrativa bördan för lärarna. Det är viktigt att lärarna får bra digitalt stöd och utbildning i de verktyg som införs i förväg så att de blir just verktyg och inte en belastning.

Utvecklande och jämlik skola

Alla elever ska utvecklas i skolan och få en utmaning utifrån sin förmåga, oavsett om hen har lätt eller svårt för att lära. Skolan ska vara jämlik och lära ut vikten av ett jämställt och demokratiskt samhälle. Lunds kommun måste arbeta mer för att utjämna skillnaderna mellan skolor så att alla elever ges en likvärdig utbildning.

Genuspedagogik, en pedagogik som syftar till att barnen ska ges samma förutsättningar oavsett kön, ska vara ett naturligt inslag i kommunens alla förskolor och skolor. Skolorna måste aktivt arbeta för att val av utbildning och yrke inte förhindras av traditionella könsstereotyper. Idag halkar pojkar allt oftare efter i skolan medan flickor känner sig mer stressade. Den utvecklingen behöver mötas genom tidiga insatser, arbeta mer med genuspedagogik och framförallt med fler vuxna av olika yrkeskategorier i skolan. Med fler vuxna i skolan kan alla barn bli sedda och bekräftade och få det stöd de behöver.

Pedagogisk mångfald

Olika barn har olika behov och förutsättningar för lärande. Därför behövs en mångfald av metoder och pedagogiska modeller. Friskolor kan till viss del komplettera det kommunala pedagogiska utbudet, men vi ser positivt på en pedagogisk utveckling och profilering även inom den kommunala skolan.

Det är viktigt att kommunen kan ställa samma krav på friskolorna som på de kommunala, till exempel vad det gäller miljöarbete och elevhälsovård. Det främsta målet för skolorna ska vara utbildning och inte vinst.

Miljöpartiet vill behålla det fria skolvalet. Det ger föräldrar och elever möjlighet att välja skola exempelvis utifrån pedagogisk inriktning eller lokalisering. Vi menar att kommunen behöver informera mer om skolvalet så att fler gör ett aktivt val.

Giftfri skola och gröna skolgårdar

Barn omges precis som vuxna av kemikalier, vilka kan ha okänd påverkan eller vara skadliga för hälsan. Barn är mer känsliga och utsatta än vuxna då deras biologiska utveckling, beteende och upptäckarlust gör dem mer exponerade för kemikalier. Detta är särskilt påtagligt för barn i förskoleålder.

Arbetet med giftfri skola i Lund behöver fortsätta. Det handlar om att köpa in bra livsmedel, upphandla produkter som leksaker och elektronik som uppfyller hårda miljö- och hälsokrav, samt material som används vid byggnation eller renovering. Gummigranulat på de konstgräsplaner skolorna använder ska succesivt bytas ut till alternativ som är bättre för miljön. Under tiden ska allt läckage och spridning från planerna förhindras.

Miljöpartiet vill skapa förutsättningar för elever, framförallt förskolebarnen, att vara utomhus så mycket som möjligt eftersom det är bra för hälsa och utveckling. De ska ha möjlighet att vara ute i en grön miljö. Därför värnar vi arbetet med Gröna skolgårdar i Lund. Vi vill att fler förskolor erbjuder utesov och utflykter för barnen.

Hållbar skola börjar redan i förskolan

Skolan har en viktig uppgift i att lära barn och unga vikten av hållbarhet och hållbar utveckling, såväl ekonomisk som ekologisk och social. För oss är det en självklarhet att kommunens mål att alla Lunds skolor har tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” 2020 ska nås.

Naturskolan är ett viktigt inslag för en hållbar skola och den har fått ökade anslag de senaste åren. Det ser dock olika ut på olika skolor. Vi vill att Naturskolans ska vara en naturlig integrerad del i undervisningen på alla skolor i Lund.

En hållbar barnomsorg beaktar att alla barn är olika. Därför är det viktigt att det finns många olika former av barnomsorg, med kommunala och enskilda förskolor, föräldrakooperativ och öppna förskolor. Barnomsorg på obekväm arbetstid behöver byggas ut i Lunds kommun.

Hälsosam och trygg skola

Ingen ska vara rädd för att gå till skolan. Skolan har en viktig uppgift att tydligt markera mot alla former av kränkningar och agera när kränkningar och mobbning upptäcks. Allt fler elever drabbas av fysiska och psykiska besvär av stress. Därför är det viktigt att skolan aktivt arbetar för att minska elevernas upplevelse av stress. Tillgången till förebyggande elevhälsovård måste förbättras och all personal bör ha ett elevhälsoperspektiv för att snabbt kunna fånga upp och åtgärda elevernas hälsoproblem. Elevhälsan har stärkts de senaste åren, men vi ser vi att det behöver anställas ännu fler kuratorer, sjuksköterskor med flera.

Människor lär sig bättre, förstår bättre och är gladare om de får möjlighet till fysisk aktivitet och hälsosam mat. Ur klimat- och hälsosynpunkt bör skolorna servera mer vegetariskt och ekologiskt precis som det står i Lunds kommuns kostpolicy. Målet om 100 procent ekologiskt och gärna närproducerat ska nås. Arbetet med att minska matsvinnet i skolan ska fortsätta. Skolan ska stimulera eleverna att göra hälsosamma val.

Livslångt lärande och arbetsliv

Med livslångt lärande menar vi att vi som människor hela livet ska ha möjlighet att lära oss nya saker och utvecklas. Därför värnar Miljöpartiet möjligheten att komplettera eller läsa in gymnasieutbildning på Komvux. Lunds kommun behöver arbeta med att validera vuxnas kunskaper så att de erfarenheter och utbildningar som folk har med sig från andra länder kan komma till nytta i Lund.

Vi vill återinföra praktisk arbetslivsorientering, prao, på grundskolan. Lunds kommun behöver ta ett stort ansvar för att erbjuda praktikplatser inom sin egen organisation. Det ökar elevernas kunskaper om vilka ansvarsområden en kommun har och hur kommunen är som arbetsplats.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen behöver stärkas. Modersmålet har stor betydelse för barns och elevers språk samt personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk. Forskning visar att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldern. Att då kunna erbjuda ett bra modersmålsstöd redan i förskolan är mycket viktigt.

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: