Yanira Difonis

Vice ordförande i Barn- och skolnämnd Lunds stad, ersättare i kommunstyrelsen, kommunfullmäktigeledamot

Yaniras hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

”Jag vill ge pojkar och flickor samma möjlighet att klara skolan, så är det inte idag.”

Yanira Difonis

Mer om Yanira Difonis

Yanira Difonis om politik

Min vision är ett jämställd och jämlikt samhälle. Jämställdhet och jämlikhet handlar om våra gemensamma utmaningar och gemensamma framtid. Detta börjar i skolan.

Jämställdhet i skolan 

Skolan bör aktivt och medvetet främja flickor och pojkar. De förväntningar som sätts på dem bidrar till uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska värna om elevens frihet och integritet, bekämpa trakasserier och stärka elevernas medkänsla. Eleven bör lära och tränas i att visa respekt och förståelse för olika åsikter, livsåskådning, olikheter i personlighet och läggning. 

Skolan som klassutjämnare

Alla elever oavsett ekonomisk bakrund och individuella förutsättningar ska ha samma chans att nå skolmålen. Så är inte fallet idag. Det är i skolan och speciellt i de lägre klasser som barn formar sitt förhållningssätt, att känna trygghet, hänga med och lyckas. Lärarnas tid med eleverna måste öka och detta kan bl.a. uppnås vid att administrationsbördan för lärarna minskas. Tidsmängden som lärarna tillbringar med eleverna är direkt avgörande för att målen ska nås så som fullständiga betyg. 

Elevens hälsa 

Mobbning, kränkande behandling och föräldrarnas socioekonomiska situation är några av de problem som eleverna möter idag och som gör att eleverna kan ha svårt att klara sig. Detta resulterar i koncentrationssvårigheter, utebliven undervisning, etc. Skolan måste bli bättre på att se barn i riskzonen vilket kan vara svårt för redan överlastade lärare med stora klasser. Skolan behöver fler vuxna tex kuratorer, speciallärare och skolsköterskor.