Jämlik vård

Lyssna

Jämlik och jämställd vård

Miljöpartiet vill att Region Skåne utvecklar sitt arbete för att främja jämställdhet och jämlikhet inom sjukvården. Ett led i detta är att kontinuerligt fortbilda personal i jämlikhet- och jämställdhetsfrågor. Vi har idag kunskap om att människor blir olika bemötta och får olika behandling beroende på andra faktorer än deras vårdbehov, exempelvis på grund av kön. Bemötandet av transpersoner behöver förbättras.

Grön politik för ökad jämlik hälsa handlar om att forma samhället så att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet prioriteras upp. Det är långt ifrån bara sjukvårdens ansvar. För att nå en mer jämlik och bättre hälsa är det nödvändigt att ha ett aktivt hälsoarbete på såväl strukturell som på individuell nivå. Det är också viktigt att belysa jämställdhetsaspekten när det gäller anhörigvård och utveckling av anhörigstödet.

Miljöpartiet vill att såväl asylsökande som papperslösa ska ha samma rätt till planerad vård som andra boende i Skåne.

Patienten i centrum

Miljöpartiet vill ta tillvara det friska hos alla. Ett hälsofrämjande perspektiv är utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Mötet mellan vårdens personal och patienten måste stärkas. Dessa möten har stor betydelse för hur man som patient ser på vården såväl som hur man tar till sig ordinationer som ges vid mötet. Det är viktigt att man som patient känner att personalen är närvarande. Dialogen mellan sjukvården och patienten skall utgå från den enskildes synsätt.

Anhöriga behöver få vara en del i vårdens utformning och ibland behöver de också eget stöd för att komma vidare. Vi ser ett behov att utveckla anhörigstödet inom hela vård- och omsorgssektorn samt se över möjlighet till en regional anhörigpeng.

Hälsa för äldre

Som äldre har var och en rätt att känna sig trygg och få den hjälp som behövs. Vården ska se och behandla hela människan och inte bara fokusera på symtom. Sjukvården blir i vissa fall ett socialt nätverk för den som blivit ofrivilligt ensam och därför krävs det tydligare riktlinjer för tolkning av samarbetsavtal mellan kommuner och Region Skåne. Antalet läkare med särskild kunskap kring åldrandets sjukdomar såväl som den friska ålderdomen, måste öka. Region Skåne ska också fortsätta utveckla äldrevårdscentraler.

En bidragande orsak till att äldre människor behöver vård är fallolyckor, ofta i den egna bostaden. Sjukvården bör ges möjlighet att erbjuda alla äldre ett hembesök och informera om hur de kan undvika fallolyckor. Vid hembesöket ska också enklare genomgång av läkemedel kunna ske samt råd om fysisk aktivitet.

Utifrån ett regionalt perspektiv krävs också en översyn av antalet vårdplatser mot bakgrund av att det idag finns problem med överbeläggningar.

Folksjukdomar

Miljöpartiet menar att speciella satsningar måste göras på de så kallade folksjukdomarna såsom KOL, fetma, diabetes och psykisk ohälsa. Förutom ökade insatser på forskning och behandling, måste även det förebyggande arbetet stärkas med informationskampanjer, uppsökande verksamhet och samarbete med föreningar och arbetsgivare.

Sexualitet

Miljöpartiet menar att det krävs en utbyggnad av verksamheter kopplade till sexuell hälsa i hela Region Skåne. Alla ska ha lika tillgång till ungdomsmottagningar, andrologiska, gynekologiska och urologiska hälsokontroller samt klimakterierådgivning. Region Skåne bör samarbeta med föreningar och skolan om uppsökande verksamhet. Målet med verksamheten bör vara samtal om kroppen, lust och njutning, ömsesidighet, olika sexuella praktiker, samhällets syn på sex samt sexuell integritet. Detta är av stor vikt för att ungdomar ska få möjlighet att reflektera över och analysera normer och värderingar kring sexualitet och samlevnad. Det kan även underlätta identifiering av den egna sexualiteten och dess uttryck.

Mödra- och förlossningsvård

För att säkra förlossningsvården i Skåne och höja kvalitén genom tidiga insatser måste Region Skåne fortsatt stärka helhetssynen och kontinuiteten i vården under graviditet, förlossning och eftervård. Barnmorskors genuina yrkeskunnande kring frisk graviditet och förlossning skall ges större utrymme och förutsättningar inom vården. Kvinnans hälsotillstånd och trygghet ska vara vägledande i val av vård. Utgångspunkten för vården som erbjuds ska vara kvinnas egna önskemål. Idag är tillgången till vård ojämnt fördelad. En trygg graviditet och en positiv förlossningsupplevelse påverkar barnet och mamman för resten av livet. Därför är det avgörande att kvinnan själv ges möjlighet att styra över förlossningen och vem/vilka som ska närvara vid förlossning. Familje-BB skall finnas vid alla sjukhus med förlossningsavdelning. Målet är att en barnmorska skall hantera en förlossning åt gången. Det krävs ett samlat arbete för att minska förlossningskomplikationer.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. För personer som är papperslösa medför våld i nära relationer en extra utsatthet. Vi menar att våld i nära relationer är sammankopplat med de maktstrukturer som finns i samhället. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Miljöpartiet vill att Region Skåne tillsammans med kommunerna ska utarbeta en handlingsplan för att alla människor som utsatts för våld av någon närstående ska få ett bättre stöd när de söker vård.

Funktionsnedsättning

Region Skåne måste intensifiera sitt arbete med att tillgänglighetsanpassa sina lokaler. Habiliteringsverksamheten inom Region Skåne ska fortsatt vara fristående.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: