Energi i Sörmland

Vi vill: 

  • Sätta solpaneler på regionens byggnaders tak. Där det inte är lönsamt att ha solpaneler vill vi ha ängsblommor på taken som både är bra för biologisk mångfald och hjälper fördröja nederbörd.
  • Satsa på en minskad och mer flexibel energianvändning i regionens verksamheter.
  • Öka andelen egen produktion av förnybar el, med ett mål om om 50% egenförsörjning till 2040.
  • Att regionen installerar laddstolpar för elbilar vid alla sina byggnader. Fler laddstolpar hjälper regionens övergång till en förnybar fordonsflotta.

Omställningen till ett 100 % förnybart elsystem pågår för fullt och vi ser hur kärnkraftsreaktorer läggs ner på rent marknadsmässiga grunder samtidigt som sol- och vindkraft byggs ut. I ett förnybart elsystem slipper vi beroendet av storskaliga kärnreaktorer där ett plötsligt driftsstopp kan få stora konsekvenser, men å andra sidan behöver vi bli mer effektiva och flexibla i hur vi använder elen för att matcha en högre andel väderberoende el. I takt med att vi fortsätter att bygga ut den förnybara elen behöver vi alltså jobba mer med energieffektivisering och flexibilitet. Att den mest miljövänliga energin är den vi sparar gäller för övrigt inte bara el, utan energieffektivisering är angeläget även för uppvärmning.

En översyn i slutet av förra mandatperioden visade att det på regionens byggnader finns många tak som lämpar sig för installation av solpaneler. Vi vill se solpaneler med tillhörande energilager där det är lönsamt på alla regionens byggnader. Vi vill också se mer smart teknik i Regionens elsystem. Genom exempelvis bättre kontroll, lagring och styrning av användningen av el och värme, för att både minska den totala energianvändningen och med hjälp av smart teknik och lager styra den i tid så att mindre används just när energisystemet är ansträngt och priserna höga, kan både kostnad och resursförbrukning minskas. När nya lokaler byggs ska de byggas med hög energi- och klimatprestanda sett över hela livscykeln. Regionen kan också minska sina kostnader och bidra till omställningen genom att själva producera den energi som går åt. Utöver egna solceller på taken kan det exempelvis handla om att köpa andelar i ett vindkraftverk.

(Kap 2.4 i handlingsplanen, du kan läsa hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter