Jämlikhet & jämställdhet i vården

En jämlik & jämställd vård i Sörmland

Vi vill:

  • Att regionens budget analyseras och blir jämställd genom gender budgeting, där man genom könsuppdelad statistik kan lokalisera skillnader i hur män och kvinnor ges vård på olika villkor och arbeta för att rätta till detta.
  • Att regionen får i uppdrag att identifiera våld – våldsutsatta och våldsutövare – i hälso- och sjukvården samt i tandvården.
  • Att regionen vidtar åtgärder mot skillnader i bemötande och vårdinsatser som behöver adresseras för att säkerställa jämlik vård. Först måste dock en utredning göras för att kartlägga problemet.
  • Att regionen stärker sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete i socialt utsatta områden, fortsätter utreda och vidta åtgärder för att nå fram till invånare som saknar kunskap om det svenska vårdsystemet, samt säkerställer rätten till tolk vid vårdbesök (se avsnittet om Costa Rica-modellen för mer info).
  • Stärka kompetensen och tillgången till traumavård för personer som varit utsatta för sexuellt våld, inklusive prostitution och människohandel i sexuella ändamål.

Socioekonomiska faktorer spelar stor roll för vilken vård man erbjuds och är i behov av. Det skiljer 14 år i medellivslängd mellan Trosa och Vingåker, och detta är starkt kopplat till bland annat kön, ursprung och utbildningsnivå. Det finns indikationer på att lågutbildade tenderar att erbjudas sämre vårdalternativ än högutbildade med samma diagnos. Det finns också systematiska problem med att kvinnor och män bemöts och behandlas olika, kvinnors ohälsa är många gånger mindre beforskad än mäns. Arbetet för en jämlik och jämställd vård som möter varje invånare med förebyggande och hälsofrämjande insatser, samt i de vårdbehov som faktiskt föreligger, måste intensifieras. HBTQI-personer drabbas statistiskt sett oftare av psykisk och annan ohälsa, delvis på grund av majoritetssamhällets fördomar, låga kunskapsnivå och problematiska bemötande. Vi vill fortsätta intensifiera arbetet med att stärka HBTQ-kompetensen och kunskapen om denna grupp bland medarbetarna i regionens verksamheter, inte minst inom vården.

(Kap. 1.8 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter