Bygg bostäder av hög kvalitet som fler har råd att bo i

Trots att det byggs som aldrig förr i Stockholm är det många grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Nu behövs fler bostäder som människor i allmänhet har råd med. Bostäder av hög kvalitet och som bidrar till en vacker stadsbild och god livsmiljö. För att möta dessa behov vill Miljöpartiet bygga 140 000 yteffektiva och klimatsmarta bostäder fram till år 2030. En femtedel av dessa ska vara för unga och studenter.

Miljöpartiet vill

  • möjliggöra färdigställandet av 140 000 yteffektiva och klimatsmarta bostäder fram till år 2030, varav 40 000 påbörjas innan 2022
  • för den långsiktiga bostadsförsörjningen planera för Bromma Parkstad med 38 000 nya bostäder
  • bygga fler studentbostäder och bostäder för hushåll med lägre inkomster
  • bygga energieffektivt, tätt, miljövänligt och kollektivtrafiknära

”Miljöpartiet vill fortsätta kombinera det fortsatta bostadsbyggandet med fortsatt utveckling och skydd av stadens viktiga grönområden.”

Ett hållbart boende med hög livskvalitet

Alla människor behöver ett hem. I takt med att Stockholm växer ställs krav på fler bostäder. Samtidigt ska stadens goda livsmiljö – grönområden, närhet till vatten och fina kulturmiljöer – finnas kvar och utvecklas. Staden ska byggas tätt, yteffektivt, kollektivtrafiknära och med bostäder som alla har råd med. Tyvärr ser många nybyggda bostäder ganska likriktade ut idag, vilket kan bidra till stadsmiljöer som upplevs estetiskt ointressanta och tråkiga. Detta vill Miljöpartiet ändra på genom att ställa hårdare krav på att nya byggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet med en omsorgsfull gestaltning och rik variation. Staden ska vara blandad med en bra fördelning mellan olika funktioner såsom bostäder, kontor, handel, skolor och kulturliv. Vi vill bygga bort segregationen med en mångfald av upplåtelseformer, bostadsstorlekar och boendeformer.

En hållbar och långsiktig stadsplanering

Stockholm ska ha en övergripande, långsiktig och hållbar plan för allt bostadsbyggande. Staden ska byggas utifrån en övergripande strategi för varje område och med goda möjligheter för allmänheten att påverka. Värdefulla grönområden och kulturhistoriska värden ska bevaras och närheten till kollektivtrafik ska garanteras. Det ska finnas bostäder för alla typer av familjekonstellationer och livssituationer.

Stärk Allmännyttan

Alla har rätt till en bostad. Allmännyttan är viktig för Stockholm och ska vara till för alla, oavsett ekonomiska eller sociala resurser. De allmännyttiga bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att Stockholms bostadsmarknad är jämställd, jämlik och fri från diskriminering. De kommunala bostadsbolagen ska inte bara bidra till att det byggs nya bostäder i Stockholm utan även ta ett socialt ansvar för sina hyresgäster, exempelvis genom att garantera skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn.

Bygg fler hyresrätter

Stockholm behöver fler hyresrätter, inte färre. Hyresrätter är nödvändigt för de som saknar kapital att köpa en bostad. Men hyresrätter är också värdefulla för personer som hastigt flyttar till Stockholm, som inte vet hur länge de blir kvar eller som av andra anledningar inte vill göra en bostadsinvestering. Miljöpartiet vill därför att hälften av alla bostäder som byggs ska vara hyresrätter och att minst hälften av dessa ska byggas av de allmännyttiga bostadsbolagen. Det är viktigt att känna inflytande över sitt boende. Lokala boendestyrelser och kollektivhus ska uppmuntras. Andelen kooperativa hyresrätter ska öka.

Utveckla våra grönområden

Alla i Stockholm ska ges förutsättningar för en attraktiv och hälsosam boendemiljö. Staden ska säkerställa bästa möjliga förutsättningar så att antalet nya bostäder kan öka kraftigt de kommande åren. Miljöpartiet vill att det byggs 140 000 bostäder fram till och med 2030, främst yteffektiva flerbostadshus på redan exploaterad mark så att stadens grönska inte ska försvinna. Om grönområden bebyggs ska de ersättas så att ekologiska värden och möjlighet till rekreation inte försämras.

Mindre bilar – mer natur och stadsliv

Stockholm måste komma bort från en stadsplanering som utgår från ett bilberoende. Lika viktigt som att uppföra nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, är det att i ett tidigt skede planera in kollektivtrafik i nya bostadsområden. Det ska vara enkelt att cykla och gå till och från sin bostad och lätt att leva utan bil överallt i Stockholm. Miljöpartiet vill omvandla trafikleder längs Stockholms in- och utfarter till levande stadsgator med nya bostäder och grönska. Vi ser Helsingfors som ett gott föredöme, där en tredjedel av alla nya lägenheter fram till 2050 planerar längs motorvägar som görs om till stadsboulevarder. De biltrafikleder i Stockholm som även i framtiden behövs för större trafikflöden ska, där det är möjligt, grävas ner och däckas över. Detta frigör värdefulla ytor som kan användas bättre samtidigt som skadligt buller och ohälsosamma avgaser minskar.

Miljövänliga och moderna bostäder 

Staden kan och ska ställa höga miljö- och energikrav när byggnader uppförs. Energiförbrukningen ska vara minimal, byggmaterialet miljöanpassat, kollektivtrafiken väl utbyggd och antalet bilparkeringsplatser lågt. Bilparkeringstal ska vara 0,1-0,3/lgh, vilket också sänker byggproduktionskostnaderna. Stadens takytor ska nyttjas för produktion av förnybar energi, exempelvis solenergi. Grönska på tak och fasader ska uppmuntras. Vi vill även satsa på biosoltak där grönska kombineras med solceller, något som redan finns i många andra städer i världen.

Alla nya byggnader som produceras ska ha en låg energiförbrukning. Samtliga nya bostäder som uppförs ska inte förbruka mer än 45-50 kWh/kvm/år, exklusive hushållsel. Energikraven ska skärpas med inriktning mot nollenergihus där den tillförda energin bör komma från egna solceller eller solfångare. Staden ska erbjuda rådgivning till byggföretag och noggrant följa att kraven uppfylls. Energi för uppvärmning ska i första hand vara fossilfri fjärrvärme.

Läs mer om Miljöpartiet i Stockholm stads bostadspolitik här 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: