Buller

Buller från trafik och industrier ska minska och staden ska bli trevligare och tystare.

Miljöpartiet vill

  • minska buller genom minskad biltrafik
  • bygga bra bostäder med god isolering
  • stänga Bromma flygplats och istället bygga 38 000 nya bostäder
  • värna tysta områden i naturreservat och andra naturområden

Buller är oönskat ljud. Olika personer uppfattar ljud från omgivning på olika sätt och därmed kan det som är buller för en person uppfattas positivt för någon annan. En stad kan aldrig vara helt tyst, och det är nog för de flesta som uppskattar stadslivet inte heller önskvärt. Men trafikbuller och buller från industrier och verksamheter uppfattas av de allra flesta som oönskat ljud. I en tät stadsmiljö är risken för buller större och därför är det viktig att samhället planeras utifrån att minska buller och att det finns en förståelse mellan människor.

Buller ska minska i redan bullerutsatta miljöer. I Stockholms län finns möjlighet till avsteg från nationella riktlinjer om nya bostäder byggs med en tyst sida och möjlighet till tyst uteplats. Goda boendemiljöer är mycket viktigt, samtidigt som behovet av bostäder är stort. Genom att minska bullret generellt öppnas fler möjligheter för nya bostäder med goda boendemiljöer. I första hand ska buller minska och i andra hand ska tekniska krav och fysisk planering skapa goda boendemiljöer. Trafiken är idag den största bullerkällan och det är angeläget att arbeta för tystare miljöer genom bättre fordon och minskad vägtrafik. Till exempel kan sänkta hastigheter på gator i Stockholm ge minskat buller och möjligheten till fler bostäder.

Bromma flygplats med sitt centrala läge gör att start och landning sker rakt över staden och ger många bullerutsatta miljöer. Miljöpartiet vill stänga Bromma flygplats och istället bygga 38 000 nya bostäder på platsen. När flygbullret upphör kan nya bostäder även byggas i området runt flygplatsen.

Överdäckningar av större vägar kan vara ekonomiskt möjligt om det går att kombinera med ett större antal nya bostäder.

Bevarande av tysta områden i naturreservat och andra naturområden är en viktig del av stadens folkhälsoarbete. Eftersom att vi måste lära oss att leva med flera av stadens alla ljud är det även viktigt att planera för tysta områden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: