På väg mot en ledande cykelstad

Fler ska cykla. Cykelvägnätet ska byggas ut. Säkerheten och framkomligheten ska förbättras. Det ska bli roligare, bekvämare, säkrare och enklare att vara cyklist i Stockholm.

Miljöpartiet vill

  • prioritera cyklister och under nästa mandatperiod 2018-2022 investera ytterligare en miljard kronor för ökad cykling
  • satsa på breda och attraktiva cykelvägar från ytterstaden in mot centrala Stockholm
  • prioritera cykeltrafiken vid korsningspunkter
  • skapa ytterligare 10 000 nya cykelparkeringsplatser

”Nu storsatsar vi för att ge stockholmarna möjlighet att leva klimatsmart. Med en ny klimatmiljard, en ny cykelmiljard och mer resurser till de som är mest utsatta är vi ett steg närmare ett grönt Stockholm”

Stockholm – på väg mot en ledande cykelstad

Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu är det trångt på våra vägar och gator. Trafiken orsakar stor trängsel och flera olika miljöproblem. Mer vägar skapar fler bilar och kommer att förvärra situationen med fler bilar och värre trängsel. Vi måste investera i hållbara trafiklösningar. Enligt Trafikverket måste antalet bilar i Stockholm minska med 30 procent fram till år 2030 om de klimatmål som satts upp ska kunna nås.

Cykeln är en del av lösningen! Många resor är korta och lämpar sig väl för cykel. Ungefär en tredjedel av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Forskning visar att upp till 50 procent av resorna under 3 kilometer är möjliga att överföra till cykel.

Många Stockholmare väljer dagligen att cykla betydligt längre sträckor. Mätningar har visat att medelavståndet för en pendlingsresa till arbetet är ca 9 km enkel väg.

Miljöpartiet har under många år drivit på för att Stockholm ska bli en bättre och säkrare cykelstad. Det kräver en rad åtgärder - och rejält med resurser. Under mandatperioden 2014-18 så har Stockholms stad lagt cirka 1 miljard på cykelsatsningar. Under mandatperioden 2019-2022 läggs ytterligare en miljard på ökad framkomlighet för cykel. 

För att höja standarden på cykelvägnätet är det viktigt att arbeta med framkomligheten för cyklisterna. Ett mått på ökad framkomlighet är medelhastigheten. Den kan höjas genom åtgärder som bredare cykelbanor eller fält, minskat antal konfliktpunkter med andra trafikanter, minskade kurvradier på stråken, hög beläggningsstandard, beskäring av växtlighet osv.

Att öka medelhastigheten innebär inte att cyklisterna nödvändigtvis cyklar snabbare, har högre maxfart, utan att inbromsningarna och antalet stopp blir färre eller kortare. Det är framför allt i korsningspunkter som framkomligheten är låg.

Miljöpartiet satsar på att bygga ut cykelvägarna. Insatserna ska inriktas mot att skapa breda cykelvägar med möjlighet för omkörning och möte med annan cyklist. Ett exempel på detta är den nya cykelbanan som byggts på Norr Mälarstrand och breddningen av cykelbanan på Strömbron.

En grön stad utgår från de som går, cyklar och reser kollektivt, vilket gör vår stad modern, mänsklig och miljövänlig.

För att nå målen om ökad cykeltrafik krävs politisk vilja och kraftfulla åtgärder. Här är exempel på vad som är viktigt att arbeta med för att vara på väg mot – och bli – en ledande cykelstad.

Stadens arbete med cykeltrafik

Vi arbetar med åtgärder som skapar ett väl fungerande och utbyggt cykelvägnät som är attraktivt, har  god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Det innebär bland annat att skapa fler säkra korsningspunkter, säkra och cykelparkeringar i attraktiva lägen och tydliga cykelvägvisningar.

I planeringen av nya områden ska stor hänsyn tas till behov av trygga cykelparkeringar med god tillgänglighet. Förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen ska fortsatt utredas. Under mandatperioden 2014 - 2018 har cirka 10 000 nya cykelparkeringar byggts. Staden arbetar kontinuerligt med att ta om hand övergivna cyklar.

Cykeljourstyrkan ska snabbt avhjälpa enklare problem för att på så sätt öka säkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Cykeljouren ska prioritera drift och underhåll på pendlingsstråk och utveckla underhållsarbetet på stadens cykelbanor. Underhållet ska förbättras och cykling ska ges bra förutsättningar året om. Olika hinder, hål och skador i cykelbanan ska åtgärdas. En viktig säkerhetsaspekt för cyklingen i Stockholm är att förbättra sopning och snöröjning av cykelbanor och detta ska beaktas i entreprenadupphandlingar. Under vintern 2017-2018 sopsaltades ca 21 mil cykelstråk. På 15 mil av dessa sopsaltas även den intilliggande gångbanan.

Vi har infört möjligheten för dubbelriktad cykling på lämpliga enkelriktade gator. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: