Demokratin ska utvecklas

Demokratin är en grundförutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Miljöpartiet vill att fler människor involveras i utvecklingen av Stockholm och att besluten fattas nära och i samråd med medborgarna.

Miljöpartiet vill

  • att stadsdelsnämndernas inflytande skall stärkas.
  • införa öppna nämndmöten i alla nämnder.

”Vi vill satsa på att stadens förvaltningar, tillsammans med civilsamhället och andra aktörer, öppnar upp fler ställen för demokratiskapande.”

Ökad öppenhet i facknämnderna

En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, en levande politisk debatt och möjlighet för medborgare att lyssna på sammanträden och lämna egna förslag till politiska församlingar.  Medborgardialog och lokala rådslag ska användas oftare och utgöra ett av underlagen för de förtroendevalda när de fattar beslut. I dag är stadsdelsnämndernas möten öppna för alla. Miljöpartiet vill ha öppna möten även för facknämnderna som beslutar i frågor som rör skola, stadsbyggnad och miljö med mera.

Ökat lokalt engagemang

Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Stadsdelarna stärks av det lokala engagemanget från medborgare, föreningar, lokala politiker och näringsliv. Stadsdelarna ska återfå det politiska ansvaret för närmiljön och beslut ska fattas i öppna processer.  Medborgardialog och lokala rådslag ska användas oftare. Vi vill utveckla instrumentet medborgarförslag till att gälla alla stadens verksamheter. Medborgarbudget och medskapande dialoger är två former som kan möjliggöra ett reellt inflytande för stockholmarna. Vi vill utveckla delaktighet i både utveckling och skötsel av stadens grönområden med bland annat brukaravtal och stadsodling.

Fler verktyg för medborgarnas inflytande

I ett växande Stockholm är det oerhört viktigt att medborgarna har inflytande. All stadsplanering ska genomsyras av en helhetssyn som innebär att Stockholms framtid skapas i dialog med dess invånare.Stadens information till stockholmarna ska vara tydlig och lättillgänglig för alla. Medborgarkontor ska finnas i varje stadsdel och erbjuda god service till stadens invånare och konsumentvägledningen ska vara lättillgänglig.  Det ska vara enkelt att ge förslag, beröm eller kritik och att få respons, oavsett om det sker i möten, per telefon eller via internet. Internet ska fungera som ett verktyg för att öka medborgarnas insyn i och inflytande över stadens politik och verksamheter.

Barns inflytande

Barn och unga ska vara med och utforma samhället och få ett större inflytande. Politiska beslut som berör barn ska föregås av en barnkonsekvensanalys. Barns och ungas åsikter och perspektiv ska tas till vara. Stadens verksamheter ska ha verktyg för att på ett regelbundet sätt inhämta barns och ungas åsikter.

Öka stödet till föreningslivet

Det ideella föreningslivet har stor betydelse för demokratins utveckling. Stöd och bidrag från staden är viktigt för föreningslivet.  Idag finns det olika föreningsbidrag som kan sökas genom staden. Staden ska säkerställa att stöd och bidrag fördelas på ett så demokratiskt och jämställt sätt som möjligt. Bidrag ska bara gå till föreningar som verkar för jämställdhet och står för demokrati, mångfald och alla människors lika värde. Staden ska inte ge bidrag till föreningar som inte tar tydligt avstånd från våldsbejakande extremism. 

  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: