Ett socialt skyddsnät som omfattar alla

I Stockholm ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av. Barns bästa ska alltid vägas in när föräldrarna ansöker om ekonomiskt bistånd. Papperslösa barn ska kunna få en skälig levnadsnivå.

Miljöpartiet vill

  • stärka barnperspektivet för att barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ska få sina behov tillgodosedda
  • minska administration och dokumentation för socialsekreterare
  • stärka socialtjänstens insatser för barn och unga
  • att SL-kortet ska ingå i normen för försörjningsstöd

Alla generationer ska garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet

I Stockholm ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Alla vuxna människor vill och ska ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Under perioder då människor inte klarar detta ska villkoren för ekonomiskt bistånd vara goda och underlätta vägen tillbaka till egenförsörjning.

Socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barnkonventionens ställning ska stärkas i arbetet och vi ska särskilt ta hänsyn till barns behov när föräldrar söker bistånd.

Oavsett papper eller inte har varje person som vistas i Stockholm rätt till stöd och hjälp utifrån sina mänskliga rättigheter. Barn till papperslösa har rätt till en skälig levnadsnivå och ska därför kunna beviljas ekonomiskt bistånd upp till full norm.

Ingen ska falla mellan stolarna

Det ekonomiska biståndet till de stockholmare som behöver det ska utformas så att ingen faller mellan stolarna eller hamnar utanför. Det är vuxna som söker ekonomiskt bistånd men ett barnperspektiv ska alltid finnas med och barns bästa ska beaktas i alla biståndsbeslut.. Människor ska inte isoleras i sin stadsdel, därför ska SL-kort ingå i normen för försörjningsstöd. Frivilligorganisationer kan ge kompletterande stödinsatser och därför vill vi att staden ska utöka sitt samarbete med civilsamhället.

Det ska aldrig vara för sent att vidareutbilda sig

Det ska aldrig vara för sent att utbilda sig. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande vuxenutbildning, som är öppen för alla och håller hög kvalitet. Människor som står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas individuellt stöd såsom vägledning, kompetensutveckling, utbildning och praktik på arbetsplatser. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: