Förskolan ska ge en bra start i livet

Stockholms förskolor spelar en viktig roll i att skapa en bra uppväxt för barnen i vår stad. Miljöpartiet vill skapa en förskola som innehåller lek, lärande och utveckling. Förskolan ska ha bra utemiljöer och vara fri från skadliga kemikalier.

Miljöpartiet vill

  • Anställa mer personal i stadens förskolor
  • Skapa bättre och gröna förskolegårdar för barnen
  • Skapa en miljö fri från skadliga kemikalier på stadens förskolor
  • Minska barngrupperna i förskolan

Förskolan, grunden för lärande och utveckling

Förskolan har en viktig uppgift i vårt samhälle när det gäller att ge alla barn en grund att stå på inför att de börjar skolan och påbörjar vägen mot vuxenlivet. Det är därför viktigt att det i områden där det är en mindre andel av barnen som går i förskolan än i andra delar av staden arbetas aktivt för att fler barn ska ta del av förskolans viktiga verksamhet. Då är det viktigt att det finns öppna förskolor, introduktionsförskolor och uppsökande verksamhet som skapar en väg in i förskolan för fler. För oss är det också viktigt att de förskolor som ligger i delar av staden med stora socioekonomiska utmaningar får extra resurser för att barn i hela Stockholm ska ha så lika förutsättningar som möjligt att nå kunskapsmålen när de börjar i skolan.

Minskade barngrupper

Vi vill att barngrupperna i förskolan ska minska för att kvalitén på förskolan ska bli bättre för det enskilda barnet och arbetsmiljön bättre för personalen. För att möjliggöra detta behöver vi dels fortsätta satsa resurser på stadens förskolor men framför allt se till att det finns tillgång till mer personal med förskollärar- och barnskötarutbildning i Stockholm.

Satsa på mer utbildad personal

I Sverige och Stockholm är det idag brist på utbildad personal inom förskolan. Detta är ett grundläggande problem som måste lösas för att förbättra kvalitén i förskolan och möjliggöra mindre barngrupper. Vi vill därför att staten ska utöka antalet platser på förskollärar-utbildningarna som finns i Stockholmsregionen. Vi vill också fortsätta med de satsningar som gjorts under mandatperioden på att personal som redan arbetar inom stadens förskolor men saknar relevant utbildning och vill utbilda sig till barnskötare eller som är barnskötare och vill utbilda sig till förskollärare kan göra det på betald arbetstid. Respektive förskola får också ersättning för att anställa vikarie under den tid som personen är borta från arbetsplatsen. Vi behöver även fortsätta satsa på och utveckla Stockholms nystartade pedagogikcollege för att fler som söker till gymnasiet ska välja att utbilda sig för att arbeta inom förskolan i framtiden.

En förskola för alla barn

I förskolan ska alla barn vara välkomna på lika villkor oavsett bakgrund. Vi vill att alla förskolor ska arbeta med genuspedagogik och ha ett aktivt normkritiskt arbete. Våra barn formas alltför tidigt in i stereotypa normer som inte passar alla, det är ett problem och vi behöver därför fortsätta att utveckla stadens arbete på detta område. För oss är det också en självklarhet att alla barn ska ha samma möjligheter att gå i förskolan, barn till papperslösa ska även fortsatt få gå i stadens förskolor. Vi värnar också alla barns rätt till sitt eget språk, därför är det viktigt att även små barn garanteras rätten till modersmålsstöd. Den som lär sig sitt modersmål bra, lyckas dessutom oftast bättre i skolan än de som inte gör det.

Bättre förskolegårdar

Vi i miljöpartiet tycker att det är viktigt att förskolgårdarna inbjuder barnen till lek och rörelse. Det är därför viktigt att stadens förskolegårdar är varierade i sin utformning och planerade utifrån ett barnperspektiv. Vi tycker också att det är viktigt att barnen alltid har nära till grönska och natur. Därför vill vi göra Stockholms förskolgårdar grönare. En grundläggande del i att skapa bättre utemiljöer för barnen är att förskolegårdarna är tillräckligt stora därför vill vi att utgångspunkten för ytan ska vara minst 20 kvadratmeter per barn när nya förskolegårdar byggs i Stockholm.

En förskola fri från skadliga kemikalier

Barn är extra känsliga för påverkan av olika typer av kemikalier då de kan påverka barnens utveckling och framtida hälsa. Miljöpartiet har därför som mål att alla förskolor inom Stockholms stad ska vara helt fria från skadliga kemikalier. Under mandatperioden 2014-2018 har vi sett till så att staden påbörjat ett omfattande arbete genom projektet ”kemikaliesmart förskola”. I ett första steg har inventarier som innehåller skadliga kemikalier fasats ut från stadens förskolor, det handlar till exempel om leksaker. Vi vill nu fortsätta detta viktiga arbete med ytterligare steg under kommande mandatperiod.

God och bra mat

Maten är en viktig del av dagen på förskolan. Maten som serveras ska vara god, näringsrik, varierad och tillagad nära förskolan, helst på plats. Vi vill att stadens förskolor ska ha en hög andel ekologisk mat och att maten som serveras ska ha så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

En förskola nära naturen

Vi vill att stadens skolor ska arbeta mer med lärande för hållbar utveckling så att barn redan tidigt skapar sig en relation till natur och miljö. Vi vill bland annat att fler förskolor i Stockholm ska ansöka om skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”, att naturskolans verksamhet utvecklas mer och möjliggöra att barnen kan odla på sin förskolgård. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: