För ett klimatsmart Stockholm

Stockholm ska gå före i klimatarbetet. Därför ska våra klimatmål vara föredömen för andra städer. Kol för uppvärmning ska vara helt utfasat till 2022 och eldning med fossil olja ska ha upphört till senast 2025. Stockholm behöver ta fram en lokal koldioxidbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vår planet tål. Stockholms stad ska även motverka klimatförändringarna genom att binda koldioxid i mark och i grönska. Så blir vi en klimatpositiv stad senast 2040.

Miljöpartiet vill

  • satsa på klimatinvesteringar, avveckla koleldningen och göra staden fossilbränslefri
  • öka matavfallsinsamlingen
  • ge barn en giftfri miljö i förskola och skola och
  • att Stockholm ska ha ren luft och rent vatten samt satsa på grönska för att klimatsäkra staden

”Stockholms ska vara ett globalt föredöme och gå före i klimatarbetet.”

Minska klimatutsläppen

Miljöpartiet vill att Stockholm år 2040 ska vara en klimatpositiv stad, en stad som tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären. Detta kan bland annat ske genom ökad produktion av biokol, men olika metoder för koldioxidlagring måste också studeras vidare. Under nästa mandatperiod ska Stockholm satsa ytterligare en miljard kronor på klimatinvesteringar för en hållbar stad. Vi har som mål att minska trafiken i Stockholm med 30 procent till 2030. Vi vill bygga ut laddinfrastrukturen och att fossila drivmedel ska sluta säljas inom Stockholms stad senast år 2030. I trafikplaneringen ska staden prioritera gång och cykel.

Delar av fjärrvärmen i Stockholm produceras idag genom koleldning. Kolkraftverket i Värtan är Stockholms enskilt största utsläppskälla av klimatpåverkande koldioxid. Tidigare planer har varit att driva vidare kolkraftvärmeverket till år 2030, nu finns ett beslut på plats om att stänga KVV6 redan 2022, en tidigareläggning med åtta år. Detta innebär att vi stänger en av Sveriges enskilt största utsläppskällor av växthusgaser. För att säkra Stockholms energiförsörjning för framtiden vill vi bygga ut solel på stadens tak, ta tillvara på överskottsvärme och jobba med smart styrning och lagring av el.

Våra klimatutsläpp i andra delar av världen

Det sätt vi lever på leder till utsläpp i alla världsdelar. Det gäller exempelvis konsumtion av livsmedel och andra varor producerade i andra länder samt långväga flygresor. För att ge en mer rättvisande bild av stockholmarnas faktiska klimatpåverkan, inklusive flygresor och konsumtion, vill vi ta fram en modell för att påvisa stockholmarnas globala utsläpp.

Klimatanpassning

Staden måste ha god beredskap för klimatförändringar. Det handlar om att bygga på områden utan risk för framtida översvämningar och att planera för förstärkt grönska och genomsläpplig mark för att klara stora vattenflöden. Det är viktigt att bevara och förstärka grönytor som träd, planteringar, gröna tak och gröna väggar när det kommer stora regnmängder. Häftiga regn och högt stående vatten kan leda till att vattenkvaliteten försämras. Även ökat skydd för barn, gamla och sjuka vid värmeböljor ingår i klimatanpassningsåtgärder, där grönska också är en viktig del.

Giftfria miljöer för Stockholms barn

Idag används över 100 000 olika kemiska ämnen i världen och antalet ökar ständigt. De finns överallt omkring oss, i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.  Barn är särskilt känsliga för kemikaliepåverkan eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. Tuffa miljökrav ska ställas när förskolor och skolor byggs och inreds. Gamla plastgolv med ftalater ska bytas ut mot bättre material. Plastleksaker, sovmadrasser och andra varor som innehåller hälsoskadliga kemikalier ska fasas ut. Lekplatser och utemiljöer där barn vistas ska saneras och vi vill planera barns miljöer med naturmaterial istället för med plast. Staden ska också ställa höga kemikaliekrav vid upphandling.

Samla in mer matavfall

Idag har vi kommit upp till ca 25 % insamling av Stockholms matavfall för biogasproduktion. Det är för lite. Efter valet 2014 fattade den nya majoriteten beslut om målet att 70 procent av allt matavfall ska samlas in. Vi har fattat beslut om att en ny sorteringsanläggning ska byggas för att kunna sortera ut mer matavfall. Stadens matavfallsinsamling ska vara en del i omställningen till förnybara drivmedel. En rötad matkasse kan ge biogas nog att driva en bil 2,5 km. Den nya sorteringsanläggningen ska även kunna sortera ut metall och plast ur vårt hushållsavfall vilket ger en energibesparing för klimatet.

Gör det enklare att återvinna

Återanvändning av saker och material måste öka. Secondhand, loppmarknader och privat näthandel har en viktig roll för att främja återbruk av kläder, möbler och prylar. Vi vill ha minst ett återbruk i varje stadsdel. Det ska vara enkelt att lämna sina sopor källsorterade till materialåtervinning och staden ska verka för en fastighetsnära insamling. För att möjliggöra ökad återvinning måste den mängd osorterade sopor som stockholmarna lämnar till förbränning minska. Stockholmarna ska lättare få tillgång till återvinningscentraler där invånarna kan lämna sitt sorterade avfall, och vi vill att fler ska få nära tillgång till mobila insamlingssystem. Alla invånare ska lätt kunna nå återvinningscentralerna, även utan bil.

Ren luft

Smutsig luft i Stockholm påverkar människors hälsa på ett väldigt allvarligt sätt, inte minst barn. Stockholms luftkvalitet måste förbättras. För att minska mängden partiklar behöver användningen av dubbdäck minska.  Trängselskatten är en av Miljöpartiets största framgångar i Stockholm. Vi vill utveckla trängselskatten och vi vill införa miljözoner för att minska trafiken och luftföroreningarna.

Rent vatten

Vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag ska förbättras. För detta krävs en rad åtgärder varför insatser nu görs i Stockholms 23 sjöar och vattendrag . Stadens vatten lider av framförallt tre miljöproblem – övergödning, miljögifter och att fisk och annat marint liv har trängts undan på grund av mänsklig påverkan och miljögifter. Sedan valet har Stockholm avsatt 50 miljoner kronor per år för att arbetet med att göra vattnet renare ska inledas. Vi vill fortsätta denna satsning för att genomföra alla åtgärder i våra nya handlingsplaner och snabbt kunna förbättra kvalitén i våra vatten.

Natur och biologisk mångfald

Stockholms grönområden är viktiga för Stockholms invånare, för rekreation, utflykter och motion och utgör en viktig del av Stockholms unika värde. Den stadsnära naturen i Stockholm är även avgörande för att staden ska fungera. Stadsnära natur tar exempelvis upp vatten vid häftiga regn och förbättrar avrinningen så att vi slipper översvämningar och dyra dagvattenlösningar. Träd ger oss bullerdämpning, jämnare temperatur och bättre luftkvalitet.  

Vi har inrättat naturreservat i  Årstaskogen/Årsta Holmar, Älvsjöskogen, och Rågsveds friområde. Under kommande mandatperiod vill vi fortsätta att skydda Stockholms mest värdefulla natur genom reservatsbildning, där vi bland annat vill göra naturreservat i Kyrkhamn, Hagsätraskogen och Fagersjöskogen.

Den stadsnära naturen måste förstärkas och vi vill arbeta vidare med att göra Stockholm grönare genom nya riktlinjer för att förstärka grönska och biologisk mångfald i parker, på torg och längs vatten, både i innerstaden och i ytterstaden. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: