Bra luft åt alla stockholmare - inför miljözoner!

Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa påverkas negativt.

Miljöpartiet vill

  • Införa miljözoner 2020

Barnen är de stora förlorarna på dålig luftkvalitet. I den så kallade BAMSE-studien av 4000 barn i Stockholm visades en negativ påverkan på lungorna hos 8- och 16-åringar, som under sitt första levnadsår bodde i mer förorenade områden, det vill säga även vid de jämförelsevis låga föroreningshalter som finns i Stockholm. Vi vet också att omkring 1000 personer beräknas dö en för tidig död varje år i Stockholms län på grund av utsläpp av kvävedioxid. Den absolut dominerande källan till kvävedioxider i stadsmiljö är biltrafiken. Därför tycker vi att det är ett bra verktyg att införa lokala miljözoner för personbilar med höga kvävedioxidutsläpp. 

Miljözoner är områden där äldre bilar inte tillåts köra enligt lag (formellt en regeringsförordning), utifrån ett antal kriterier. Från 1 januari år 2020 kommer det finnas tre olika klasser av miljözoner. Kommunerna bestämmer det geografiska området för en miljözon och om de ska införas. Vi i Miljöpartiet vill använda möjligheten att införa miljözoner för att förbättra luften för stockholmarna och få bort de bilar som har de största utsläppen från de gator där luftkvaliteten är som sämst.

Hornsgatan är den gata som historiskt har haft störst överskridanden och hittills inte klarat miljökvalitetsnormerna. Därför har staden infört miljözon klass 2 på Hornsgatan, vilket innebär att äldre bensin- och dieselbilar inte tillåts inom miljözonen. Vi ska även pröva möjligheten att införa dynamiska miljözoner, samt utreda vad som krävs för att nå en utsläppsfri innerstad 2030.

Läs mer

Frågor och svar om miljözoner

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: