Bra luft åt alla stockholmare - inför miljözoner!

Lyssna

Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa påverkas negativt.

Miljöpartiet vill

  • Införa miljözoner 2020

Omkring 1000 personer beräknas dö en för tidig död varje år i Stockholms län på grund av dålig luft från vägtrafiken. Den absolut dominerande källan till kvävedioxider i stadsmiljö är biltrafiken. Därför vill vi att det ska bli möjligt att införa lokala miljözoner även för personbilar med höga kvävedioxidutsläpp. 

Miljözoner är områden där äldre bilar inte tillåts köra enligt lag (formellt en regeringsförordning), utifrån ett antal kriterier. Från 1 januari år 2020 kommer det finnas tre olika klasser av miljözoner. Kommunerna bestämmer det geografiska området för en miljözon och om de ska införas. Vi i Miljöpartiet vill använda möjligheten att införa miljözoner för att förbättra luften för stockholmarna och få bort de bilar som har de största utsläppen från de gator där luftkvaliteten är som sämst.

Miljözon införs 15 januari 2020 på Hornsgatan på Södermalm. Hornsgatan är den gata som historiskt har haft störst överskridanden och hittills inte klarat miljökvalitetsnormerna. Därför inför staden miljözon klass 2 på Hornsgatan, vilket innebär att äldre bensin- och dieselbilar inte tillåts inom miljözonen. Vi ska även pröva möjligheten att införa dynamiska miljözoner, samt utreda vad som krävs för att nå en utsläppsfri innerstad 2030.

Läs mer

Frågor och svar om miljözoner

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: