Ett grönt Stockholm

Stockholm har en fantastisk natur som vi måste vara rädda om. Det är en förmån att bo och leva i en stad med mycket grönska och vatten. Naturen ger livskvalitet och är bra för människors hälsa.

Miljöpartiet vill

  • att alla kommuninvånare ska ha nära till park, grönområde eller tätortsnära skog
  • inrätta nya naturreservat
  • att alla de tjänster som naturen ger beaktas och integreras när staden växer
  • skapa goda förutsättningar för stadsodling

Alla ska ha nära till det gröna

Stockholms unika naturvärden är mycket viktiga för livsmiljön i Stockholm. De bidrar till en attraktiv stad, rikt friluftsliv, god folkhälsa och barnens möjligheter till utvecklande lek. Stockholms skyddade grönområden är nödvändiga i staden där bostäder byggs i snabb takt.

Ekosystemen i stadens natur ger mervärden som ska värderas i stadsplaneringen. Stockholm ska vara ledande i arbetet med att uppmärksamma och förvalta stadsnära skogsområden. Naturvårdsplaner ska tas fram för att samordna och säkra skötseln av stadens grönområden. Stadens natur ska tas tillvara och utvecklas, för dagens och morgondagens invånare. Alla ska ha nära till park, grönområde eller tätortsnära skogar och god tillgång till stadens stränder.

Att vistas i naturen ger välbefinnande och god hälsa. Staden ska driva en aktiv friluftspolitik så att fler människor kommer ut i naturen. En rik biologisk mångfald i Stockholm är av central betydelse. Fågelsång i våra parker, surrande bin i koloniträdgårdarna och blåbärsplock i skogsgläntan är en ovärderlig tillgång.

Goda möjligheter till stadsodling

Det ska finnas goda möjligheter till stadsodling i Stockholm, i parker, på kvartersgårdar och kolonilotter. I takt med att Stockholm växer vill allt fler ha egna odlingar i den nya gröna vågen, ”rurbanisering”.  Urban odling skapar samhörighet i bostadsområden, ger fler mötesplatser och möjlighet för barn att odla. Spontana samtal om odling, maträtter och smaker för människor samman.

Ekosystemtjänster 

Människan är beroende av många tjänster som naturen tillhandahåller – ren luft och vatten, reglering av stora regnmängder för att undvika översvämningar, bin som pollinerar och ger förutsättningar för frukt, bär och andra livsmedel. Dessutom bidrar naturen med många hälsobringande och rekreativa tjänster. Vi blir till exempel mindre stressade när det finns grönska i vår närhet. Dessa tjänster kallas ibland för ekosystemtjänster och vi ser att dessa funktioner i allra högsta grad behövs när vi blir fler som ska leva tätare ihop. Planeringen av den växande staden behöver därför ge utrymme för öppna dagvattenlösningar, nya parker, gatuträd, gröna tak och väggar.

Gröna kilar

När staden växer så ska den bilogiska mångfalden utvecklas och stärkas. Viktiga spridningsvägar för växter och djur behöver koppla samman för att den stadsnära naturen ska fortsätta generera höga ekologiska värden. Tillsammans med närliggande kommuner ska staden säkerställa länets större sammanhängande naturområden, Stockholmsregionens så kallade gröna kilar.

Fler naturreservat

Vi vill skydda de mest värdefulla naturområdena för friluftsliv och naturvård i Stockholms stad. Stockholm kommer nu att få två nya naturreservat, Kyrkhamn och Hagsätraskogen, samtidigt som Årsta naturreservat utökas. Vi ska även utreda förutsättningarna att inrätta ytterligare två naturreservat, Fagersjöskogen i Farsta och Storskogen/Ålstensskogen i Bromma.

Fler träd och parker

Stadens parker ska skötas och utvecklas så att de är attraktiva för stadens invånare. Väl skötta parker och promenadstråk är viktiga delar i Stockholms stadsmiljö.

Väl skötta gatuträd och grön miljö i gaturummet är viktiga för både människors hälsa, dagvattenhantering samt luft- och bullerdämpning. Många träd i innerstaden har tuffa livsvillkor. Vi vill genomföra en stor trädsatsning. De träd som är dåliga ska bytas ut och många nya ska planteras, såväl i ytterstaden som i innerstaden.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: