Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan. Vi människor är beroende av den biologiska mångfalden för att få ren luft, vatten, energi och mat. Att skydda artrikedomen och återskapa natur är viktiga delar av lösningarna för klimatkrisen. För Miljöpartiet är frågan högt prioriterad.

Miljöpartiet vill:

  • Bilda fyra nya naturreservat i Kyrkhamn, Fagersjöskogen, Ålstensskogen/Storskogen och Majroskogen samt skapa fler ”mini-naturreservat”, så kallade biotopskyddsområden
  • Inrätta en stadsekolog, skapa fler parker på mark och på tak, anlägga gröna väggar och bryta upp asfalterad mark för att tillföra mer grönska.
  • Kräva att natur som tas i anspråk alltid ersätts av gröna värden i närheten, genom ekologisk kompensation som överstiger 100 procent.
  • Öka antalet träd. Om ett träd måste fällas ska det ersättas med minst två nya.
  • Låta betande får och kor ta hand om fler gröna ytor.
  • Placera ut fågelholkar, insektshotell och övervintringsplatser för groddjur.
  • Plantera blommande växter för fjärilar, bin och andra pollinerande insekter.
  • Göra Hästa gård på Järvafältet till en levande stadsbondgård med djur och café.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter