Demokrati

Demokrati

Stockholm blir starkare när engagemanget från medborgare, föreningar, näringsliv och lokala politiker tillvaratas. När människor får känna sig delaktiga och har möjlighet att påverka sitt närområde och sin stad stärks demokratin. Genom lättillgänglig information, goda möjligheter till dialog och insyn i stadens arbete kan vi lägga grunden för en väl fungerande deltagande-demokrati. Barn och unga har oftare svårare att komma till tals i samhället och därför är det särskilt viktigt att deras perspektiv tas till vara när staden ska fatta viktiga beslut. Det ideella föreningslivet är en viktig del av vår stads levande demokrati. Vi vill därför stärka deras förutsättningar i Stockholm.

Miljöpartiet vill:

  • Involvera lokalbefolkningen i fler beslut, genom att använda så kallade medborgarbudgetar, där invånarna får bestämma hur pengar ska fördelas.
  • Möjliggöra medborgarförslag på fler områden och garantera att medborgarna får återkoppling på sina förslag.
  • Inrätta en stadsbyggnadsombudsman och ge stadsdelsnämnderna mer att säga till om i stadsbyggnadsprocesser.
  • Öka barn och ungas delaktighet och möjlighet att påverka beslut.
  • Erbjuda medborgarkontor med god service till stadens medborgare runt om i hela Stockholm. Medborgarkontoren ska kunna ge stöd till nyanlända stockholmare, bland annat genom en utökad samhällsvägledning som erbjuds på flera olika språk.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Västerbotten, 5 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter