Jämställdhet

Jämställdhet

Alla människors lika värde och lika rättigheter är en förutsättning för demokrati och mänskliga rättigheter. Snäva traditionella könsnormer begränsar människors fria livsval. Föreställningar om kvinnor och män ska inte begränsa stockholmarna i deras yrkes- och vardagsliv.

Miljöpartiet vill

Motverka begränsande könsstereotyper

Att motverka begränsande könsnormer, fördomar och rasism är något av det viktigaste vi kan göra för kommande generationer. Förskolan och skolan har en unik möjlighet att påverka detta arbete i rätt riktning. Ett normkritiskt förhållningssätt ska prägla skolan och arbetet med att öka medvetande kring hbtq frågor ska därför fortsätta så att alla skolor har god kompetens i dessa frågor. Viktigast är att alla barn tillåts vara de personer de vill vara utan tryck från tvingande föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara.

Lika lön

Staden ska aktivt arbeta för att bryta upp den könssegregerade arbetsmarknaden och verka för att strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män försvinner. Miljöpartiet vill att lönekartläggningar genomförs kontinuerlig och se riktade lönesatsningar gentemot de, ofta kvinnodominerade, yrkesgrupper inom stadens verksamhet som har lägst löner.

En jämställd idrottsstad

Villkoren för idrottande ser fortfarande mycket olika ut för kvinnor och män. Stockholms stad ska tillämpa lika villkor oavsett kön när det gäller investeringar, sponsring och träningstider. Vi vill också aktivt arbeta för att kvinnor och tjejer ska kunna känna att de har makt och rätt att vistas i offentliga miljöer för idrottande. Satsningar på simhallar är särskilt viktigt för ett jämställt och jämlikt idrottande eftersom dessa är populära oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Stärk arbetet mot våld i nära relationer

Arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, är viktigt i arbetet för att öka jämställdheten. Arbetet ska fokusera på att förebygga, men också att försäkra att de som utsätts för våldet får den hjälp de behöver. Här är stadens fyra relationsvåldscentra en viktig resurs, både i att ge stöd till utsatta och i att arbeta med de som utövar våld för att de ska upphöra med våldet. Det ska finnas snabba och tydliga åtgärder mot sexuella trakasserier. För att skapa ett effektivt våldsförebyggande arbete ska destruktiva maskulinitetsnormer och hedersnormer ifrågasättas och motverkas.

Trygg barnomsorg även på kvällar och helger

Stockholm ska underlätta för föräldrar, både ensamstående och sammanboende, att leva jämställt och känna livskvalitet tillsammans med barnen. Staden ska erbjuda trygg barnomsorg även till föräldrar som arbetar på kvällar, helger och nätter.

Nyheter på Jämställdhet

Stockholm, 7 november 2019

Vi hoppas också att fler kommuner och företag tar efter Stockholm och börjar sponsra jämställt

Stockholm, 25 september 2015

Lönesatsning för ökad jämställdhet: Idag får 7099 medarbetare i staden högre lön

Stockholm, 21 augusti 2015

Bara jämställda föreningar får pengar i Spånga-Tensta

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter