Luft

Luftkvaliteten påverkar människors hälsa, inte minst barn. Stockholm klarar nu lagstiftade gränsvärden för partiklar från däck och vägbana, men ännu inte från bilarnas utsläpp. Stockholms luftkvalitet behöver ytterligare förbättras och Miljöpartiet arbetar för att även klara riksdagens strängare nationella miljömål för ren luft.

Miljöpartiet vill

Miljözoner 

För att förbättra luftkvaliteten behövs flera åtgärder i trafiken. Andelen dieselbilar behöver minska för att få ner utsläppen av kvävedioxid. Därför vill vi införa lokala miljözoner även för personbilar med höga kvävedioxidutsläpp. Miljözoner är områden där äldre bilar inte tillåts köra utifrån ett antal kriterier. Från 1 januari år 2020 kommer det finnas tre olika klasser av miljözoner. Kommunerna bestämmer det geografiska området för en miljözon och om de ska införas. Vi i Miljöpartiet vill använda möjligheten att införa miljözoner för att förbättra luften för stockholmarna och få bort de bilar som har de största utsläppen från de gator där luftkvaliteten är som sämst.

Läs mer om miljözoner: 

Frågor och svar om miljözoner

Dubbdäck 

Dubbdäcksanvändningen leder till höga halter av partiklar i luften. För att minska mängden partiklar behöver användningen av dubbdäck minska. Vi vill att Stockholm ska få tillåtelse att införa en dubbdäcksavgift för att färre ska använda dubbdäck. I väntan på en lagändring har Miljöpartiet utökat dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholms stad till ytterligare två gator, Fleminggatan och Kungsgatan. Detta har sänkt andelen som använder dubbdäck på dessa gator, men även för innerstadsgator i stort. Det är även viktigt med städning för att ytterligare bidra till bättre luftkvalitet. Detta pågår på ett flertal huvudgator inom staden sedan ett antal år tillbaka.

Trängselskatt 

Trängselskatten är en av Miljöpartiets stora framgångar i Stockholm. Trängselskatten förbättrar framkomligheten och minskar köerna samt ger bättre luft. Vi vill att denna skatt ska blir regional istället för statlig, som den är idag. På så sätt flyttar vi beslutsmakten från riksdagen till stockholmarna. Avgifterna ska ligga på en nivå som säkrar framkomligheten och avgifter ska kunna tas ut på fler platser.

Sänkta hastigheter 

Vi inför nya hastighetsgränser för Stockholm. På alla gator där motorfordon, cyklister och gående blandas ska hastighetsgränsen vara 30 km/h på lokalgator eller max 40 km/h på huvudgator. Det gör att staden blir säkrare, trivsammare och hälsosammare. 

 

 

 

 

Nyheter på Luft

Stockholm, 2 september 2019

MP svarar på kritiken från S om miljözoner: Världen snurrar inte runt Stockholm

Stockholm, 22 maj 2018

Seminarium om miljözoner för att uppmärksamma hälsorisker med dålig luft

Stockholm, 31 mars 2015

Stockholm måste minska trafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter