Ett socialt skyddsnät som omfattar alla

I Stockholm ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av. Oavsett papper eller inte har varje person som vistas i Stockholm rätt till stöd och hjälp utifrån sina mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet vill

  • lyfta barnperspektivet
  • att SL-kort ska ingå i normen för försörjningsstöd

Alla generationer ska garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet.

Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver och nollvisionen för hemlöshet måste ge resultat. Stockholm ska vara en stad där nyanlända får bästa möjliga start.

Stadens arbete med ekonomiskt bistånd ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barnkonventionens ställning ska stärkas i stadens arbete och barns behov ska särskilt beaktas när föräldrar söker bistånd.

I Stockholm ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Alla vuxna människor vill och ska ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Under perioder då människor inte klarar detta ska villkoren för ekonomiskt bistånd vara goda och underlätta vägen tillbaka till egenförsörjning.

Oavsett papper eller inte har varje person som vistas i Stockholm rätt till stöd och hjälp utifrån sina mänskliga rättigheter. Barn till papperslösa har rätt till en skälig levnadsnivå. Utifrån socialnämndens översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska staden införa arbetssätt där de grundläggande behoven hos dessa barn kan mötas.

Ingen ska falla igenom

Det ekonomiska biståndet till de stockholmare som behöver det ska utformas så att ingen riskerar att falla igenom. Det är vuxna som söker ekonomiskt bistånd men ett barnperspektiv ska alltid finnas med. Barns bästa ska beaktas i alla biståndsbeslut. Barns rätt till delaktighet och inflytande utifrån ålder och mognad ska tillgodoses, och socialtjänsten behöver bli bättre på att bemöta barn och unga utifrån deras villkor. Människor ska inte isoleras i sin stadsdel, därför ska SL-kort ingå i normen för försörjningsstöd. Staden ska aktivt stötta frivilligorganisationer, exempelvis de som verkar för en mänskligare stad.

Det ska aldrig vara för sent att vidareutbilda sig

Vuxenutbildning är en möjlighet till nya livschanser. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig. Vuxenutbildningen ska vara öppen för alla och hålla hög kvalitet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: