Ett tillgängligt Stockholm

Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter. Alla stockholmare, oavsett funktionalitet, ska ha lika möjlighet till full delaktighet. Miljöpartiet vill att fler personer med funktionsnedsättning ska erbjudas arbete och arbetsförhållandena ska anpassas efter behov och förutsättningar.

Miljöpartiet vill

  • att fler personer med olika funktionsnedsättningar ska få jobb
  • att stödinsatser för personer med funktionsnedsättning ska utformas individuellt
  • att ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser så att alla kan delta i samhällslivet på lika villkor

”Alla oavsett funktionsförmåga ska tillförsäkras full tillgänglighet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i stadens gemenskap.”

En tillgänglig stad för alla

Det händer att Stockholm brister i tillgänglighet för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, bland annat i kollektivtrafiken, vid övergångsställen, i affärer och i stadens verksamheter. Informationen på stadens hemsida och alla stadens verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Detta innebär att dyslektiker, synskadade och människor med ett intellektuellt funktionshinder ska kunna ta del av offentlig information.

Arbetet med att utforma ett tillgängligt Stockholm för alla måste prioriteras. Staden måste möjliggöra för alla oavsett funktionsförmåga att vara fullt delaktiga i samhällslivet och leva det liv de önskar.

Det är en demokratisk rättighet att kunna röra sig fritt i samhället. Vi vill riva ner de murar som finns mellan människor. Vi vill undvika omotiverade särlösningar där personer med och utan funktionsnedsättning särskiljs, för att istället prioritera att staden och dess verksamheter alltid är tillgängliga för alla människor.

Ledsagning och personlig assistans

Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser så att alla kan delta i samhällslivet på lika villkor. Alla som inte själva kan tillgodose sina behov i det dagliga livet har rätt till stöd. Staden ska garantera att alla personer får en bra omsorg och service oavsett var i staden personen bor. Insatserna ska utformas med stor respekt för den enskildes önskemål och förutsättningar.

Vi har i Stockholm infört nya riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice som stärkt brukarperspektivet, rättssäkerheten och ökar friheten för individen. Detta innebär att varje brukare nu kan använda sig av sina timmar under en tremånadersperiod, istället för att timmarna fryser inne om man inte använt dem under innevarande månad. Det är ett mycket viktigt första steg framåt. Framöver vill vi öka flexibiliteten ytterligare för en ledsagning som verkligen ger förutsättningar för full delaktighet i samhällslivet.

Främja möjligheter till anställning

Personer med funktionsnedsättningar utsätts ofta för diskriminering på arbetsmarknaden. Vi vill förbättra stadens arbete för att personer med funktionsnedsättning ska ha lättare att komma in på arbetsmarknaden, bland annat genom att fler personer med funktionsnedsättning ska erbjudas anställning i staden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Tillgänglighet