Prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik framför bilar

Vi vill bygga ett mänskligare och mer levande Stockholm. Det ska vara attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Vi vill skapa en trygg och trafiksäker stad. Biltrafiken måste minska för att nå klimatmålen och få ren luft. Miljöpartiet vill införa miljözoner för de smutsigaste bilarna och ha en utsläppsfri innerstad till 2030. Det ska vara enkelt att dela bil och att köra miljövänligt. Parker, kollektivtrafik och cykel- och gångbanor ska vara tillgängliga och trygga för alla.

Miljöpartiet vill

  • Ha en levande stad med mer utrymme för människor och med färre bilar – ännu fler sommargågator.
  • Ha en klimatsmart och miljövänlig stad – satsa 1,5 miljarder på ökad framkomlighet.
  • Ha ren luft och en trygg trafikmiljö – utsläppsfri innerstad till 2030.
  • Bygga en grön och blandad stad – omvandla trafikleder till stadsgator.

”När staden växer måste allt ökat resande vara kollektivt och med cykel.”

Ett levande Stockholm

Vi vill skapa fler bilfria gator i Stockholm. Vi vill också skapa fler gågator, fler sommargågator och sommartorg i både ytterstad och innerstad samt levandegöra stadens kajer och vattennära lägen. Stockholmarna ska kunna njuta av staden. Vi skapar mer utrymme för människor, genom fler parker, sittplatser i gatumiljön, fik och restauranger. Det som tidigare varit plats för bil ska bli plats för vimmel. Så bygger vi en mänskligare och mer levande stad!

En stad för gående, cyklister och kollektivtrafikanter

Arbetet med ökad framkomlighet för gång, cykel och busstrafiken ska fortsätta under nästa mandatperiod. Under mandatperioden 2019-2022 avsätter vi en och en halv miljard för ökad framkomlighet, där en miljard öronmärks för cykelåtgärder. Det ska vara attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Vi vill flytta fokus från ägande av bil till tillgång till bil. Biltrafiken måste minska för att Stockholm ska nå klimatmålen men också för att minska trängseln på våra gator. Med minskad trängsel kommer transporter, utryckningsfordon och de som behöver bilen fram. 

Ren luft och en utsläppsfri innerstad

Barn drabbas allra hårdast av dålig luft. I dag släpper framför allt dieselbilarna ut stora mängder hälsofarliga partiklar och kväveoxider.  Vi vill utöka miljözonerna så att de smutsigaste bilarna inte tillåts köra på vissa gator och områden. Vi vill ha en utsläppsfri innerstad 2030.

Trygg trafikmiljö med fokus på barns villkor

Vi vill fortsätta arbetet med att skapa en trygg och trafiksäker stad. Därför vill vi fortsätta sänka hastigheterna på våra gator och satsa på trafiksäkerhetsåtgärder i hela staden. Genom dessa satsningar minskar antalet olyckor och även vägbuller. Vi vill ha kommunal trafikövervakning och kunna sätta upp egna hastighetskameror. Trafikmiljön vid skolor ska prioriteras med lägre hastigheter och högre trafiksäkerhet. När staden planeras ska stor hänsyn tas till barns villkor.

En stad där vi kraftigt minskar våra klimatutsläpp

Stockholm ska gå före i klimatarbetet. Därför ska våra klimatmål vara föredömen för andra städer. Stockholm behöver ta fram en lokal koldioxidbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vår planet tål. Stockholms stad ska även motverka klimatförändringarna genom att binda koldioxid i mark och i grönska. Så blir vi en klimatpositiv stad senast 2040.

En stad som minskar flygets klimatpåverkan

Flyget står för en stor del av stockholmarnas klimatutsläpp. Vi vill minska flygets klimatpåverkan genom att begränsa tjänsteresorna med flyg bland stadens egna anställda. För att göra plats för bostäder, service och arbetsplatser ska Bromma Flygplats stängas så fort det går, men absolut senast 2038. Under mandatperioden 2019-2022 är den grönblåa majoriteten överens om att inte förlänga avtalet för Bromma.

En stad som satsar på elbilar och förnybart

Det ska vara enkelt att dela bil och att köra miljövänligt. Vi kommer att skapa minst 4 000 publika laddplatser till 2022 i samarbete med näringslivet.  Stockholm stad ska gå före och se till att alla tjänstefordon är el- eller gasbilar.  

Dela i stället för att äga

Genom cykel- och bilpooler går det att bidra till ett bättre resursutnyttjande. Vi vill att det i nybyggnation ska kunna erbjudas både bilpool och lådcykelpool till hyresgästerna.

Hållbar stadsutveckling med kollektivtrafiknära bebyggelse

Vi vill att alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, skolor och förskolor. Arbetet med att bygga 140 000 klimatsmarta bostäder till 2030 ska fortsätta. Bland annat genom att trafikleder omvandlas till stadsgator och genom att vi bygger tätare i kollektivtrafiknära lägen.

En demokratisk och feministisk stadsplanering

En demokratisk stadsplanering kräver att en bred och representativ del av medborgarna får inflytande över processerna. Att många kvinnor upplever otrygghet i det offentliga rummet gör att friheten begränsas för en stor del av stadens befolkning. Medan män i större utsträckning kör bil är det fler kvinnor som åker kollektivt, cyklar eller går. Därför behövs en feministisk stadsplanering där parker, kollektivtrafik och cykel- och gångbanor planeras med utgångspunkt i att de ska vara tillgängliga och trygga för alla. Detta sker bland annat genom att gående inte hänvisas till mörka tunnlar med dålig sikt, att det finns en god belysning överallt och att parker är trygga. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: