Vatten

Stockholm beräknas växa med mellan 200 000 och 300 000 personer till år 2030. När den nya staden byggs och befintliga miljöer utvecklas behövs insiktsfull planering och avvägningar mellan olika intressen där hänsyn också tas till vatten- och klimatfrågorna. Vatten är även vårt viktigaste livsmedel. Alla ska garanteras säkert, rent och friskt dricksvatten nu och i framtiden.

Miljöpartiet vill

  • minska utsläppen av miljöskadliga ämnen till vatten
  • höja beredskapen för förändrat klimat med extremt väder, mycket nederbörd och översvämningar
  • strandbaden i Stockholm ska utvecklas och bli renare
  • satsa på vattenvård i förorenade sjöar

Rent vatten i Stockholm

Stockholms vatten måste utvecklas. Den ekologiska och kemiska statusen i sjöar och vattendrag ska förbättras. För detta krävs en rad åtgärder. Speciellt viktigt är det att utsläppen av miljöskadliga ämnen till sjöar och vattendrag hindras och därför måste alla utsläppskällor kartläggas. Stadsplaneringen påverkar vattenkvaliteten i Mälaren, det vill säga vårt dricksvatten. Det vatten som hamnar på gator och torg måste renas innan det når Saltsjön och Mälaren. Detta bör i större utsträckning ske i anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten såsom anlagda våtmarker och synliggjorda vattendrag.

Beredskap för klimatförändringar

Klimatförändringarna innebär nya risker för Stockholm, särskilt utifrån stadens vattennära läge. Häftiga regn och högt stående vatten leder till lokala översvämningar och till att avloppsvatten, bakterier och miljögifter rinner ut i Mälaren. Staden ska ha beredskap för klimatförändringar. Det handlar exempelvis om att bygga i områden utan risk för framtida översvämning samt att behålla strandnära grönområden så att de kan vara buffert för höga vattenflöden.

Stockholm Vatten ska leverera rent hälsosamt dricksvatten till Stockholms invånare. Avloppsvattnet ska renas med bästa teknik för att minska utsläpp av skadliga ämnen. Staden ska ha kvar kontrollen över dricksvattenförsörjning, ledningsnät och avloppsreningsverk.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Stockholm.

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Vatten