Fördjupad översiktsplan östra Höllviken

 

Yttrande  avseende Fördjupad översiktsplan för östra Höllviken

 

Miljöpartiet de gröna lämnar följande yttrande beträffande Fördjupad översiktsplan för östra Höllviken.

 

Generell sammanfattning

Planerna på en ny omfattande stadsdel i östra Höllviken innebär att Höllviken blir glesare och den småstadskaraktär som eftersträvas för Höllviken kan tyna bort.

Det är en alltmer otydlig ”småstadgräns”, dessutom offras produktiv jordbruksmark och rekreationsvärde såsom öppen vy mot vatten och landskapet. Stigande havsnivåer påverkar området. Den nya stadsdelen skapar dessutom flöden av trafik in mot kärnan i Höllviken, på vägar som redan idag är tungt belastade. Det finns risk att småstadskaraktären tynar bort.

Enligt Översiktplanen  ”Översiktsplan Vellinge – med utblick till 2050”   så skall ”Befintliga miljövärden tillvaratas” och inte byggas bort, samt att nya skall tillföras.

Vi vill dessutom hänvisa till de lokala miljömålen och specifikt det lokala kulturmiljöprogrammet som omnämns:

Miljömål 13:3 Ett lokalt kulturmiljöprogram tas fram, som särskilt redovisar jordbrukets byggda, anlagda och odlade kulturarv samt hur dessa värden ska bevaras och brukas.

 

Nedan följer fördjupade kommentarer kring de områden vi speciellt vill föra fram:

  • Småstadskaraktären
  • Befolkningsutvecklingen
  • Miljö och klimataspekter samt stigande havsnivåer
  • Trafiksituationen
  • Jordbruksmark
  • Kulturarvet

 

Småstadskaraktären

 

”Den nya staden i skogen vid stranden” är den visionära benämningen på Höllviken, Ljunghusen och Räng sands området i Översiktsplanen. Den visionen åsidosätts i och med planen för östra Höllviken. Istället blir det ett område som blir alltmer utglesat. Utglesning ökar restider och trafikmängd och avstånden blir längre mellan de olika funktionerna som boende, arbete, kultur och handel. Stadsutglesning anses av många debattörer och forskare ha stora effekter på människan och miljön genom att utglesningen leder till exploatering av stora markområden som annars kan användas för jordbruk, grönområden etc. Stadsutglesning genererar ett bilberoende som leder till ökade utsläpp, ökat buller och ytterligare markexploatering.[1]

 

Befolkningsutvecklingen

 

Befolkningstillväxtens målsättning inom planeringsperioden som Översiktsplanen avser innebär att det är främst i Höllviken som befolkningen planeras öka kraftigt. Höllviken som idag har ca 10 400 invånare får enligt den planerade ökningen ytterligare ca 6 300 invånare, dvs en ökning om 60%. Miljöpartiet hade hellre sett en målsättning för specifikt Höllviken området som ligger närmare 0,5%/år, än 1%/år som översiktsplanen anger för  planeringsperioden.

 

Miljö och klimataspekter samt stigande havsnivåer

 

Miljö- och klimataspekterna bör redovisas mer tydligt. Speciellt bör planen visa hur minskad påverkan av och anpassning till klimatförändringar görs. Enligt den Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer som är framtagen, visas tydligt att delar av östra Höllviken istället bör tillvaratas och utvecklas till rekreationsområde i större utsträckning än planen visar. Vi förordar att området från Rabyvägen till Kungstorpsvägen anpassas och nyttjas till bevarande av åkermark och öppna vyer, till större del än planen visar. Ett ev rekreationsområde i anslutning bör utformas så det fortsatt är en lantbruksmiljö med öppna vidder man vistas i.

Området i direkt anslutning, söder och norr om skolan menar vi kan bebyggas.

Vi saknar en beskrivning av hur minskade koldioxidutsläpp kan uppnås trots utbyggnad.

 

Trafiksituationen

 

Trafikproblematiken, miljön och säkerheten behöver belysas mer i planen.

Kungstorpsvägen är redan idag hårt belastad, området kring det befintliga köpcentret är en mycket trång sektor; Tung trafik till köpcentret, personbilar, bussar, cyklister och gående på väg till-från köpcenter området, skola och för vidare färd in mot Höllviken centrum . Även Falsterbovägen genom Höllvikens kommersiella områden är hårt trafikerat redan idag, samt de två rondeller som bildar infarten från väg 100 mot Falsterbovägen och Kungstorpsvägen.

Planerna att anlägga en väg från Kämpingevägen, förbi skolan och in på Kungstorpsvägen kommer ytterligare att belasta aktuellt område.

Kämpingevägen är också redan idag hårt trafikerad och den redan antagna planen om att anlägga en ny väg från Kämpingevägen mot Skegrievägen, kommer påverka situationen ytterligare.

Vi menar att den ”silande” trafiken som omnämns i planen torde bli mer omfattande, både i aktuellt område och genom Höllviken generellt.

Planering för kollektiv trafik måste innebära en satsning på bättre matartrafik. I rusningstid förordar vi en utökad minibusstrafik, som går genom villaområdena generellt i Höllvikenområden, erbjuda snabb transport till den ”normala” kollektivtrafiken. Den planerade spårtrafiken ligger tyvärr långt fram i tiden. Att anlägga fler pendlarparkeringar vid infarten till Höllviken i kombination med befintligt köpcentrum ger inte den karaktär av ”Nya staden i skogen vid stranden” som Översiktsplanen anger.

Vi saknar en beskrivning av hur minskade koldioxidutsläpp kan uppnås trots utbyggnad.

Jordbruksmark

Miljöpartiet menar att Jordbruksmark skall så långt möjligt bibehållas som odlingsbar mark. Det är oerhört viktigt att den högst klassade jordbruksmarken bevaras som odlingsbar.  I Sydvästra Skåne finns den absolut bästa åkermarken, världens rikaste jordar med högsta bördighetsklass, som ofta brukats i mer än 6 000 år. Däribland många inom Vellinge kommun. Det är viktigt att denna värdefulla matjord inte hårdgörs, dvs att man anlägger byggnader, vägar eller asfalterade ytor på dessa områden. Detta även mot bakgrund av förhöjda vattennivåer och försämrade möjligheter för nederbörd att upptas. Parker, gräs och liknande kan anläggas så länge marken tämligen enkelt är möjlig att åter ta i bruk.

Miljöpartiet de Gröna menar att det av största vikt att den goda åkerjorden generellt skyddas och fortsatt kan brukas. Vi ser helst att det inte är produktiv jordbruksmark som tas i anspråk för bebyggelse och därmed blir fördärvad. Den goda åkerjorden är en unik resurs och är oerhört viktig inför framtiden.

I översiktsplanen bör områden bevaras och brukas till större del än vad som anges, dels för det generellt bevarande värdet och dels för de öppna vidderna.

Kulturarvet

 

Karaktärsområdet och kulturvärdet kring Rabyvägen förringas. Att anlägga vägar via Rabyvägen och att låta Rabyvägen bli en mer belastad väg menar vi inte är förenligt med intentionerna om bevarande av kulturarvMiljöpartiet förordar att för området från Rabyvägen mot Kungstorpsvägen och Kämpingevägen avslutas byggnation efter skolan. Detta bevarar den öppna karaktären och de viktiga siktlinjerna som idag är en del av Höllvikens positiva särprägel.

Ett strövområde från Stora Hammars kyrkby längs Foteviken ut mot havet i norr, är positivt och ger möjlighet till rekreation och upplevelser som stärker områdets karaktär. Det bör utformas så det fortsatt är en lantbruksmiljö med öppna vidder man vistas i.

Vi önskar att det tas mer hänsyn till att tillvarata naturens resurser och kultur inför framtiden.

 

9        november 2011

 

Miljöpartiet De Gröna i Vellinge

genom

Angela Everbäck

Höllviksstrandsvägen 57

236 38 Höllviken

Tele: 0709-537069

 

 


[1] Källa: Naturskyddsföreningen.

;msAs-� @D�SV'>De flesta av dessa passerar Vellinge, via E6:an, i princip alla på genomresa för vidare transport i Sverige. Till detta skall läggas alla lastbilarna som kör inom kommunen, samt en personbilstrafik som beräknas öka med 10 – 50 %, jämfört med år 2006. Buller- och avgasbegränsning och planer för åtgärder för att minska sådan belastning på boendemiljön måste finnas beskrivet mer i detalj i översiktsplanens konsekvensbeskrivning. Bra med not om stöd till tung trafik via järnväg istället för väg.

 

 

Utveckla Vellinge mot visionen”odlande matstad”.

 

Ekobyn behöver beskrivas ytterligare och förtydligas vad som avses och konsekvenserna. Placeringen av byn tveksam.

 

Karaktärsområde V:  ”Den tilldragande nya staden i skogen vid stranden” -Höllviken, Ljunghusen samt Rängs sand:

 

Vi menar att ordet ”stad” inte passar för karaktärsområdet. Vi ser hellre satsning på mer närhet och känsla av hav, strand och skog och däribland finns en bebyggelse. 

 

Vi är fortsatt generellt tveksamma till de omfattande planerna på utbyggnad i Höllviken och Rängs sand. Dels blir det en alltmer otydlig ”ortsgräns”, dels offras produktiv åkerjord. Nya ”stads”delar skapar dessutom flöden av biltrafik in mot kärnan. Det blir därför mycket viktigt att organisera en fungerande kollektivtrafik. Det finns risk att ortskaraktären tynar bort. .  

 

Befolkningstillväxtens målsättning inom planeringsperioden som Översiktsplanen  innebär att det är främst i Höllviken som befolkningen planeras öka kraftigt. Miljöpartiet hade hellre sett en målsättning för det specifikt området som ligger på maximalt  0,5%/år, än 1%/år som översiktsplanen anger för  planeringsperioden.

Rängs sand ser vi helst att utbyggnad inte sker från Kämpinge och mot kusten. Trafik/kollektivtrafik situationens påverkan inom området måste bli klarlagt innan fortsatt utbyggnad.

Vi ifrågasätter planerna för utbyggnad av Höllvikens hamn, enligt förelagt förslag. Det marina skyddet för Höllviken gör det troligen olämpligt att planera för bostäder som föreslås i planen. Eftersom planen visar att det är i kanal områdets inlopp det planeras att fyllas ut, så är osäkerheten avseende konsekvenserna inte klarlagt.

Det är positivt att själva hamnområdet restaureras och görs till ett område attraktivt för många. Därutöver så kommer den fria sikten och möjlighet till att vistas inom området begränsas.

Trafikproblematiken, miljön och säkerheten behöver belysas mer i planerna. Visionen om Höllvikens hamn och planerna för bebyggelse på nuvarande scoutgården innebär bl. a att det blir en omfattande ökning av trafik i området. Speciellt trafik som skall ut och av väg 100, inte minst cyklister och gående, som ofta är barn och unga.  Korsningen väg 100 och Östra Kanalvägen är redan idag olycksdrabbad! Vägverkets mätpunkt strax före kanalen passeras av ca 14 300 fordon per dygn

 

Området kring strandpromenaden och ut i Öresund önskar vi blir alltmer ett grönt naturstråk framför ett kulturstråk.

 

Kanalområdet utmed naturskyddsområdet. Bra att det inte planeras för byggnation utmed kanalen. Det område som idag omfattas av Sjöscoutkårens verksamhet, som i planen planeras för bostäder, utgår vi från att det är den idag befintliga ytan som omfattas. 

 

Östra Höllviken: Planerna på en ny omfattande ”stadsdel” i östra Höllviken innebär att Höllviken blir glesare och den ortskaraktär som eftersträvas för Höllviken kan tyna bort. 

Det blir en alltmer otydlig ”ortsgräns”, dessutom offras produktiv jordbruksmark och rekreationsvärde såsom öppen vy mot vatten och landskapet. Stigande havsnivåer påverkar området. Den nya ”stadsdelen” skapar dessutom flöden av trafik in mot kärnan i Höllviken, på vägar som redan idag är tungt belastade. Det finns risk att ortskaraktären tynar bort. 

Istället blir det ett område som blir alltmer utglesat. Utglesning ökar restider och trafikmängd och avstånden blir längre mellan de olika funktionerna som boende, arbete, kultur och handel. Stadsutglesning anses av många debattörer och forskare ha stora effekter på människan och miljön genom att utglesningen leder till exploatering av stora markområden som annars kan användas för jordbruk, grönområden etc. Stadsutglesning genererar ett bilberoende som leder till ökade utsläpp, ökat buller och ytterligare markexploatering. 

 

Miljö- och klimataspekterna bör redovisas mer tydligt. Speciellt bör planen för östra Höllviken visa hur minskad påverkan av och anpassning till klimatförändringar görs.

 

Enligt den Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer som är framtagen, visas tydligt att delar av östra Höllviken istället bör tillvaratas och utvecklas till rekreationsområde i större utsträckning än planen visar. Vi förordar att området från Rabyvägen till Kungstorpsvägen anpassas och nyttjas till bevarande av åkermark och öppna vyer, till större del än planen visar. Ett ev rekreationsområde i anslutning bör utformas så det fortsatt är en lantbruksmiljö med öppna vidder man vistas i. 

Området i direkt anslutning, söder och norr om skolan menar vi kan bebyggas.

 

Vi saknar en beskrivning av hur minskade koldioxidutsläpp kan uppnås trots utbyggnad.

Trafikproblematiken, miljön och säkerheten behöver belysas mer i planen. 

Kungstorpsvägen är redan idag hårt belastad, området kring det befintliga köpcentret är en mycket trång sektor; Tung trafik till köpcentret, personbilar, bussar, cyklister och gående på väg till-från köpcenter området, skola och för vidare färd in mot Höllviken centrum . Även Falsterbovägen genom Höllvikens kommersiella områden är hårt trafikerat redan idag, samt de två rondeller som bildar infarten från väg 100 mot Falsterbovägen och Kungstorpsvägen. 

Planerna att anlägga en väg från Kämpingevägen, förbi skolan och in på Kungstorpsvägen kommer ytterligare att belasta aktuellt område. 

Kämpingevägen är också redan idag hårt trafikerad och den redan antagna planen om att anlägga en ny väg från Kämpingevägen mot Skegrievägen, kommer påverka situationen ytterligare. 

Vi menar att den ”silande” trafiken som omnämns i planen torde bli mer omfattande, både i aktuellt område och genom Höllviken generellt.

 

Planering för kollektiv trafik måste innebära en satsning på bättre matartrafik. I rusningstid förordar vi en utökad minibusstrafik, som går genom villaområdena generellt i Höllvikenområden, erbjuda snabb transport till den ”normala” kollektivtrafiken.

 

Den planerade spårtrafiken ligger tyvärr långt fram i tiden. Att anlägga fler pendlarparkeringar vid infarten till Höllviken i kombination med befintligt köpcentrum ger inte den karaktär av ”Nya staden i skogen vid stranden” som Översiktsplanen anger.

Vi saknar en beskrivning av hur minskade koldioxidutsläpp kan uppnås trots utbyggnad.

Karaktärsområdet och kulturvärdet kring Rabyvägen förringas. Att anlägga vägar via Rabyvägen och att låta Rabyvägen bli en mer belastad väg menar vi inte är förenligt med intentionerna om bevarande av kulturarv.  Miljöpartiet förordar att för området från Rabyvägen mot Kungstorpsvägen och Kämpingevägen avslutas byggnation efter skolan. Detta bevarar den öppna karaktären och de viktiga siktlinjerna som idag är en del av Höllvikens positiva särprägel.

 

Ett strövområde från Stora Hammars kyrkby längs Foteviken ut mot havet i norr, är positivt och ger möjlighet till rekreation och upplevelser som stärker områdets karaktär. Det bör utformas så det fortsatt är en lantbruksmiljö med öppna vidder man vistas i. 

 

Karaktärsområde VI: Skanör och Falsterbo:

 

Falsterbohalvön som nationalstadspark önskar vi beaktas i planen.

 

Falsterbo skjutfält som rekreationsområde och ekologiskt centrum är bra. Behöver konkretiseras och skyndsamt tas fram Skötsel och bevarandeplaner.

 

Infarten mot S&F, bör vara av naturkaraktär och synliga p-platser och verksamheter undvikas.

 

2012-06-11, Miljöpartiet De Gröna i Vellinge 

genom Angela Everbäck, 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: