Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun. Värna våra natur- och kulturvärden!.

Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun.Värna våra natur- och kulturvärden!

Miljön i fokusMiljö i Vellinge - natur och kulturvård  Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun. Genom att värna och vårda våra natur- och kulturvärden.Vi vill ha en värld med ett rikt djur- och växtliv, en natur människan kan uppleva och koppla av i och ett jordbruk som ger oss näringsrik och giftfri mat. Den biologiska mångfalden hotas av utarmning. Vi vill möta det bland annat genom att införa fler skyddade områden och skapa nya miljöer så som gröna hustak där växt- och djurliv kan frodas. • Vi vågar investera i den gröna omställningen och det ger resultat.När vi löser klimatutmaningen skapas ett blomstrande näringsliv och nya jobb. Vi vill ha hav där våra barn kan bada fritt utan algblomning och där vi inte behöver fundera på vilken fisk som är okej att köpa i mataffären. • Integrera ekosystemtjänster i Vellinge kommuns beslutsprocesser. Ekosystemtjänster betyder förenklat all nytta som människor kan ha av naturen - ekosystemen till exempel rening av vatten eller pollinering. Dessa nyttor har ofta ingen prislapp vilket gör att kortsiktiga intressen går före. Vi vill ta in dessa värden i beslutsprocesser. • Koppla miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet.För att uppnå målen så behöver dessa genomsyra all verksamhet, inte minst i de upphandlingar som görs. Det är idag inte tydliggjort hur det ska hanteras rent praktiskt och därför är arbetet med att koppla miljömålen till det området viktigt för att vi ska få den utveckling som vi önskar.  • En övergripande strategisk och kommunomfattande grönstrukturplan.               Forskning visar nyttan av en genomgripande grönstrukturplanering; för människans friluftsliv och folkhälsan, för den biologiska mångfalden och för att bevara de viktiga ekosystemtjänsterna. • Handlingsplan för bevarandet av befintliga strandmiljöer.I samarbete med övriga kommuner och Region Skåne. • Miljöcertifiering enligt miljöledningssystem  Vellinge som ledande miljökommun. Ett effektivt miljöledningssystem kan ta ett helhetsgrepp och ge Vellinge en möjlighet att systematiskt utveckla sitt miljöarbete. • Etablera en Nationalstadspark i Vellinge kommun.Mot bakgrund av de samlade natur- och kulturvärdena av riksintresse som finns på Falsterbohalvön. Vellinge kommun bör ansöka om att få etablera Sveriges andra nationalstadspark.  • Övergripande plan för Falsterbo skjutfält, skog- och ängsmark.Inled ett samarbete med staten för att skapa en god naturvårds- och användarplan för skogen, ängs- och våtmarken på det stora område som varit Falsterbo skjutfält. • Gör reservatsreglarna mer kändaSkydda våra reservat och öka intresset för dem genom upplysning till medborgare och besökare. • Ökad andel ekologiskt odlad mark.För en övergripande bättre, giftfriare miljö med levande vattendrag, kust och hav. • Bevara och skydda åkermarken.Produktiv jordbruksmark kan fortsatt brukas. Koncentrera ny bebyggelse till orterna – förtäta. • Ökad variation av växter och träd.Gynnar den biologiska mångfalden och återskapar den vid nybyggnation. • Separat Miljöenhet med tydligt mandat.Ge förutsättningar för ett positivt starkt miljöarbete. • Skydda Öresunds känsliga ekosystem.Verka för att Öresund blir en marin nationalpark. Skapar hållbara förutsättningar för rekreation och turism. • Ökat fokus på Naturturism Ger förlängning av turistsäsongen, ökad kunskap och intresse för vår natur och unika djur- och fågelliv. Hållbar turism som inte tär på eller förändrar den biologiska mångfalden.  • Lyft fram det skånska mathantverket Det har en stor betydelse för att stärka kommunens och regionens identitet, attraktion för turism och för att skapa nya jobb på landsbygden. • Ta fram en miljöguide Ger ökad kunskap och intresse för vår närmiljö. En enkel checklista över positiva påverkansfaktorer för miljön i Vellinge. • Skapa en plattform för fortsatta utveckling av konceptet ”Gott Hästliv”Naturvårdande. Låt hästen bidra till att vårda vår natur. Kommunhäst/ar : Hästar som jobbar i kommunen och utför arbeten inom förvaltning. Det kan vara allt från att frakta saker/människor till att vara ex vis transportör av vatten för bevattning.  • Vårda Kulturavet.Skapar gemenskap och anknytning till kommunen. Lyft fram Kulturmiljöprogrammet och arbetet kring det. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: