Lund

Miljöpartiet i Lund arbetar aktivt för en grön och medmänsklig stad att leva, arbeta, studera och trivas i. På Lundakartan kan du läsa om tio konkreta gröna exempel på vad Miljöpartiet vill åstadkomma i Lund under den här mandatperioden. Och under motioner kan du läsa mer om de frågor vi driver just nu. Här kan du läsa vårt budgetförslag för 2021-2023. Och i foldern Ett grönare Lund kan du läsa mer om vad vi fått igenom i Lundapolitiken och vilka frågor vi driver.

 

Valmanifest 2018Lokalt partiprogram | Medlemswebben | Lundakartan | Election Manifesto 2018

 

TÄNK OM vi skapar en levande stadskärna i Lund Foto: Lunds centrum Stortorget, fotograf Kennet Ruona
Våra prioriteringar

Klimatsmart transportsystem (Lund).

Det svenska transportsystemet drivs till 95 procent med fossila drivmedel. Ingen annan sektor har så stort oljeberoende. För att klimatanpassa transportsystemet behövs både en övergång till förnybara drivmedel och en minskning av energianvändningen genom effektivare transporter.

Skola för ett livslångt lärande (Lund).

Skolans viktigaste uppgift är att ta vara på och utveckla alla barns lust att lära, en grundförutsättning för det livslånga lärandet. Lunds kommun har en god utbildningstradition men det är viktigt att Lunds kommun inte lever på gamla meriter utan hela tiden arbetar för att ge en förstklassig utbildning till elever i alla åldrar. I skolan möts barn/elever, föräldrar samt lärare och övrig personal och det är viktigt att alla har inflytande och möjlighet till påverkan.

Kultur och fritid (Lund).

För Miljöpartiet handlar kultur och fritid om att forma vårt framtida Lund. När vi umgås känner vi gemenskap. Vi skapar även andra sätt att uttrycka vår identitet än genom ohållbar konsumtion. Kommunens roll är att underlätta och stödja olika former av kultur och fritid på lika villkor. Vårt Lund välkomnar såväl etablerade aktörer som mindre traditionella kultur- och motionsformer.

Hållbar stadsplanering (Lund).

Efter andra världskriget byggdes motorvägar som beredde vägen för den massbilism som präglar de flesta länder i världen. Hus revs i städerna för att ge plats åt bilvägar och parkeringsplatser. Innehavet av egen bil symboliserade frihet och framåtskridande för alla familjer som fick råd till det. Nu måste vi ha en hållbar stadsplanering som underlättar cykel, gång och kollektivtrafik och lyfter fram både växtlighet och vatten i stadsbilden.

Miljöpartiet Lund

Kontakt